KP BiM SUM, fiszki z medycyny

Fiszki, Medycyna, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
przewody mleczne zespalają się wytwarzając wspólną zatokę mleczną
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
zatoka mleczna uchodzi pojedynczym otworem na brodawce sutkowej
gruczoł sutkowy leży na powięzi mięśnia piersiowego mniejszego
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
przewody mleczne zespalają się wytwarzając wspólną zatokę mleczną
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
zatoka mleczna uchodzi pojedynczym otworem na brodawce sutkowej
gruczoł sutkowy leży na powięzi mięśnia piersiowego mniejszego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od góry jest ograniczona przez left pulmonary artery (a. pulmonalis sinistra)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od góry jest ograniczona przez left pulmonary artery (a. pulmonalis sinistra)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność odpowiedzi dot. mm klatki piersiowej i grzbietu:
upośledzenie ruchów przywodzenia, prostowania i obrotu ramienia do wewnątrz jest skutkiem porażenia latissimus dorsi m. (m.latissimus dorsi)
pectoralis maior and minor mm. (mm.pectoralis maior et minor) unerwione są przez medial pectoral nerve i lateral pectoral nerve (n.pectoralis medialis i lateralis) odchodzące od pęczka tylnego
osłabienie siły mięśniowej serratus anterior m. (m. serratus anterior) jest skutkiem uszkodzenia thoracodorsal n. (n.thoracodorsalis)
rhomboideus maior and minor mm. (m.rhomboideus maior et minor) unerwione są przez suprascapular n. (n.suprascapularis)
trapezius m. (m.trapezius) unerwiony jest przez gałęzie długie ze splotu szyjnego
Oceń poprawność odpowiedzi dot. mm klatki piersiowej i grzbietu:
upośledzenie ruchów przywodzenia, prostowania i obrotu ramienia do wewnątrz jest skutkiem porażenia latissimus dorsi m. (m.latissimus dorsi)
pectoralis maior and minor mm. (mm.pectoralis maior et minor) unerwione są przez medial pectoral nerve i lateral pectoral nerve (n.pectoralis medialis i lateralis) odchodzące od pęczka tylnego
osłabienie siły mięśniowej serratus anterior m. (m. serratus anterior) jest skutkiem uszkodzenia thoracodorsal n. (n.thoracodorsalis)
rhomboideus maior and minor mm. (m.rhomboideus maior et minor) unerwione są przez suprascapular n. (n.suprascapularis)
trapezius m. (m.trapezius) unerwiony jest przez gałęzie długie ze splotu szyjnego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących atrium sinister:
Znajduje się w nim nodus sinuatrialis
Na tylnej ścianie znajduje się wycisk przełyku
Na ścianie przyśrodkowej znajduje sięfossa ovalis
Auricula sinister jest dłuższe i węższe niż auricula dextra
Cała ściana jest gładka
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących atrium sinister:
Znajduje się w nim nodus sinuatrialis
Na tylnej ścianie znajduje się wycisk przełyku
Na ścianie przyśrodkowej znajduje sięfossa ovalis
Auricula sinister jest dłuższe i węższe niż auricula dextra
Cała ściana jest gładka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących więzadeł kręgosłupa:
pomiędzy łukami kręgów przebiegają więzadła żółte
więzadło karkowe jest rozpięte pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych a podstawą czaszki
więzadło podłużne tylne biegnie w kanale kręgowym
między wierzchołkami wyrostków kolczystych odcinka szyjnego biegnie więzadło nadkolcowe
więzadło podłużne przednie zrasta się z krążkami międzykręgowymi
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących więzadeł kręgosłupa:
pomiędzy łukami kręgów przebiegają więzadła żółte
więzadło karkowe jest rozpięte pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych a podstawą czaszki
więzadło podłużne tylne biegnie w kanale kręgowym
między wierzchołkami wyrostków kolczystych odcinka szyjnego biegnie więzadło nadkolcowe
więzadło podłużne przednie zrasta się z krążkami międzykręgowymi
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń czy dana struktura przebiega w posterior mediastinum (mediastinum posterior):
accessory hemiazygos v. (v.hemiazygos accessoria)
vagus n. (n.vagus)
. thoracic duct (ductus thoracicus)
oesophagus (oesophagus)
aorta (aorta)
Oceń czy dana struktura przebiega w posterior mediastinum (mediastinum posterior):
accessory hemiazygos v. (v.hemiazygos accessoria)
vagus n. (n.vagus)
. thoracic duct (ductus thoracicus)
oesophagus (oesophagus)
aorta (aorta)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dopływami brachiocephalic veins (right and left), vv.brachiocephalicae (dextra i sinistra) są:
internal thoracic veins (vv.thoracicae internae)
posterior intercostal veins (vv. intercostales posteriores)
pericardiophrenic veins (vv.pericardiophrenicae)
. thoracoepigastric veins (vv. thoracoepigastricae)
bronchial veins (vv.bronchiales)
Dopływami brachiocephalic veins (right and left), vv.brachiocephalicae (dextra i sinistra) są:
internal thoracic veins (vv.thoracicae internae)
posterior intercostal veins (vv. intercostales posteriores)
pericardiophrenic veins (vv.pericardiophrenicae)
. thoracoepigastric veins (vv. thoracoepigastricae)
bronchial veins (vv.bronchiales)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących układu bodźco-przewodzącego:
Nodus sinuatrialis leży powyżej trójkąta włókniestego lewego
Fasciculus atriventricularis przebija trójkąt włóknisty lewy
Crus sinistrum fasciculi atrioventricularis przebija część błoniastą przegrody międzykomorowej.
