Pytania i odpowiedzi

KOLOS 2019 OUN

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z 1 i 2 terminu
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 1427 razy
Pytanie 1
W wyniku uszkodzenia płata czołowego półkuli dominującej pojawiają się:
niezdolność do wykonania sekwencji ruchów
niestabilność emocjonalna, zmiana nastroju, zachowanie agresywne
nietrzymanie moczu
przeciwstronny niedowład połowiczy
Pytanie 2
Pacjent 75-letni został przyjęty do szpitala. W wykonanym badaniu TK głowy wykazano obecność obszaru hipodensyjnego odpowiadającemu niedokrwieniu w zakresie unaczynienia right anterior cerebral a. (a. cerebri anterior dextra). Oceń, które objawy mogły być stwierdzone w badaniu neurologicznym:
objaw Babińskiego po stronie lewej
agnozja dotykowa lewej kończyny dolnej
zniesienie czucia wibracji w lewej kończynie dolnej
Pytanie 3
Oceń, czy uszkodzenie danej struktury wiąże się ze zmianą szerokości źrenic:
oculomotor nerve (n. oculomotorius)
superior cervical ganglion (ganglion cervicale superius)
ciliary nerves (nn. ciliares)
Pytanie 4
Włókna nerwowe pochodzące z plexus cervicalis unerwiają następujące mięśnie:
m. rectus capitis anterior
m. geniohyoideus
m. thyrohyoideus
Pytanie 5
Superior pharyngeal constrictor muscle (m. constrictor pharyngis superior) składa się z następujących części:
pterygopharyngeal part (pars pterygopharyngea)
mylopharyngeal part (pars mylopharyngea)
glossopharyngeal part (pars glossopharyngea)
Pytanie 6
Chorda tympani:
jest trzecią gałęzią facial nerve (n. facialis)
wiedzie włókna przywspółczulne przedzwojowe dla submandibular ganglion (ganglion submandibulare)
zespala się z lingual nerve (n. lingualis)
Pytanie 7
Oznacz prawdziwość stwierdzeń dotyczących unaczynienia pharynx:
palatine artery (a. palatina) bierze udział w unaczynieniu gardła
główną tętnicą gardła jest ascending pharyngeal artery (a. pharyngea ascendens)
Pytanie 8
Włókna łączące amygdaloid body (corpus amygdaloideum) z hypothalamus biegną w:
terminal stria (stria terminalis)
ventral amygdalar tract (tractus amygdalaris ventralis)
Pytanie 9
Medial motor nuclei (nuclei motori mediales) rogów przednich rdzenia kręgowego, zaopatrują:
mięśnie tułowia
proksymalne mięśnie kończyn
Pytanie 10
Uszkodzenia okolicy wzgórzowo-przysadkowej (np. w wyniku nowotworu) prowadzi do:
patologicznej otyłości
hipogonadyzmu
Pytanie 11
Oceń, czy dana struktura leży w obrębie infratemporal fossa (fossa infratemporalis):
lesser petrosal nerve (n. petrosus minor)
chorda tympani nerve (chorda tympani)
mandibular nerve (n. mandibularis)
Pytanie 12
Oceń, czy cingulate gyrus (gyrus cinguli) otrzymuje połączenia dochodzące z wymienionych w poszczególnych punktach płatów mózgu:
occipital lobe (lobus occipitalis)
temporal lobe (lobus temporalis)
frontal lobe (lobus frontalis)
parietal lobe (lobus parietalis)
Insula
Pytanie 13
NC XI:
spinal roots (radices spinales) i cranial roots (radices craniales) tworzą accessory nerve trunk (truncus n. accessorii)
Pytanie 14
Oceń, czy struktury wymienione w kolejnych podpunktach są związane topograficznie ze ścianą górno-boczną inferior horn of lateral ventricle (cornu inferius ventriculi lateralis):
tapetum
stria terminalis
corpus callosum
Pytanie 15
Oceń, czy wymienione w poniższych podpunktach objawy mogą wystąpić w przypadku uszkodzenia obwodowego (dolnego) neuron ruchowego:
drżenie pęczkowe mięśni
zaniki mięśniowe

Powiązane tematy

#kolos #baza #sum #oun