Pytania i odpowiedzi

W starożytnym Izraelu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 14899 razy
Pytanie 1
Jak wyglądały początki dziejów Izraela?
Uważa się, że pierwotnie Izraelici byli plemieniem koczowniczym zamieszkującym tereny
Mezopotamii
. Pod przywództwem
Abrahama
wyruszyli oni stamtąd do Palestyny.
Pytanie 2
Jak w starożytności nazywał się obszar dzisiejszej Palestyny?
Kanaan
Pytanie 3
W którym wieku Izraelici pod wodzą Mojżesza opuścili Egipt?
XIII w. p.n.e.
Pytanie 4
Który władca Izraela zjednoczył wszystkie plemiona i zajął Jerozolimę?
Dawid
Pytanie 5
Wiara w jedno bóstwo to:
monoteizm
Pytanie 6
Kto był pierwszym królem Izraela?
Saul
Pytanie 7
Kto zniszczył pierwszą świątynię Jahwe w Jerozolimie?
Babilończycy
Pytanie 8
Kiedy rozpoczęła się niewola babilońska?
w 587 r. p.n.e.
Pytanie 9
Kto zniszczył pierwszą świątynię Jahwe w Jerozolimie?
Rzymianie
Pytanie 10
Kto wybudował pierwszą Świątynie Jerozolimską? Uzupełnij zdanie.
Świątynia Jerozolimska została zbudowana przez króla
Salomona
a miejsce jej budowy wyznaczył król
Dawid
.
Pytanie 11
Jakie figury strzegły Arki Przymierza zdeponowanej w Świątyni Jerozolimskiej?
gryfów
Pytanie 12
Ile ramion ma menora?
siedem
Pytanie 13
Czym jest Tora?
pierwszymi pięcioma księgami Starego Testamentu
Pytanie 14
Połącz wiek z wydarzeniem.
X w. p.n.e.
utworzenie państwa żydowskiego
VI w. p.n.e.
pierwsze zburzenie Świątyni w Jerozolimie
I w. n.e.
drugie zburzenie Świątyni w Jerozolimie
II w. n.e.
wygnanie Żydów z Palestyny