Fiszki

KOLOS 2019 OUN

Test w formie fiszek Pytania z 1 i 2 terminu
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 1427 razy
W wyniku uszkodzenia płata czołowego półkuli dominującej pojawiają się:
nietrzymanie moczu
niestabilność emocjonalna, zmiana nastroju, zachowanie agresywne
afazja przewodzenia
przeciwstronny niedowład połowiczy
niezdolność do wykonania sekwencji ruchów
nietrzymanie moczu
niestabilność emocjonalna, zmiana nastroju, zachowanie agresywne
przeciwstronny niedowład połowiczy
niezdolność do wykonania sekwencji ruchów
Pacjent 75-letni został przyjęty do szpitala. W wykonanym badaniu TK głowy wykazano obecność obszaru hipodensyjnego odpowiadającemu niedokrwieniu w zakresie unaczynienia right anterior cerebral a. (a. cerebri anterior dextra). Oceń, które objawy mogły być stwierdzone w badaniu neurologicznym:
niedoczulica prawej kończyny dolnej
objaw Babińskiego po stronie lewej
zniesienie czucia wibracji w lewej kończynie dolnej
nietrzymanie moczu
agnozja dotykowa lewej kończyny dolnej
objaw Babińskiego po stronie lewej
zniesienie czucia wibracji w lewej kończynie dolnej
agnozja dotykowa lewej kończyny dolnej
Oceń, czy uszkodzenie danej struktury wiąże się ze zmianą szerokości źrenic:
trochlear nerve (n. trochlearis)
oculomotor nerve (n. oculomotorius)
ciliary nerves (nn. ciliares)
superior cervical ganglion (ganglion cervicale superius)
abducens nerve (n. abducens)
oculomotor nerve (n. oculomotorius)
ciliary nerves (nn. ciliares)
superior cervical ganglion (ganglion cervicale superius)
Włókna nerwowe pochodzące z plexus cervicalis unerwiają następujące mięśnie:
m. rectus capitis anterior
m. rectus capitis posterior major
m. thyrohyoideus
m. geniohyoideus
m. genioglossus
m. rectus capitis anterior
m. thyrohyoideus
m. geniohyoideus
Superior pharyngeal constrictor muscle (m. constrictor pharyngis superior) składa się z następujących części:
pterygopharyngeal part (pars pterygopharyngea)
glossopharyngeal part (pars glossopharyngea)
mylopharyngeal part (pars mylopharyngea)
ceratopharyngeal part (pars ceratopharyngea) - m. zwieracz środkowy gardła
chondropharygeal part (pars chondropharyngea) - m. zwieracz środkowy gardła
pterygopharyngeal part (pars pterygopharyngea)
glossopharyngeal part (pars glossopharyngea)
mylopharyngeal part (pars mylopharyngea)
Chorda tympani:
jest trzecią gałęzią facial nerve (n. facialis)
biegnie po dnie jamy bębenkowej, zataczając łuk wypukły ku dołowi - powinno być ku górze
zespala się z lingual nerve (n. lingualis)
wiedzie włókna przywspółczulne przedzwojowe dla submandibular ganglion (ganglion submandibulare)
wiedzie włókna ruchowe dla mięśni wewnętrznych języka
jest trzecią gałęzią facial nerve (n. facialis)
zespala się z lingual nerve (n. lingualis)
wiedzie włókna przywspółczulne przedzwojowe dla submandibular ganglion (ganglion submandibulare)
Oznacz prawdziwość stwierdzeń dotyczących unaczynienia pharynx:
w unaczynieniu gardła biorą udział tętnice odchodzące od thyreocervical trunk (truncus thyreocervicalis)
główną tętnicą gardła jest ascending pharyngeal artery (a. pharyngea ascendens)
palatine artery (a. palatina) bierze udział w unaczynieniu gardła
naczynia chłonne górnej części gardła uchodzą do superficial cervical lymph nodes (nodi lymphatici cervicis superficiales) do węzłów chłonnych szyjnych wewnętrznych
