Pytania i odpowiedzi

UPG skoczny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Unijne Prawo Gospodarcze Tadeusz Skoczny WZ UW
Ilość pytań: 264 Rozwiązywany: 11342 razy
Pytanie 1
Czy partner (partnerka) pracownika, nie związany z nim (nią) formalnym związkiem małżeńskim korzysta z praw wynikających ze swobody przepływu pracowników jako członek rodziny:
tak, zawsze
Pytanie 2
Z punktu widzenia swobód przepływu konstytuujących rynek wewnętrzny, najważniejszą jest traktatowa zasada:
niedyskryminacji ze względów na przynależność państwową
Pytanie 3
Zmiany przepisów TWE dokonane Traktatem z Maastricht i nowe zapisy aksjologiczne zawarte w projekcie Konstytucji dla UE:
świadczą o stopniowym odchodzeniu od prymatu "integracji" nad "konkurencją”
Pytanie 4
Wzajemne uznawanie kwalifikacji dokonuje się:
w drodze zezwolenia wykonywania zawodu, wydawanego przez właściwe władze kraju przeznaczenia (przyjmującego)
Pytanie 5
Formuła definiująca "środki o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych" jako wszelkie regulacje handlowe państw członkowskich, które mogą ograniczyć, pośrednio lub bezpośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie, handel między państwami członkowskimi, pochodzi z:
orzeczenia w sprawie Dassonville (1974)
Pytanie 6
Zasady kwalifikacji ograniczeń ilościowych o skutku podobnym do kontyngentów określa tak zwana formuła:
Dassonville
Pytanie 7
Regulacje krajowe dotyczące „sposobów sprzedaży” zostały uznane za nienaruszające zakazu stosowania ograniczeń ilościowych w orzeczeniu w sprawie:
Keck i Mithouard (1991)
Pytanie 8
Na podstawie wyroku ETS w sprawie Keck szczególne metody sprzedaży:
Nie stanowią przejawu ograniczeń ilościowych w handlu towarowym
Pytanie 9
O nowym pochodzeniu towaru można mówić wtedy, gdy jego przetworzenie:
zwiększyło wartość produktu o 50% w stosunku do produktów wyjściowych
Pytanie 10
Żeby student mógł korzystać ze swobody przepływu osób, nie musi on:
wykazać, że wynajął mieszkanie i opłaca czynsz
Pytanie 11
"Wykonywanie władzy publicznej", wyłączające swobodę przedsiębiorczości i swobodę świadczenia usług:
zostało zdefiniowane explicite w art. 45 i 55 TWE
Pytanie 12
Uprawnienia akcesoryjne są to:
uprawnienia przysługujące osobom korzystającym ze swobody przedsiębiorczości i swobody przepływu usług
Pytanie 13
Zgodnie z orzeczeniem w sprawie Jany prostytucja jest działalnością gospodarczą polegającą na:
samozatrudnieniu
Pytanie 14
Państwo członkowskie może:
może różnie opodatkować towary krajowe i zagraniczne, jeżeli nie dyskryminuje to towarów podobnych
Pytanie 15
Francuski architekt przez lata wykonuje projekty budowlane i nadzoruje ich realizację prawie wyłącznie w Polsce, gdzie posiada biuro, w którym przebywa jednak rzadko:
architekt ten korzysta ze swobody przedsiębiorczości,
Pytanie 16
Elementem definicyjnym "usługi" w świetle art. 50 TWE jest jej:
odpłatność
Pytanie 17
co do rozumienia „usług” Traktat:
zawiera ich definicję normatywną bazującą na kryterium odpłatności
Pytanie 18
Obywatel polski zawiera przez intemet umowę ubezpieczeniową z brokerem niemieckim. Czy czynność taka objęta jest zakresem swobody świadczenia usług (art. 49 TWE)?
nie, gdyż świadczenie wszelkich usług finansowych jest wyłączone spod zasady swobodnego świadczenia usług
Pytanie 19
Który z niżej wymienionych interesów (celów polityki krajowej) nie mógłby być uznany za "istotną przyczynę interesu ogólnego", która mogłaby uzasadnić ograniczenie swobody świadczenia usług?
zapewnienie odpowiednio wysokich wpływów do budżetu krajowego lub lokalnego
Pytanie 20
Swobodny przepływ kapitału i płatności nie ma zastosowania do przepływów kapitałowych:
w ramach poszczególnych państw członkowskich WE