Powtórzenie: Brzuch i miednica

Inne, powtórzenie. 20 pytań.

Pars abdominalis oesophagi:
przechodzi w żołądek u górnego końca krzywizny mniejszej
połączona jest z odnogą przepony poprzez m. phrenicoesophagus
unaczyniona jest przez a. gastrica sinistra
Trigonum cystohepaticum ogranicza:
góra – hepar
lewa strona – ductus hepaticus communis
prawa strona – ductus cysticus
Oceń poprawność:
worek przepuklinowy w hernia inguinalis recta składa się z peritoneum i fascia transversa
hernia umbilicalis może być nabyta lub wrodzona
worek przepuklinowy w hernia inguinalis obliqua składa się tylko z peritoneum
Oceń poprawność:
uszkodzenie n. sromowego wywołuje nietrzymanie moczu
uszkodzenie górnej części rdzenia lędźwiowego prowadzi do nietrzymania moczu
ośrodki korowe kontrolujące oddawanie moczu są zlokalizowane w płaciku okołośrodkowym
W duodenum:
pars superior jest najbardziej ruchoma
pars horizontalis krzyżuje od przodu aortę brzuszną
flexura duodenojejunalis leży na poziomie L2
plica longitudinalis duodeni wyznacza położenie ujścia przewodu trzustkowego
pars superior tworzy bańkę
Ovarium:
leży na powierzchni tylnej lig. latum uterii
leży wewnątrzotrzewnowo
biegunem dolnym łączy się z lig. ovarii proprium
A. gastrica sinistra:
oddaje rami esophagales
Oceń poprawność zestawień naczyń krążenia obocznego (anastomosis cavo – cavalis)
v. gastrica sinistra – v. azygos
v. epigastrica superficialis – v. thoracoepigastrica
v. epigastrica inferior – v. epigastrica superior
Unerwienie otrzewnej ściennej pochodzi od:
n. ilioinguinalis
n. phrenicus
W lig. hepatoduodenale przebiega:
v. portae hepatis
ductus choledochus
a. hepatica propria
Oceń poprawność:
m. obliquus internus abdominis tworzy m. cremaster
linea alba utworzona jest przez rozcięgna mm. skośnych brzucha
anulus umbilicalis jest miejscem zmniejszonego oporu
Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
foramen ischiadicum minus
foramen ischiadicum majus
canalis pudendalis
foramen sacralia pelvina
canalis obturatorius
N. dorsalis penis (clitoridis)
biegnie w trójkącie moczowo – płciowym
unerwia m. zwieracz zewnętrzny cewki moczowej
V. hepatica
rozpoczyna się siecią naczyń włosowatych wątroby
dextra odprowadza z lobus quadratus
uchodzi do v. cava inferior w obrębie sulcus venae cavae
odbiera krew doprowadzaną do wątroby drogą v. portae i a. hepatica
Oceń poprawność:
fascia spermatica interna jest pochodną fascia transversalis
Narządem położonym wtórnie zewnątrzotrzewnowo jest:
colon descendens
pancreas
Flexura coli
dextra – sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
sinistra - sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
Zawartość krezki macicy to:
parametrium
A. umbilicalis
przekształca się w chorda arterie umbilicalis
zaopatruje górną część vesica urinaria
jest drożna tylko w dolnej części
Funiculus spermaticus zawiera:
ramus genitalis n. genitofemoralis
a. ducti deferentis
plexus pampiniformis

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.