Pytania i odpowiedzi

BIM 2019

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2182 razy
Pytanie 1
1. Prostatic gland (prostata):
apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
Pytanie 2
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
Pytanie 3
Wtórnie położone zaotrzewnowo są:
descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
ascending colon (colon ascendens)
descending colon (colon descendens)
Pytanie 4
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
włókna współczulne płuc pochodzą z thoracocervical ganglion (ganglion thoraco- cervicalis)
superior lobe veins of left lung (vv. lobi superioris pulmonis sinistri) często łączą się w jeden wspólny pień uchodzący do brachiocephalic left vein (v. brachiocephalica sinistra)
. główny odpływ chłonki z lungs (pulmones) prowadzi przez superior tracheobronchial lymph nodes (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores)
Pytanie 5
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
Pytanie 6
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy:
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
Pytanie 7
Oceń poprawność odpowiedzi:
hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
Pytanie 8
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
Pytanie 9
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria):
szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną)
uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
Pytanie 10
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeńskich narządów płciowych wewnętrznych:
jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
Pytanie 11
Oceń poprawność zestawień dotyczących ograniczeń transverse sinus of pericardium (sinus transversus pericardii):
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią left atrium (atrium sinistrum)
od tyłu jest ograniczona powierzchnią przednią right atrium (atrium dextrum)
od przodu jest ograniczona przez aorta (aorta)
od przodu jest ograniczona przez pulmonary trunk (truncus pulmonalis)
Pytanie 12
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery (a. coronaria dextra). Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
diaphragmatic surface (facies diaphragmatica cordis)
atrioventricular node (nodus atrioventricularis)
sinu-atrial node (nodus sinuatrialis)
Pytanie 13
Cechy charakterystyczne kręgu szczytowego (C1) to
otwór wyrostka poprzecznego
brak wyrostka kolczystego
brak trzonu
Pytanie 14
Oceń poprawność odpowiedzi:
do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
Pytanie 15
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących bile duct (ductus choledochus):
jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
. u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)

Powiązane tematy