Pytania i odpowiedzi

Prawo naturalne a prawo pozytywne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 1933 razy
Pytanie 1
Zbiór norm, które obowiązują niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone i uznane przez władzę państwową to prawo:
naturalne
Pytanie 2
Źródłem prawa naturalnego jest:
wyznawany system wartości
Pytanie 3
Zbiór norm ustanowionych przez władzę publiczną, obowiązujących w danym państwie to prawo:
pozytywne
Pytanie 4
Zaznacz zdania prawdziwe dla szkoły naturalnej:
prawo jest określoną wartością
obok prawa pozytywnego istnieją normy moralne
prawo wyraża odwieczne dążenie człowieka do dobra, sprawiedliwości i piękna
przestrzegać należy wyłącznie norm zgodnych z udzką naturą i wartościami moralnymi społeczeństwa
zasady moralne powinny mieć pierwszeństwo przed literą prawa
Pytanie 5
Zwolennikami szkoły naturalnej byli:
H. Grotius
św. Tomasz z Akwinu
św. Augustyn
Pytanie 6
Pozytywizm prawniczy twierdzi, iż:
prawo nie powinno być oceniane z punktu widzenia moralnego
norma prawna, nawet niezgodna z moralnością, obowiązuje dopóty, dopóki nie uchyli jej kompetentny organ prawny
w demokratycznym państwie prawa nie ma możliwoścuchwalenia prawa zbrodniczego
Pytanie 7
Zwolennikami pozytywizmu prawniczego byli:
J. Austin
H. Kelsen
Pytanie 8
Prawo a moralność może pozostawać w stosunku:
Prawo i moralność regulują różne sfery życia, z których część obejmują wspólnie
całe prawo zawiera się w moralności
Pytanie 9
Gdy prawo pozytywne narusza elementarne normy moralne, organy państwa nie muszą go stosować, a obywatele nie są zobowiązani do jego przestrzegania. Jest to teza sformułowana przez:
Radbrucha