Brzuch i miednica

Inne, powtórzenie. 20 pytań.

REKLAMA
Pars abdominalis oesophagi:
połączona jest z odnogą przepony poprzez m. phrenicoesophagus
unaczyniona jest przez a. gastrica sinistra
przechodzi w żołądek u górnego końca krzywizny mniejszej
Trigonum cystohepaticum ogranicza:
prawa strona – ductus cysticus
góra – hepar
lewa strona – ductus hepaticus communis
Oceń poprawność:
worek przepuklinowy w hernia inguinalis recta składa się z peritoneum i fascia transversa
worek przepuklinowy w hernia inguinalis obliqua składa się tylko z peritoneum
hernia umbilicalis może być nabyta lub wrodzona
Oceń poprawność:
uszkodzenie n. sromowego wywołuje nietrzymanie moczu
uszkodzenie górnej części rdzenia lędźwiowego prowadzi do nietrzymania moczu
ośrodki korowe kontrolujące oddawanie moczu są zlokalizowane w płaciku okołośrodkowym
W duodenum:
flexura duodenojejunalis leży na poziomie L2
pars superior jest najbardziej ruchoma
plica longitudinalis duodeni wyznacza położenie ujścia przewodu trzustkowego
pars superior tworzy bańkę
pars horizontalis krzyżuje od przodu aortę brzuszną
Ovarium:
biegunem dolnym łączy się z lig. ovarii proprium
leży wewnątrzotrzewnowo
leży na powierzchni tylnej lig. latum uterii
A. gastrica sinistra:
oddaje rami esophagales
Oceń poprawność zestawień naczyń krążenia obocznego (anastomosis cavo – cavalis)
v. epigastrica inferior – v. epigastrica superior
v. gastrica sinistra – v. azygos
v. epigastrica superficialis – v. thoracoepigastrica
Unerwienie otrzewnej ściennej pochodzi od:
n. ilioinguinalis
n. phrenicus
W lig. hepatoduodenale przebiega:
v. portae hepatis
a. hepatica propria
ductus choledochus
Oceń poprawność:
m. obliquus internus abdominis tworzy m. cremaster
anulus umbilicalis jest miejscem zmniejszonego oporu
linea alba utworzona jest przez rozcięgna mm. skośnych brzucha
Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
canalis pudendalis
foramen ischiadicum majus
foramen ischiadicum minus
canalis obturatorius
foramen sacralia pelvina
N. dorsalis penis (clitoridis)
biegnie w trójkącie moczowo – płciowym
unerwia m. zwieracz zewnętrzny cewki moczowej
V. hepatica
uchodzi do v. cava inferior w obrębie sulcus venae cavae
odbiera krew doprowadzaną do wątroby drogą v. portae i a. hepatica
rozpoczyna się siecią naczyń włosowatych wątroby
dextra odprowadza z lobus quadratus
Oceń poprawność:
fascia spermatica interna jest pochodną fascia transversalis
Narządem położonym wtórnie zewnątrzotrzewnowo jest:
pancreas
colon descendens
Flexura coli
sinistra - sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
dextra – sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
Zawartość krezki macicy to:
parametrium
A. umbilicalis
jest drożna tylko w dolnej części
przekształca się w chorda arterie umbilicalis
zaopatruje górną część vesica urinaria
Funiculus spermaticus zawiera:
plexus pampiniformis
a. ducti deferentis
ramus genitalis n. genitofemoralis
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: