Test: Test RF

Test z Rachunkowości Finansowej.

REKLAMA
Koncepcja wyceny we współczesnej rachunkowości oparta jest na zasadzie :
podwójnego zapisu
współmierności przychodów i kosztów
ostrożnej wyceny
memoriałowej
{"qId":265146, "cId":7, "tId":11162}
Waluty obce w kasie na dzień bilansowy wycenia się według :
średniego z dnia poprzedzającego dzień wyceny
średniego kursu NBP z dnia bilansowego
dokumentu SAD
żadna z powyższych
{"qId":265147, "cId":7, "tId":11162}
Aktualizacja wartości środków trwałych odnoszona jest do :
żadna z powyższych
kapitału zapasowego
kapitału z aktualizacji wyceny
kapitałów rezerwowych
{"qId":265148, "cId":7, "tId":11162}
Rozrachunki na koniec okresu sprawozdawczego są wyrażone w :
kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
wartości godziwej
skorygowanej cenie nabycia
cenie nabycia
{"qId":265149, "cId":7, "tId":11162}
Za politykę rachunkowości w jednostce odpowiada :
dyrektor finansowy
dział spraw pracownichych
kierownik jednostki
główny księgowy
{"qId":265150, "cId":7, "tId":11162}
REKLAMA
Wycena zakupionych środków trwałych w momencie (...) wyrażona jest w :
cenie zakupu
cenie nabycia
kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
skorygowanej cenie nabycia
{"qId":265151, "cId":7, "tId":11162}
Użytkowanie wieczyste gruntu w przepisach bilansowych to :
inwestycja długoterminowa
wartość niematerialna i prawna
środek trwały
zobowiązanie
{"qId":265152, "cId":7, "tId":11162}
Amortyzacja według polskich rozwiązań prowadzona jest metodą :
degresywną
liniową, progresywną
indywidualną, progresywną
liniową, degresywną
{"qId":265153, "cId":7, "tId":11162}
Środki trwałe w budowie :
podlegają amortyzacji
żadna z powyższych
nie podlegają amortyzacji
amortyzowane są tylko liniowo
{"qId":265154, "cId":7, "tId":11162}
REKLAMA
Amortyzacja wartości firmy ujmowana jest na koncie :
kapitał z aktualizacją wyceny
pozostałe koszty operacyjne
amortyzacja
kapitał zapasowy
{"qId":265155, "cId":7, "tId":11162}
Wartości niematerialne i prawne :
mogą być przedmiotem wytworzenia
zależy to od ich charakteru
bezwzględnie nie mogą być przedmiotem wytworzenia
mogą być przedmiotem wytworzenia pod pewnymi warunkami
{"qId":265156, "cId":7, "tId":11162}
Konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości wynika z :
ostrożnej wyceny
kontynuacji
istotności
przewagi formy nad treścią
{"qId":265169, "cId":7, "tId":11162}
Koszty remontu :
nie podlegają ewidencji księgowej
zwiększają wartość środka trwałego
żadna z powyższych
stanowią koszty okresu
{"qId":265199, "cId":7, "tId":11162}
REKLAMA