Pytania i odpowiedzi

Zwroty, wyrażenia, terminy, skróty

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Łacińska terminologia prawnicza
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 3335 razy
Pytanie 1
prawo obowiązujące, prawo będące w mocy
ius vigens
Pytanie 2
od wtedy, z mocą wsteczną
ex tunc
Pytanie 3
od teraz, od chwili obecnej
ex nunc
Pytanie 4
wyraźnie, jasno
explicite
Pytanie 5
1. bez wyraźnego sformułowania, do wywnioskowania, domyślnie
2. włącznie
implicite
Pytanie 6
z punktu widzenia prawa obowiązującego
de lege lata
Pytanie 7
z punktu widzenia przyszłego prawa, pożądanej zmiany
de lege ferenda
Pytanie 8
po fakcie, po czynie, retrospektywnie
ex post
Pytanie 9
z przeciwieństwa
a contrario
Pytanie 10
z wcześniejszego, z góry
a priori
Pytanie 11
z późniejszego, z następstwa
a posteriori
Pytanie 12
w ścisłym znaczeniu
sensu stricto
Pytanie 13
w szerokim znaczeniu
sensu lato
Pytanie 14
na przykład
exempli causa
Pytanie 15
wyraźnymi słowami; wyraźnie, dobitnie
expressis verbis
Pytanie 16
w pełnym składzie, w komplecie
in pleno
Pytanie 17
wykładnia (prawa); sens
interpretatio
Pytanie 18
wykładnia stwierdzająca
interpretatio declarativa
Pytanie 19
wykładnia uchylająca
interpretatio derogans
Pytanie 20
wykładnia wbrew ustawie, sprzeczna z prawem
interpretatio contra legem