Powtórzenie: Test RF

Powtórzenie z Rachunkowości Finansowej.

Ekonomia, powtórzenie. 20 pytań.

Koncepcja wyceny we współczesnej rachunkowości oparta jest na zasadzie :
ostrożnej wyceny
Waluty obce w kasie na dzień bilansowy wycenia się według :
średniego z dnia poprzedzającego dzień wyceny
Aktualizacja wartości środków trwałych odnoszona jest do :
kapitału z aktualizacji wyceny
Rozrachunki na koniec okresu sprawozdawczego są wyrażone w :
kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
Za politykę rachunkowości w jednostce odpowiada :
kierownik jednostki
Wycena zakupionych środków trwałych w momencie (...) wyrażona jest w :
skorygowanej cenie nabycia
Użytkowanie wieczyste gruntu w przepisach bilansowych to :
środek trwały
Amortyzacja według polskich rozwiązań prowadzona jest metodą :
liniową, degresywną
Środki trwałe w budowie :
nie podlegają amortyzacji
Amortyzacja wartości firmy ujmowana jest na koncie :
pozostałe koszty operacyjne
Wartości niematerialne i prawne :
bezwzględnie nie mogą być przedmiotem wytworzenia
Konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości wynika z :
ostrożnej wyceny
Koszty remontu :
żadna z powyższych
Metody wyceny rozchodu towarów i materiałów (FIFO, LIFO) :
stosowane są w przypadku cen rzeczywistych
Towary i materiały na dzień bilansowy :
wartość musi być doprowadzona do ceny rzeczywistej
Odpisy z tytułu utraty wartości :
wycena zapasów musi uwzględniać utratę ich wartości
W przypadku ogłoszenia upadłości przez naszego kontrahenta (...) z tytułu utraty wartości w wysokości :
całości kwoty należności
Metoda liniowa amortyzacji to :
stałe kwoty
Odpis z tytułu utraty wartości gruntów :
może mieć miejsce
Otrzymanie faktury od dostawy zagranicznego (...) :
średniego z dnia poprzedzającego wystąpienie należności

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.