Powtórzenie: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Język angielski, powtórzenie. 85 pytań.

Czym się różni współczynnik aktywności zawodowej od wskaźnika zatrudnienia?
współczynnik aktywności zawodowej uwzględnia osoby pracujące i poszukujące pracy, a wskaźnik zatrudnienia tylko osoby pracujące
Wskaźniki zatrudnienia kobiet w Polsce są:
niższe od przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej
W którym spośród wymienionych krajów wskaźnik aktywności zawodowej kobiet jest najwyższy?
Dania
W którym spośród wymienionych krajów współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn jest najniższy?
Hiszpania
Segregacja zawodowa ze względu na płeć to:
mniejsze możliwości zawodowe kobiet na rynku pracy i sytuowanie ich na niższych, gorzej płatnych i mniej prestiżowych stanowiskach;
Który z poniższych zwrotów określa zjawisko polegające na faktycznym marginalizowaniu, izolowaniu i nie dopuszczaniu do awansu pracowników będących przedstawicielami grupy mniejszościowej (np. kobiet w typowo męskim zawodzie)?
tokenizm
Czy to, że pielęgniarki jako grupa zawodowa mają stosunkowo najniższe płace oznacza:
dyskryminację pośrednią
Odmowa zatrudnienia kobiety w ciąży to:
dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć;
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe w świetle teorii kapitału ludzkiego:
Różnice w płacach kobiet i mężczyzn wynikają z niższej wartości kapitału ludzkiego w przypadku kobiet.
Która z poniższych form należy do zatrudnienia typowego?
pełny etat
Które z poniższych określeń charakteryzuje job sharing?
wykonywanie zadań przypisanych określonemu stanowisku przez co najmniej dwie osoby
wykonywanie niektórych zadań przez inne firmy
Z czym Ci się kojarzy słowo "autorytarny"?
styl kierowania polegający na wydawaniu poleceń, kontrolowaniu i hierarchicznym podejściu do podwładnych
W którym z wymienionych krajów jest stosunkowo najwyższy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych?
Polska
Które z poniższych określeń definiuje "fasadową skromność"?
przekonanie, że nie warto zabiegać o karierę, bo jeśli ktoś jest dobry, to wcześniej czy później zostanie dostrzeżony i awansowany
Glass ceiling oznacza:
Niewidzialne bariery awansu zawodowego kobiet i przejaw ich dyskryminacji;
Szklany sufit, przez który można obejrzeć osoby pracujące w pomieszczeniach poniżej;
Trudności w uzyskaniu pracy przez kobiety.
Wybierz spośród podanych zasadę, która NIE mieści się w 12 zasadach nowoczesnego kierownika wg Nickelsa:
wydawaj polecenia i kontroluj ich wykonanie
W którym z poniższych krajów kobiety samozatrudnione mają największy udział wśród ogółu pracujących?
Polska
Jaki procent stanowią kobiety w polskim Sejmie obecnej kadencji?
27
W którym z poniżej wymienionych państw prezydentem jest kobieta?
Chorwacja
Który z poniższych krajów ma najwyższy odsetek kobiet w parlamencie europejskim?
Szwecja

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.