Test z odpowiedziami

Test RF

Pytanie 1
Koncepcja wyceny we współczesnej rachunkowości oparta jest na zasadzie :
Pytanie 2
Waluty obce w kasie na dzień bilansowy wycenia się według :
Pytanie 3
Aktualizacja wartości środków trwałych odnoszona jest do :
Pytanie 4
Rozrachunki na koniec okresu sprawozdawczego są wyrażone w :
Pytanie 5
Za politykę rachunkowości w jednostce odpowiada :
Dalej
Pozostały 3 strony