Powtórzenie: Brzuch i miednica

Inne, powtórzenie. 20 pytań.

Pars abdominalis oesophagi:
połączona jest z odnogą przepony poprzez m. phrenicoesophagus
unaczyniona jest przez a. gastrica sinistra
przechodzi w żołądek u górnego końca krzywizny mniejszej
Trigonum cystohepaticum ogranicza:
góra – hepar
lewa strona – ductus hepaticus communis
prawa strona – ductus cysticus
Oceń poprawność:
worek przepuklinowy w hernia inguinalis recta składa się z peritoneum i fascia transversa
hernia umbilicalis może być nabyta lub wrodzona
worek przepuklinowy w hernia inguinalis obliqua składa się tylko z peritoneum
Oceń poprawność:
ośrodki korowe kontrolujące oddawanie moczu są zlokalizowane w płaciku okołośrodkowym
uszkodzenie górnej części rdzenia lędźwiowego prowadzi do nietrzymania moczu
uszkodzenie n. sromowego wywołuje nietrzymanie moczu
W duodenum:
pars superior jest najbardziej ruchoma
plica longitudinalis duodeni wyznacza położenie ujścia przewodu trzustkowego
pars superior tworzy bańkę
pars horizontalis krzyżuje od przodu aortę brzuszną
flexura duodenojejunalis leży na poziomie L2
Ovarium:
leży wewnątrzotrzewnowo
biegunem dolnym łączy się z lig. ovarii proprium
leży na powierzchni tylnej lig. latum uterii
A. gastrica sinistra:
oddaje rami esophagales
Oceń poprawność zestawień naczyń krążenia obocznego (anastomosis cavo – cavalis)
v. epigastrica superficialis – v. thoracoepigastrica
v. gastrica sinistra – v. azygos
v. epigastrica inferior – v. epigastrica superior
Unerwienie otrzewnej ściennej pochodzi od:
n. phrenicus
n. ilioinguinalis
W lig. hepatoduodenale przebiega:
ductus choledochus
a. hepatica propria
v. portae hepatis
Oceń poprawność:
m. obliquus internus abdominis tworzy m. cremaster
linea alba utworzona jest przez rozcięgna mm. skośnych brzucha
anulus umbilicalis jest miejscem zmniejszonego oporu
Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
foramen sacralia pelvina
canalis pudendalis
foramen ischiadicum minus
canalis obturatorius
foramen ischiadicum majus
N. dorsalis penis (clitoridis)
biegnie w trójkącie moczowo – płciowym
unerwia m. zwieracz zewnętrzny cewki moczowej
V. hepatica
rozpoczyna się siecią naczyń włosowatych wątroby
dextra odprowadza z lobus quadratus
uchodzi do v. cava inferior w obrębie sulcus venae cavae
odbiera krew doprowadzaną do wątroby drogą v. portae i a. hepatica
Oceń poprawność:
fascia spermatica interna jest pochodną fascia transversalis
Narządem położonym wtórnie zewnątrzotrzewnowo jest:
pancreas
colon descendens
Flexura coli
sinistra - sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
dextra – sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
Zawartość krezki macicy to:
parametrium
A. umbilicalis
przekształca się w chorda arterie umbilicalis
zaopatruje górną część vesica urinaria
jest drożna tylko w dolnej części
Funiculus spermaticus zawiera:
ramus genitalis n. genitofemoralis
a. ducti deferentis
plexus pampiniformis

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.