Pytania i odpowiedzi

Prawo Międzynarodowe Publiczne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test na podstawie książki J. Barcika i T. Strogosza
Ilość pytań: 117 Rozwiązywany: 3521 razy
Pytanie 1
Prawo międzynarodowe to:
Zespół norm regulujących stosunki wzajemne pomiędzy podmiotami tego systemu prawa.
Pytanie 2
Za pierwowzór opieki konsularnej uznaje się grecką instytucję:
proksenii
Pytanie 3
Izopolityje i sympolitye były:
umowami o przyznaniu obywatelstwa drugiego państwa-miasta
Pytanie 4
Pierwowzorem organizacji międzynarodowych były greckie związki państw o charakterze polityczno-religijnym o nazwie:
amfiktionie
Pytanie 5
Ze starożytnych Chin wywodzi się zasada:
nietykalności poselskiej
Pytanie 6
Jakie elementy współczesnego prawa międzynarodowego zawierał traktat pokojowy między Egiptem a Hetytami z 1248 r. p.n.e.:
zasady ekstradycji zbiegów politycznych i wojennych
Pytanie 7
Na kamieniu z traktatem granicznym, pochodzącym z Mezopotamii, znajdowała się zasada rozwiązywania sporów na drodze:
arbitrażu
Pytanie 8
Traktaty bilateralne to:
rodzaje porozumień między państwami, stosowane w starożytnym Egipcie
Pytanie 9
Normy prawa międzynarodowego nie mają charakteru:
absolutnego
Pytanie 10
Jakie są rodzaje sankcji w prawie międzynarodowym?
uznanie za persona non grata, zerwanie stosunków dyplomatycznych, nieuznanie, sankcje gospodarcze pewnego stanu faktycznego
Pytanie 11
Normy prawa międzynarodowe charakteryzuje brak elementu:
sankcji
Pytanie 12
Zasada pacta tertiis nec prosunt ec nocent odnosi się do tego, że:
umowa międzynarodowa nie wpływa na sytuację prawną państw trzecich
Pytanie 13
Umowa międzynarodowa obowiązuje tylko strony, które:
zdecydowały się nią związać
Pytanie 14
Prawo międzynarodowe tworzą:
podmioty, które działają na arenie międzynarodowej
Pytanie 15
Ius cogentis to inaczej:
normy peremptoryjne, normy od których nie ma żadnych wyjątków, normy szczególne istotne dla społeczności międzynarodowej
Pytanie 16
Norm imperatywna prawa międzynarodowego to:
norma przyjęta i uznana przez społeczność międzynarodową, od której nie jest dozwolone żadne odstępstwo, norma która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę o tym samym charakterze
Pytanie 17
Zgodnie z KWTP, traktat międzynarodowy może być nieważny jeśli:
w chwili jego zawarcia był sprzeczny z normą imperatywną prawa międzynarodowego
Pytanie 18
W razie kolizji norm prawa międzynarodowego pierwszeństwo będą miały:
postanowienia wynikające z KNZ, jednak tylko w przypadku państw będących członkami ONZ
Pytanie 19
Do aktów jednostronnych należą:
przyrzeczenie, protest, uznanie
Pytanie 20
Akty jednostronne to akty prawne, w których:
państwo nie wchodzi bezpośrednio w interakcje tylko samo wyraża swoją wolę zobowiązując się do czegoś