Crus dextrum fasciculi atrioventricularis przebiega w trabecula septomarginalis
Nodus atrioventricularis leży tuż powyżej trójkąta włóknistego prawego
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących układu bodźco-przewodzącego:
Nodus sinuatrialis leży powyżej trójkąta włókniestego lewego
Fasciculus atriventricularis przebija trójkąt włóknisty lewy
Crus sinistrum fasciculi atrioventricularis przebija część błoniastą przegrody międzykomorowej.
Crus dextrum fasciculi atrioventricularis przebiega w trabecula septomarginalis
Nodus atrioventricularis leży tuż powyżej trójkąta włóknistego prawego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Funiculus spermaticus zawiera:
ramus genitalis n. genitofemoralis
rami scrotales posteriores
rami acrotales inferiores
a. ductus deferentis
plexus pamipiniformis
Funiculus spermaticus zawiera:
ramus genitalis n. genitofemoralis
rami scrotales posteriores
rami acrotales inferiores
a. ductus deferentis
plexus pamipiniformis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń prawidłowość poniższych zdań:
E. Aorta ascendens kończy się na wysokości kąta mostka
V. brachiocephalica sinistra zaczyna się do tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego
Truncus pulmonalis zaczyna się na wysokości przyczepu mostkowego III chrząstki żebrowej lewej
V. brachiocephalica sinistra kończy się na wysokości przyczepu mostkowego II chrząstki żebrowej prawej
V. cava superior kończy się na wysokości przyczepu mostkowego III chrząstki żebrowej prawej
Oceń prawidłowość poniższych zdań:
E. Aorta ascendens kończy się na wysokości kąta mostka
V. brachiocephalica sinistra zaczyna się do tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego
Truncus pulmonalis zaczyna się na wysokości przyczepu mostkowego III chrząstki żebrowej lewej
V. brachiocephalica sinistra kończy się na wysokości przyczepu mostkowego II chrząstki żebrowej prawej
V. cava superior kończy się na wysokości przyczepu mostkowego III chrząstki żebrowej prawej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących kręgosłupa
Łuk kręgu rozpoczyna się od trzonu po stronie prawej i lewej nasadą
Lordoza szyjna zaliczana jest do krzywizn pierwotnych
Cechą charakterystyczną kręgów piersiowych są fovea costales processus transvers
Guzek przedni wyrostka poprzecznego kręgu C6 nosi nazwę tuberculum caroticus
W odcinku lędźwiowym właściwemu wyrostkowi poprzecznemu odpowiada processus mamillaris
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących kręgosłupa
Łuk kręgu rozpoczyna się od trzonu po stronie prawej i lewej nasadą
Lordoza szyjna zaliczana jest do krzywizn pierwotnych
Cechą charakterystyczną kręgów piersiowych są fovea costales processus transvers
Guzek przedni wyrostka poprzecznego kręgu C6 nosi nazwę tuberculum caroticus
W odcinku lędźwiowym właściwemu wyrostkowi poprzecznemu odpowiada processus mamillaris
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wtórnie położone zaotrzewnowo są
descending colon (colon descendens)
superior part of duodenum (pars superior duodeni)
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
ascending colon (colon ascendens)
transverse colon (colon transversum)
Wtórnie położone zaotrzewnowo są
descending colon (colon descendens)
superior part of duodenum (pars superior duodeni)
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
ascending colon (colon ascendens)
transverse colon (colon transversum)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeber:
Żebra prawdziwe łączą się za pomocą chrząstek żebrowych z mostkiem
Żebro VII jest zaliczane do żeber rzekomych
Łączą się z kręgosłupem za pomocą stawów głów żeber i stawów żebrowo-poprzecznych
Żebra prawdziwe to I do X
Żebra wolne łączą się z mostkiem za pomocą chrząstki wyżej leżącego żebra
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeber:
Żebra prawdziwe łączą się za pomocą chrząstek żebrowych z mostkiem
Żebro VII jest zaliczane do żeber rzekomych
Łączą się z kręgosłupem za pomocą stawów głów żeber i stawów żebrowo-poprzecznych
Żebra prawdziwe to I do X
Żebra wolne łączą się z mostkiem za pomocą chrząstki wyżej leżącego żebra
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
canalis obturatorius
foramen ischiadicum majus
foramen ischiadicum minus
canalis pudendalis
foramen sacralia pelvina
Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
canalis obturatorius
foramen ischiadicum majus
foramen ischiadicum minus
canalis pudendalis
foramen sacralia pelvina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących septum of heart (septum cordis)
