Powtórzenie: KP BiM SUM

Medycyna, powtórzenie. 101 pytań.

REKLAMA
Prostatic gland (prostata)
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
Wtórnie położone zaotrzewnowo są
superior part of duodenum (pars superior duodeni)
descending colon (colon descendens)
ascending colon (colon ascendens)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoracocervicalis)
główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
Oceń poprawność odpowiedzi:
hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria):
uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery (a. coronaria dextra). Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
diaphragmatic surface (facies diaphragmatica cordis)
atrioventricular node (nodus atrioventricularis)
sinu-atrial node (nodus sinuatrialis)
Cechy charakterystyczne kręgu szczytowego (C1) to
brak trzonu
brak wyrostka kolczystego
Oceń poprawność odpowiedzi:
superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących bile duct (ductus choledochus):
jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących gałęzi vagus n. (n. vagus):
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie prawej owija się dookoła żyły podobojczykowej prawej
bronchial branches (rr. bronchiales) odchodzą w miejscu skrzyżowania nerwu z oskrzelem głównym
thoracic (inferior) cardiac branches (rr. cardiaci thoracici (inferiores)) odchodzą poniżej odejścia n. krtaniowego wstecznego
splot przełykowy przedni utworzony jest głównie przez n. błędny lewy
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie lewej biegnie pod łukiem aorty bocznie od więzadła tętniczego
Która z wymienionych struktur przechodzi z jamy klatki piersiowej do jamy brzusznej
nerw trzewny większy
żyła nieparzysta
nerw przeponowy prawy
W skład mięśni dna miednicy wchodzi/ą:
puborectalis m. (m. puborectalis)
coccygeus m. (m.coccygeus)
Rectal venous plexus (plexus venosus rectalis):
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis)
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
Oceń poprawność stwierdzeń opisujących topografię oskrzela głównego lewego:
owierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: left vagus nerve (n. vagus sinister)
powierzchnię górną oskrzela głównego lewego krzyżuje: aortic arch (arcus aorticus)
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: esophagus
REKLAMA

Tagi

#bim #kp #sum

Materiały powiązane z testem:

Test: Okulistyka 2018

Uczelnie wyższe

Test: GiS

Uczelnie wyższe

Test: strony 40-42

Uczelnie wyższe

Test: Układ krążenia

Uczelnie wyższe

Test: [farma] SERCE

Uczelnie wyższe