pharyngeal veins (vv. pharyngeales) uchodzą do external iugular vein (v. iugularis externa) - do wewnętrznej!
główną tętnicą gardła jest ascending pharyngeal artery (a. pharyngea ascendens)
palatine artery (a. palatina) bierze udział w unaczynieniu gardła
Włókna łączące amygdaloid body (corpus amygdaloideum) z hypothalamus biegną w:
lateral olfactory stria (stria olfactoria lateralis)
ventral amygdalar tract (tractus amygdalaris ventralis)
terminal stria (stria terminalis)
perforant path (tractus perforans)
medial longitudinal stria (stria longitudinalis medialis)
ventral amygdalar tract (tractus amygdalaris ventralis)
terminal stria (stria terminalis)
Medial motor nuclei (nuclei motori mediales) rogów przednich rdzenia kręgowego, zaopatrują:
wyłącznie mięśnie kończyn górnych i górnej części tułowia
tylko dystalne mięśnie kończyn
mięśnie tułowia
proksymalne mięśnie kończyn
mięśnie tułowia i dystalne mięśnie kończyn
mięśnie tułowia
proksymalne mięśnie kończyn
Uszkodzenia okolicy wzgórzowo-przysadkowej (np. w wyniku nowotworu) prowadzi do:
zaburzenia pamięci i dezorientacji
hipogonadyzmu
jadłowstrętu
nadmiernej agresji
patologicznej otyłości
hipogonadyzmu
patologicznej otyłości
Oceń, czy dana struktura leży w obrębie infratemporal fossa (fossa infratemporalis):
facial artery (a. facialis)
lesser petrosal nerve (n. petrosus minor)
mandibular nerve (n. mandibularis)
maxillary nerve (n. maxillaris)
chorda tympani nerve (chorda tympani)
lesser petrosal nerve (n. petrosus minor)
mandibular nerve (n. mandibularis)
chorda tympani nerve (chorda tympani)
Oceń, czy cingulate gyrus (gyrus cinguli) otrzymuje połączenia dochodzące z wymienionych w poszczególnych punktach płatów mózgu:
temporal lobe (lobus temporalis)
Insula
frontal lobe (lobus frontalis)
parietal lobe (lobus parietalis)
occipital lobe (lobus occipitalis)
temporal lobe (lobus temporalis)
Insula
frontal lobe (lobus frontalis)
parietal lobe (lobus parietalis)
occipital lobe (lobus occipitalis)
NC XI:
external branch (ramus externus) zespala się z NC X
spinal roots (radices spinales) tworzą wspólną gałąź
wychodzi z czaszki przez część przyśrodkową jugular foramen (foramen jugulare)
internal branch (ramus internus) zaopatruje ruchowo m. sternocleidomastoideus et m. trapezius
spinal roots (radices spinales) i cranial roots (radices craniales) tworzą accessory nerve trunk (truncus n. accessorii)
spinal roots (radices spinales) i cranial roots (radices craniales) tworzą accessory nerve trunk (truncus n. accessorii)
Oceń, czy struktury wymienione w kolejnych podpunktach są związane topograficznie ze ścianą górno-boczną inferior horn of lateral ventricle (cornu inferius ventriculi lateralis):
corpus of caudate nucleus (corpus nuclei caudati)
stria terminalis
stria medullaris of thalamus (stria medullaris thalami)
corpus callosum
tapetum
stria terminalis
corpus callosum
tapetum
Oceń, czy wymienione w poniższych podpunktach objawy mogą wystąpić w przypadku uszkodzenia obwodowego (dolnego) neuron ruchowego:
wzmożone napięcie mięśniowe (spastyczne)
zaniki mięśniowe
objawy patologiczne (np. objaw Babińskiego)
drżenie pęczkowe mięśni
wygórowanie odruchów rozciągowych (ścięgnistych)
zaniki mięśniowe
drżenie pęczkowe mięśni

Powiązane tematy

#kolos #baza #sum #oun

Inne tryby