Pytania i odpowiedzi

Kompleksowa geografia fizyczna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dyscyplina naukowa w obrębie geografii fizycznej, nauka o budowie, organizacji, zróżnicowaniu i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego traktowanego jako całość. Środowisko jest rozpatrywane jako zespół zróżnicowanych krajobrazów — system złożony z powiązanych i wzajemnie ze sobą oddziaływających komponentów.
Ilość pytań: 115 Rozwiązywany: 5534 razy
Pytanie 1
Wskaż zdanie najlepiej oddające sens pojęcia „jedność przyrody” {?}
jeśli Ziemia zbliżyłaby się do Słońca o 10% swej obecnej odległości, zmieniłaby sie w bezwodną, gorącą pustynię
Pytanie 2
Zasadniczą trudnością przy formalizacji metod KFG jest
c. charakter środowiska przyrodniczego, które jest zarazem ciągłe i dyskretne
Pytanie 3
Podczas praktyk terenowych studenci badali chemiczne cechy krajobrazu, oznaczają m.in. zawartość węglanów (k) oraz pH zwietrzelin. który z nich popełnił błąd?
c. III: pH=6 , k=1-3%
Pytanie 4
4. Wskaż zdanie w całości prawdziwe:
c. przeszkodą dla wegetacji jest susza lub chłód
Pytanie 5
5. Wykonanie typologii badanego terenu ze względu na: sposób użytkowania, formy rzeźby i rodzaj podłoża, wykonane z dokładnością odpowiednią do skali ok. 1:25 000, zapewnia otrzymanie jednostek fiz.-geo. rangi:
b. uroczyska
Pytanie 6
6. Terytorialna zwartość, genetyczna jednorodność oraz kompleksowość to cechy które musi wykazywać:
d. region fiz-geo.
Pytanie 7
7. Systematykę jednostek fiz.-geo. można prowadzić drogą indukcji. Polega ona na:
b. łączeniu jednostek mniej złożonych w bardziej złożone
Pytanie 8
8. Która z poniższych definicji dotyczy klasyfikacji: {?}
a. rozłączny i wyczerpujący podział zbioru obiektów na grupy obiektów podobnych pod jakimś względem
Pytanie 9
9. Istotą podejścia systemowego w geografii jest:
b. ustalenie struktury wewnętrznej i rodzaju wszystkich powiązań istniejących wewnątrz systemu krajobrazowego
Pytanie 10
10. Wskaż odpowiedź najpełniej charakteryzującą istotę Kompleksowej Geografii Fizycznej:
a. zadaniem KGF jest badanie relacji między komponentami środowiska przyrodniczego tzn. budową geol, litologią, rzeźbą, klimatem, wodami, oraz światem żywych organizmów
Pytanie 11
11. Wskaż szereg taksonomiczny jednostek typologicznych
a. gatunek krajobrazu, rodzaj krajobrazu, klasa krajobrazu
Pytanie 12
12. 4 podróżnicy opowiadali o krajobrazach, które zwiedzili. Który z nich sie pomylił?
c. III podziwiał bogactwo form życia lasów równikowych; zachwycał się żyznością siedlsk które można by zamienić na pola uprawne
Pytanie 13
13. Badając warunki wodne pewnej strefy krajobrazowej stwierdzono, że maksimum odpływu rzecznego przypada w niej w porze chłodnej. Wynik odnosił się do: {?}
b. strefy śródziemnomorskiej
Pytanie 14
14. Charakterystyczną cechą zbiorowisk roślinnych krajobrazowej strefy stepów jest
b. produkcja pierwotna wynosząca ponad 10 t/ha/rok
Pytanie 15
15. Wskaż zdanie fałszywe {?}
c. w strefie sawanny rozkład obumarłych szczątków następuje o wiele wolniej niż w strefie lasów liściastych i mieszanych
Pytanie 16
16. Wskaż zdanie prawdziwe
b. opady w strefie śródziemnomorskiej są wyraźnie mniejsze niż w strefie lasów liściastych
Pytanie 17
17. Wskaż zestaw określeń w całości odnoszący się do krajobrazowej strefy śródziemnomorskiej:
d. chromic luvisol, mattoral, cedr, muflon
Pytanie 18
18. Wskaż zdanie w całości prawdziwe:
b. typową glebą strefy śródziemnomorskiej jest lixisol, zaś roślinność tej strefy składa sie głównie z krzewinek typu fucsa rosa oraz pinii
Pytanie 19
19. Rozległe spłaszczenia typu pedymentów, jeziora boraksowe, stoki rozcięte bruzdami, głęboko wcięte doliny to charakterystyczne elementy krajobrazu:
c. strefy pustyń
Pytanie 20
20. Która z podanych charakterystyk odnosi się do krajobrazowej strefy stepów: {?}
c. średnia temperatura najcieplejszego miesiąca osiąga ponad 18 st. C, w okresie wegetacyjnym ilość promieniowania sięga 350-500*108 kJ/ha/rok, zaś przeszkodą dla wegetacji są okresy aridowe