Pytania i odpowiedzi

Finanse międzynarodowe

Pytanie 1
Poniższe zdania odnoszą się do rozmaitych funkcji w biznesie: 1) Funkcją zarządzania finansami jest podejmowanie decyzji odnośnie finansów jednostki. 2) Sprawozdania zarządcze zawierają mierniki niepieniężne. Czy zdania te są prawdziwe?
Obydwa zdania są prawdziwe.
Pytanie 2
Które z poniższych zdań najodpowiedniej określa założenia organizacji not-for-profit?
Efektywne zużycie zasobów
Pytanie 3
Które z poniżej wymienionych są trzema kluczowymi obszarami odpowiedzialnymi za decyzje zarządzania finansami? Inwestycja Rachunek przepływów pieniężnych Finanse Dywidenda
Inwestycja, finanse, dywidenda.
Pytanie 4
Które z poniższych NIE tworzą celów ładu korporacyjnego w ramach najlepszych praktyk?
Minimalizacja ryzyka
Pytanie 5
Szkoła postanowiła zwiększyć rozmiar klas, w wyniku czego ucierpiały wyniki egzaminacyjne. W ramach koncepcji 3E (economy, effectiveness, efficiency, = oszczędność, skuteczność, efektywność), które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
skuteczność spadła, efektywność wzrosła
Pytanie 6
Interesariusz może być zdefiniowany jako wewnętrzny, połączony lub zewnętrzny. Który z poniższych dotyczy zewnętrznego interesariusza?
Rząd
Pytanie 7
Organ rządowy używa miar bazujących na zasadzie “trzech E” (economy, effectiveness, efficiency – oszczędność, skuteczność, efektywność) mierzących „wartość za pieniądze” tworzoną przez szpitale finansowane ze środków publicznych.  Które miary z poniższych mierzą efektywność (efficiency)?
Koszt poniesiony na wyleczenie jednego pacjenta
Pytanie 8
W działalnościach nieskierowanych na zysk oraz podmiotach państwowych audyt wartości za pieniądze (ang. value for money) może być używany do mierzenia działalności jednostki. Taki audyt obejmuje on trzy obszary – 3E oszczędność, skuteczność i efektywność. Które z poniższych stwierdzeń mogą być używane do opisu skuteczności w tym kontekście?
Osiąganie ustalonych celów
Pytanie 9
Które z poniższych zdań są ważnymi krytykami dotyczącymi zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) jako miary wydajności? 1. Jest on zwodniczy podczas porównywania części firmy o różnym poziomie ryzyka 2. Jest on zwodniczy podczas porównywania części firmy używających aktywów w różnym wieku 3. Używanie go może zniechęcać do inwestycji w nowe aktywa lub do ich wymiany na nowe 4. Wymagane dane liczbowe nie są łatwo dostępne
1, 2 i 3
Pytanie 10
Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. 1) Prognozowanie przepływów pieniężnych jest głównie zadaniem sprawozdawczości finansowej 2) Decyzja o podjęciu nowego projektu należy do działu zarządzającego finansami
Zdanie 1 - fałsz, zdanie 2 prawda.
Pytanie 11
Poniżej uzupełnienie danych finansowych podanych wcześniej: Wyszczególnienie 20X8 Dźwignia finansowa (Dług/ Kapitał własny) 35.1% Wskaźnik pokrycia odsetek (PBIT/Odsetki) 9.5 20X7 Dźwignia finansowa (Dług/ Kapitał własny) 49.9% Wskaźnik pokrycia odsetek (PBIT/Odsetki) 7.2 Na podstawie wszystkich dostępnych informacji, czy następujące stwierdzenia to prawda czy fałsz? 1. Pracownicy mogą być niezadowoleni z wynagrodzenia w 20x8. 2. Ryzyko finansowe dla akcjonariuszy wydaje się być problemowym obszarem.
1 – prawda, 2 – fałsz
Pytanie 12
Zyski księgowe mogą nie być najlepszą miarą wydajności firmy. Które z poniższych stwierdzeń potwierdzają tę teorię? 1. Zasady rachunkowości mają wpływ na zyski. 2. Zyski nie uwzględniają ryzyka. 3. Zyski nie uwzględniają poziomu inwestycji dokonanych w ciągu roku. 4. Zyski są miarą krótkoterminowych, historycznych osiągnięć.
1, 2, 3 i 4
Pytanie 13
Rząd zastosował restrykcyjną politykę fiskalną. Jak standardowo wpłynie ona na przedsiębiorstwa?
Wyższe podatki i niższe subwencje rządowe
Pytanie 14
Rząd stosuje ekspansywną politykę monetarną. Jak standardowo wpłynie ona na przedsiębiorstwa?
Wyższy popyt ze strony konsumentów, niższe oprocentowanie pożyczek i wzrost dostępności kredytów
Pytanie 15
Gdy gospodarka jest w fazie gwałtownego wzrostu i zbliża się do granicy możliwości produkcyjnych w danej chwili, które z poniższych skutków mogą odczuwać przedsiębiorstwa produkcyjne?
Wyższa inflacja (wyższe ceny sprzedaży oraz koszty), trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów na poszczególne stanowiska oraz wyższe stopy procentowe

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.