Powtórzenie: KP BiM SUM

Medycyna, Studia.

Prostatic gland (prostata)
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
Wtórnie położone zaotrzewnowo są
superior part of duodenum (pars superior duodeni)
descending colon (colon descendens)
ascending colon (colon ascendens)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoracocervicalis)
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
Oceń poprawność odpowiedzi:
hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria):
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną)
uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery (a. coronaria dextra). Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
diaphragmatic surface (facies diaphragmatica cordis)
sinu-atrial node (nodus sinuatrialis)
atrioventricular node (nodus atrioventricularis)
Cechy charakterystyczne kręgu szczytowego (C1) to
brak wyrostka kolczystego
brak trzonu
Oceń poprawność odpowiedzi:
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących bile duct (ductus choledochus):
jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących gałęzi vagus n. (n. vagus):
thoracic (inferior) cardiac branches (rr. cardiaci thoracici (inferiores)) odchodzą poniżej odejścia n. krtaniowego wstecznego
splot przełykowy przedni utworzony jest głównie przez n. błędny lewy
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie lewej biegnie pod łukiem aorty bocznie od więzadła tętniczego
bronchial branches (rr. bronchiales) odchodzą w miejscu skrzyżowania nerwu z oskrzelem głównym
recurrent laryngeal nerve (n. laryngeus recurrens) po stronie prawej owija się dookoła żyły podobojczykowej prawej
Która z wymienionych struktur przechodzi z jamy klatki piersiowej do jamy brzusznej
nerw przeponowy prawy
nerw trzewny większy
żyła nieparzysta
W skład mięśni dna miednicy wchodzi/ą:
coccygeus m. (m.coccygeus)
puborectalis m. (m. puborectalis)
Rectal venous plexus (plexus venosus rectalis):
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis)
Oceń poprawność stwierdzeń opisujących topografię oskrzela głównego lewego:
powierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: esophagus
owierzchnię tylną oskrzela głównego lewego krzyżuje między innymi: left vagus nerve (n. vagus sinister)
powierzchnię górną oskrzela głównego lewego krzyżuje: aortic arch (arcus aorticus)

Sprawdź proponowane testy powiązane z "KP BiM SUM".

Uczelnie wyższe, Studia
23
Patologia Robbinsa
Uczelnie wyższe, Studia
15
#lekarskirzeszow
Uczelnie wyższe, Studia
30
Uczelnie wyższe, Studia
24
#lekarskirzeszow
Uczelnie wyższe, Studia
15
#lekarskirzeszow