membranous part (pars membranacea) od strony lewej lokalizuje się między płatkiem półksiężycowatym i tylnym a prawym
po stronie komory lewej membranous part (pars membranacea) w całości położona jest w przyśrodkowej ścianie komory
muscular part (pars muscularis) tworzy głównie mięśniówka left ventricule (ventriculus sinister)
granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w left ventricule (ventriculus sinister) zaznacza się jako marginal limbulus (limbulus marginalis)
superior segment of muscular part (segmentum superior partis muscularis) stanowi “częśd bezbronną” przegrody
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących septum of heart (septum cordis)
membranous part (pars membranacea) od strony lewej lokalizuje się między płatkiem półksiężycowatym i tylnym a prawym
po stronie komory lewej membranous part (pars membranacea) w całości położona jest w przyśrodkowej ścianie komory
muscular part (pars muscularis) tworzy głównie mięśniówka left ventricule (ventriculus sinister)
granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w left ventricule (ventriculus sinister) zaznacza się jako marginal limbulus (limbulus marginalis)
superior segment of muscular part (segmentum superior partis muscularis) stanowi “częśd bezbronną” przegrody
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Perineum:
do mięśni okolicy odbytowej krocza należy coccygeus muscle (m coccygeus)
deep perineal space (spatium perinei profundum) u mężczyzn zawiera gruczoły opuszkowo-cewkowe
do mięśni głębokich okolicy moczowo-płciowej krocza należy external sphincter muscle of urethra (m. sphincter urethrae externus)
zawiera narządy płciowe zewnętrzne i kanał odbytowy z odbytem
jednym z nerwów unerwiających krocze jest n. skórny tylny uda
Perineum:
do mięśni okolicy odbytowej krocza należy coccygeus muscle (m coccygeus)
deep perineal space (spatium perinei profundum) u mężczyzn zawiera gruczoły opuszkowo-cewkowe
do mięśni głębokich okolicy moczowo-płciowej krocza należy external sphincter muscle of urethra (m. sphincter urethrae externus)
zawiera narządy płciowe zewnętrzne i kanał odbytowy z odbytem
jednym z nerwów unerwiających krocze jest n. skórny tylny uda
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność odpowiedzi:
deep inguinal ring (annulus inguinalis profundus) leży przyśrodkowo od naczyń nabrzusznych dolnych
przyczep końcowy piramidalis muscle (musculus pyramidalis) jest na kości łonowej
superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
blaszka tylna pochewki mięśnia prostego brzucha kończy się na semilunar line (linea semilunaris)
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
Oceń poprawność odpowiedzi:
deep inguinal ring (annulus inguinalis profundus) leży przyśrodkowo od naczyń nabrzusznych dolnych
przyczep końcowy piramidalis muscle (musculus pyramidalis) jest na kości łonowej
superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
blaszka tylna pochewki mięśnia prostego brzucha kończy się na semilunar line (linea semilunaris)
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Leży na facies diaphragmatica cordi
Uchodzi do atrium sinitra
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Jest przedłużeniem v. cordis media
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Leży na facies diaphragmatica cordi
Uchodzi do atrium sinitra
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Jest przedłużeniem v. cordis media
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń prawidłowość zdań dotyczących unaczynienia serca:
Większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez a. coronaria sinitra
M. papillaris anterior ventriculi sinistri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria sinistra
M. papillaris posterior ventriculi sinistri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria sinistra
M. papillaris posterior ventriculi dextri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria dextra
M. papillaris ventriculi dextri zaopatrywany jest wyłącznie przez a. coronaria dextra
Oceń prawidłowość zdań dotyczących unaczynienia serca:
Większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez a. coronaria sinitra
M. papillaris anterior ventriculi sinistri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria sinistra
M. papillaris posterior ventriculi sinistri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria sinistra
M. papillaris posterior ventriculi dextri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria dextra
M. papillaris ventriculi dextri zaopatrywany jest wyłącznie przez a. coronaria dextra