Powtórzenie: Test BHP część 5 - ostatnia

Powtórzenie ze znajomości zasad BHP

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy bada zespół składający się z :
2 osób
Wypadek, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z siedziby zakładu do miejsca zatrudnienia, to
Wypadek w pracy
Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych bada zespól w składzie:
1. Kierownik służby bhp lub pracodawca. 2. Zakładowy społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel załogi
Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:
14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez:
10 lat
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca:
ZUS
Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
Pracodawca
Jakie przyczyny wypadku śmiertelnego wykluczają możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez rodzinę ofiary?
Niezależnie od przyczyn rodzina otrzyma odszkodowanie
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
Przed dopuszczeniem go do pracy
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
Szkolenie wstępne i okresowe
Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza:
Pracownik służby bhp lub pracodawca
Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:
Które spełniają wymogi dotyczące oceny zgodności określone w odpowiednich przepisach
Pranie odzieży roboczej skażonej chemicznie powinno być zapewnione przez :
Pracodawcę
Ranę po oparzeniu ługiem można przemyć:
Rozcieńczonym kwasem octowym
Ranę po oparzeniu kwasem można przemyć:
Roztworem dwuwęglanu sodu
Pracownik doznał złamania kości udowej. Pracownik może być transportowany w pozycji:
Leżącej
Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?
Rozległość oparzenia
Udzielanie pomocy osobie zatrutej gazami polega na:
Wyniesieniu poszkodowanego z rejonu zagrożenia i wezwaniu lekarza, w przypadku zaniku czynności układu oddechowego na stosowaniu sztucznego oddychania i masażu serca
Dopasuj rodzaje gaśnic do czynników ich działania:
Gaśnica pianowa ? tłumiący, gaśnica halonowa - inhibitujący proces palenia, gaśnica śniegowa ? chłodzący, gaśnica proszkowa - inhibitujący proces palenia.
Do gaszenia płynów łatwo palnych należy stosować:
Gaśnicę halonową

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.