Powtórzenie: Komórka - biologia kwasów nukleinowych

Biologia kwasów nukleinowych i ekspresja informacji genetycznej + przekazywanie sygnałów w komórce.

Biologia, powtórzenie. 37 pytań.

Struktura odpowiedzialna za rozpoznawanie cząsteczek niosących sygnał.
receptor
Receptory dzieli się na:
występujące na powierzchni błony komórkowej:: zewnątrzkomórkowe
występujące w cytoplazmie:: wewnątrzkomórkowe
To zróżnicowanie potencjału elektrycznego między wnętrzem komórki, a jej powierzchnią zewnętrzną. Powstaje
potencjał błonowy
Potencjał błonowy w warunkach braku pobudzenia nazywany jest: (odp. w l. poj.)
potencjał spoczynkowy
Pobudzenie tej komórki bodźcem o odpowiednim natężeniu powoduje otwarcie w błonie kanałów sodowych i napływ sodu do cytoplazmy. W ten sposób wartość powstałego potencjału błonowego wzrasta. O jakiej komórce mowa? (odp. w l. poj.)
komórka pobudliwa
(...) jest wtedy, gdy stan depolaryzacja osiągnie wartość krytyczną. Pod jego wpływem otwierają się kanały sodowe, które zwiększają napływ jonów sodu do komórki. O czym mowa?
potencjał czynnościowy
To spadek potencjału czynnościowego wskutek opuszczania cytoplazmy przez jony potasu.
repolaryzacja
Stan chwilowego braku pobudliwości komórki.
refrakcja
Refrakcja to stan chwilowego braku pobudliwości komórki. Refrakcję dzieli się na: (połącz w pary)
refrakcja bezwzględna
+
komórka całkowicie niewrażliwa na nowe bodźce w fazie depolaryzacji
refrakcja względna
+
komórka wrażliwa tylko na bardzo silne bodźce w fazie repolaryzacji
(...) to całość informacji genetycznej każdej formy życia zapewniający jej powstanie i funkcjonowanie. O czym mowa?
genom
Genom eukarionta dzieli się:
składający się z liniowych cząsteczek DNA, występujących w formie kompleksów z białkami w strukturach zwanymi chromosomami:: genom jądrowy
złożony z kolistych i liniowych cząsteczek DNA, zawartych w mitochondriach:: genom mitochondrialny
zawarty w chloroplastach:: genom plastydowy
W genomie wyróżnia się takie elementy jak:
sekwencje regulatorowe
inny DNA o nieznanej funkcji
geny
pseudogeny
sekwencje powtarzające się
Połącz w pary.
nukleoid
+
pojedyncza, superhelikalna, kolista czasteczka DNA zlokalizowana w centralnej części komórki
plazmid
+
niezależne, koliste lub liniowe cząsteczki DNA, zawierające dodatkowe geny warunkujące oporność na antybiotyki
(...) jest złożonym procesem precyzyjnego kopiowania informacji zakodowanej w sekwencji zasad kwasu deoksyrybonukleinowego.
replikacja DNA
W replikacji DNA uczestniczą:
polimerazy DNA
topoizomerazy
trifosforany deoksyrybonukleozydów
ligazy DNA
startery RNA
helikazy DNA
białka destabilizujące helisę
Połącz w pary.
nić prowadząca
+
nić rodzicielska kopiowana w sposób ciągły
nić opóźniona
+
kopiowana w postaci krótkich fragmentów określanych jako fragmenty Okazaki
kinazy
+
enzymy zdolne do przenoszenia grup fosforanowych z ATP na białkowy substrat
cykliny
+
białka kontrolujące przebieg cyklu komórkowego
Do RNA niekodującego należą:
tRNA
drobnocząsteczkowy RNA
rRNA
Enzymy trawiące kwasy nukleinowe to:
nukleazy
Proces w którym informacja genetyczna jest odczytana i wykorzystana przez komórkę.
Trójka nukleotydów kodująca jeden aminokwas.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.