Pytania i odpowiedzi

Test BHP część 5 - ostatnia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości zasad BHP
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 27160 razy
Pytanie 1
Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy bada zespół składający się z :
2 osób
Pytanie 2
Wypadek, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z siedziby zakładu do miejsca zatrudnienia, to
Wypadek w pracy
Pytanie 3
Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych bada zespól w składzie:
1. Kierownik służby bhp lub pracodawca. 2. Zakładowy społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel załogi
Pytanie 4
Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:
14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
Pytanie 5
Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez:
10 lat
Pytanie 6
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca:
ZUS
Pytanie 7
Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
Pracodawca
Pytanie 8
Jakie przyczyny wypadku śmiertelnego wykluczają możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez rodzinę ofiary?
Niezależnie od przyczyn rodzina otrzyma odszkodowanie
Pytanie 9
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
Przed dopuszczeniem go do pracy
Pytanie 10
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
Szkolenie wstępne i okresowe
Pytanie 11
Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza:
Pracownik służby bhp lub pracodawca
Pytanie 12
Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:
Które spełniają wymogi dotyczące oceny zgodności określone w odpowiednich przepisach
Pytanie 13
Pranie odzieży roboczej skażonej chemicznie powinno być zapewnione przez :
Pracodawcę
Pytanie 14
Ranę po oparzeniu ługiem można przemyć:
Rozcieńczonym kwasem octowym
Pytanie 15
Ranę po oparzeniu kwasem można przemyć:
Roztworem dwuwęglanu sodu
Pytanie 16
Pracownik doznał złamania kości udowej. Pracownik może być transportowany w pozycji:
Leżącej
Pytanie 17
Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?
Rozległość oparzenia
Pytanie 18
Udzielanie pomocy osobie zatrutej gazami polega na:
Wyniesieniu poszkodowanego z rejonu zagrożenia i wezwaniu lekarza, w przypadku zaniku czynności układu oddechowego na stosowaniu sztucznego oddychania i masażu serca
Pytanie 19
Dopasuj rodzaje gaśnic do czynników ich działania:
Gaśnica pianowa ? tłumiący, gaśnica halonowa - inhibitujący proces palenia, gaśnica śniegowa ? chłodzący, gaśnica proszkowa - inhibitujący proces palenia.
Pytanie 20
Do gaszenia płynów łatwo palnych należy stosować:
Gaśnicę halonową

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #5 #ostatnia