Powtórzenie: sądy i trybunały

WOS, powtórzenie. 26 pytań.

do organów władzy sądowniczej
Sąd Najwyższy, sądy powszechne , sądy szczególne, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu
zasady funkcjonowania władzy sądowniczej
niezawisłości, jednolitości, kolegialności, jawności postępowania, instancyjności
Jaka to zasada..?

,, Wykonywanie przez wszystkie sądy tego samego rodzaju zdań, to znaczy orzekania w imieniu państwa i własnym sumieniem'
niezawisłości
sąd najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością
sądów powszechnych i wojskowych
Sąd najwyższy składa się z :
pierwszego prezesa, prezesów oraz sędziów
Kto mianuje pierwszego prezesa
prezydent
Jaka jest kadencja pierwszego prezesa
6 lat
Na czyj wniosek prezydent powołuje pozostałych prezesów?
Krajowej Rady Sądownictwa
Na jakie izby się dzieli Sąd Najwyższy?
cywilną.karną,wojskową,pracy i ubezpieczeń społecznych
sądy powszechne są podzielone na sądy:
rejonowe,okręgowe, apelacyjne
najniższą instancją sądu powszechnego są sądy
rejonowe
sądy grodzkie rozstrzegają:
wykroczenia
sądy okręgowe rozstrzygają
odwołania od orzeczeń sądów rejonowych
Sądy administracyjne dzielą się na
wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny
Sądy wojskowe dzielą się na
sądy garnizonowe, sądy okręgu wojskowego
Trybunał Stanu sądzi
najwyższych urzędników
W skład Trybunału Stanu wchodzą
przewodniczący, 2 zastępców i 16 członków wybieranych przez sejm
Przewodniczącym Trybunału Stanu jest :
Prezes Sądu Najwyższego
Czy wyroki Trybunału Stanu podlegają kasacji?
nie
Trybunal Stanu sądzi :
posłów
prezesów Najwyższej Izby Kontroli
prezydenta
Prezesów Narodowego Banku Polskiego
członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
senatorów
członków Rady Ministrów
Trybunał Konstytucyjny składa się z
Trybunał Konstytucyjny składa się z
Jaka jest kadencja Trybunału Konstytucyjnego?
Kto jest prezesa Trybunału Konstytucyjnego:
Kto może sporządzić skargę do Trybunału Konstytucyjnego:
Co może być tylko przedmiotem skargi TK?

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.