Powtórzenie: matura próbna z biologii, poziom rozszerzony

kilka pytań z próbnej matury z biologii rozszerzonej, powtórzenie troszkę ułatwiony, z wariantami odpowiedzi;-)

Biologia, powtórzenie. 18 pytań.

Cecha budowy różniąca zewnętrzną powierzchnię błony komórkowej od powierzchni wewnętrznej tej błony to:
łańcuchy oligosacharydowe
Wśród sformułowań od A do D zaznacz to, które nieprawidłowo określa rolę łańcuchów
oligosacharydowych obecnych w błonie komórkowej.
Stanowią materiał zapasowy i energetyczny komórki
W błonach komórek oprócz białek kanałowych występują białka zwane przenośnikami.
Białka te transportują przez błonę różne substancje w sposób aktywny lub bierny.
Podaj cechę różniącą transport aktywny od biernego.
transport aktywny substancji wymaga nakładu energii, a transport bierny nie
opinie ucznia o podziałach komórkowych zawierają następujące zdania:
Moim zdaniem nie można określić, czy są to podziały komórek roślinnych, czy zwierzęcych.
Wydaje mi się, że jest jednakowe tempo podziałów komórek.
Liczba i rozmieszczenie mitochondriów w komórkach nie są przypadkowe. W komórkach
nabłonka gruczołowego mitochondria układają się na linii przemieszczania się wydzieliny
z komórki do jej otoczenia. We włóknach mięśniowych mitochondria leżą w bliskim
sąsiedztwie włókienek kurczliwych. W plemnikach mitochondria otaczają ściśle podstawę
wici, która jest organellum ruchu tej komórki.

Na podstawie powyższych informacji wskaż zdanie prawdziwe
Mitochondria skupiają się w aktywnych ruchowo obszarach komórki ponieważ są one centrami energetycznymi komórki
W komórkach autotroficznych siła asymilacyjna, powstająca w fazie fotosyntezy zależnej
od światła (jasnej), umożliwia zachodzenie fazy niezależnej od światła (ciemnej, cyklu
Calvina). Nie wszystkie poniższe sformułowania w sposób poprawny opisują powstawanie
ATP i NADPH oraz ich znaczenie dla przebiegu fotosyntezy.
Wśród sformułowań zaznacz dwa, które są prawdziwe.
NADPH i ATP są niezbędne do przekształcenia kwasu fosfoglicerynowego do aldehydu fosfoglicerynowego.
ATP jest produktem fazy fotosyntezy zależnej od światła, a NADPH – fazy niezależnej od światła.

minimum optimum maksimum
Dwoinka zapalenia płuc 6,5 7,8 8,3
Przecinkowiec cholery 5,6 6,2 – 8,0 9,6
Prątek gruźlicy 4,5 7,3 – 7,9 8,6
Pałeczka okrężnicy 4,4 6,0 – 7,0 9,0

Celem badań było określenie takich warunków hodowli, które pozwoliłyby na wyizolowanie
(do dalszych badań) określonych gatunków bakterii z mieszaniny kilku gatunków. W tabeli
przedstawiono tolerancję tych bakterii na pH podłoża. Na podstawie analizy powyższych danych z tabeli, podaj przedział wartości pH podłoża,na którym teoretycznie powinny rozwinąć się wyłącznie przecinkowce cholery.
od 9,0 do 9.6
Zaznacz dwa prawidłowe przystosowania
skórka liścia -aparat szparkowy - regulacja transpiracji
skórka korzenia - włośnik - pobieranie wody
Hormony odgrywają ważną rolę w rozwoju roślin. Żeby się o tym przekonać wykonano
następujące doświadczenie: kilka pędów (tej samej długości) tego samego gatunku rośliny
umieszczono w pojemnikach z wodnym roztworem auksyn. W każdym z pojemników
po kilkunastu dniach trwania doświadczenia rozwinęły się korzenie pędów. W celu stworzenia próby kontrolnej do tego doświadczenia pędy należałoby umieścić w pojemniku z ...
wodą
Mimo że czynniki środowiska wodnego zasadniczo różnią się od czynników środowiska
lądowego, to skutki ich oddziaływania mogą być podobne. Na przykład odwodnienie
organizmu może grozić zarówno zwierzętom lądowym żyjącym w środowisku suchym, jak
i zwierzętom żyjącym w morzu.
Podaj czynnik środowiskowy, który sprawia, że ryby morskie (kostnoszkieletowe)
w warunkach naturalnych są narażone na utratę wody z organizmu
zasolenie wody
Pędy trzykrotki umieszczono
w trzech różnych położeniach, po pewnym czasie ich pędy wygięły się ku górze pomimo różnego ułożenia korzeni. Zjawisko które nastąpiło to
geotropizm
Podaj nazwę gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego) uczestniczącego
bezpośrednio w regulacji objętości wydalanego moczu.
przysadka mózgowa
W komórkach mięśniowych człowieka, w pewnych stanach fizjologicznych odbywa się
oddychanie beztlenowe.
Podaj nazwę końcowego produktu przekształcenia glukozy w komórkach
mięśniowych w czasie oddychania beztlenowego
kwas mlekowy
Wśród zamieszczonych niżej zestawów zaznacz ten, który zawiera poprawnie przyporządkowaną funkcję do nazwy odcinka przewodu pokarmowego.
Jama ustna – zapoczątkowanie trawienia cukrów złożonych
Organizm człowieka w różny sposób walczy z antygenami. Odporność uzyskaną dzięki
wprowadzeniu do organizmu chorego gotowych przeciwciał nazywa się odpornością bierną,
w odróżnieniu od odporności czynnej, nabytej przez kontakt układu odpornościowego
z antygenami. Niszczenie przez przeciwciała konkretnych antygenów, a nie jakichkolwiek
ciał obcych, nazywa się odpornością swoistą.
Na podstawie powyższych informacji wśród zdań zaznacz dwa, które są
prawdziwe.
Stosowanie szczepionek, polegające na podaniu osłabionych antygenów, które nie są zdolne do wywołania choroby, prowadzi do nabycia przez organizm odporności czynnej.
Produkcja przez organizm przeciwciał do walki z określonymi antygenami jest rodzajem odporności swoistej.
Zaznacz nazwy układów wewnętrznych, które w nefronie są powiązane strukturalnie i funkcjonalnie.
wydalniczy
krwionośny
Wśród niżej wymienionych metod zaznacz tę, która najskuteczniej prowadzi
do powstania triploidów.
Krzyżowanie diploidów z tetraploidami
Trzy blisko spokrewnione gatunki pewnego rodzaju ptaków chociaż mają niemal identyczny
wygląd, a ich zasięgi geograficzne pokrywają się, pozostają odrębnymi gatunkami, między
którymi nie ma przepływu genów. Jeden z gatunków występuje w lasach iglastych, drugi –
w liściastych, a trzeci wybiera zagajniki wierzbowo-olszowe.
Wśród niżej wymienionych rodzajów izolacji zaznacz ten, którego następstwem jest brak przepływu genów między opisanymi gatunkami ptaków.
Izolacja siedliskowa

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.