Test: Test MULTISELECT do Policji

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.

Ilość pytań: 119, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
1. Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na:
województwa jest ich 18, te z kolei dzielą się na powiaty grodzkie 65 i powiaty ziemskie 312 a te dzielą się na gminy 2489
województwa jest ich 16, te z kolei dzielą się na powiaty grodzkie 65 i powiaty ziemskie 308 a te dzielą się na gminy 2490
województwa jest ich 16, te z kolei dzielą się na powiaty grodzkie 65 i powiaty ziemskie 309 a te dzielą się na gminy 2489
województwa jest ich 16, te z kolei dzielą się na powiaty grodzkie 66 i powiaty ziemskie 314 a te dzielą się na gminy 2478
{"qId":974, "cId":1, "tId":1401}
2. Stan gotowości właściwych organów administracji publicznej między innymi do przeciwdziałania zagrożeniom oraz bezzwłocznego i skutecznego powstrzymywania działań godzących w dobro państwa to
: stan gotowości obronnej (Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa
stan gotowości obronnej (Rozporządzenie RM z dnia 23 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa
stan gotowości obronnej (Rozporządzenie RM z dnia 22 września 2005r. w sprawie gotowości obronnej państwa
stan gotowości obronnej (Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2005r. w sprawie gotowości obronnej państwa
{"qId":2234, "cId":1, "tId":1401}
3. Terenowym organem administracji rządowej jest:
Minister ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn , wicewojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa , i urzędy skarbowe
wojewoda , wicewojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa , i urzędy skarbowe
Minister ds. Transportu i Gospodarki Morskiej , wicewojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa , i urzędy skarbowe
Minister ds. Socjalnych i Cywilizacyjnych Wsi , wicewojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, kierownicy urzędów rejonowych, izba skarbowa , i urzędy skarbowe
{"qId":3375, "cId":1, "tId":1401}
4. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
marszałek sejmu
senator
wojewoda
Marszałek ds. Polityki Społecznej
{"qId":4463, "cId":1, "tId":1401}
5. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest: <br/&rt;<br/&rt;
Sekretarz stanu
Dzielnicowy
Komendant Główny Policji
Wojewoda
{"qId":5494, "cId":1, "tId":1401}
6. Rada gminy to organ:
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 6-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
sądowniczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 4-letnią kadencję, obraduje na sesjach
uchwałodawczy i kontrolny, składa się z radnych wybieranych na 5-letnią kadencję, obraduje na sesjach
{"qId":6475, "cId":1, "tId":1401}
7. Działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych na terenie gminy kieruje
senator
dozorca
poseł
wójt
{"qId":7416, "cId":1, "tId":1401}
8. Gmina w Polsce tworzona jest w drodze:
Tryb tworzenia, łączenia, znoszenia, ustalania granic, siedzib władz gmin dokonuje się w trybie rozporządzenia KWP po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin
Tryb tworzenia, łączenia, znoszenia, ustalania granic, siedzib władz gmin dokonuje się w trybie rozporządzenia senatora po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin
Tryb tworzenia, łączenia, znoszenia, ustalania granic, siedzib władz gmin dokonuje się w trybie rozporządzenia posła po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin
Tryb tworzenia, łączenia, znoszenia, ustalania granic, siedzib władz gmin dokonuje się w trybie rozporządzenia Rady Ministrów po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin
{"qId":8323, "cId":1, "tId":1401}
9. Datę wyborów do rad gmin wyznacza:
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 40 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 30 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 41 dni przed końcem upływu kadencji rad
prezes rady ministrów po zasięgnięciu opinii państwowej komisji wyborczej nie później jednak niż na 31 dni przed końcem upływu kadencji rad
{"qId":9183, "cId":1, "tId":1401}
10. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest;
prezes rady ministrów
poseł
zebranie wiejskie, które dokonuje również wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej
senator
{"qId":10008, "cId":1, "tId":1401}
11. W Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz jest:
trzyosobowy organ wykonawczy w gminie miejskiej, organem administracji samorządowej
jednoosobowy organ wykonawczy w gminie miejskiej, organem administracji samorządowej
czteroosobowy organ wykonawczy w gminie miejskiej, organem administracji samorządowej
dwuosobowy organ wykonawczy w gminie miejskiej, organem administracji samorządowej
{"qId":10702, "cId":1, "tId":1401}
12. Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest:
Wojewoda na wniosek-Rada Ministrów
Prezydent na wniosek-Rada Ministrów
Poseł na wniosek-Rada Ministrów
Senator na wniosek-Rada Ministrów
{"qId":11333, "cId":1, "tId":1401}
13. Przepisy gminne stanowione są w formie:
dyspozycji
rozkazów
nakazów
uchwał
{"qId":11900, "cId":1, "tId":1401}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

315
#testdopolicji #two

Test wiedzy ogólnej do POLICJI

Test przygotowujący, TWO do policji.
Zawodowe, Ogólny
315
#two #testwiedzyogolnej #dopolicji #testdopolicji

Test wiedzy ogólnej do Policji v2

Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Zawodowe, Wszystkie
224
#two #policja #testdopolicji

Test do Policji - Administracja publiczna

Administracja Publiczna
Zawodowe, Ogólny
216
#testdopolicji

Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo Publiczne
Zawodowe, Liceum, Technikum
110
#testdopolicji #bezpieczenstwopubliczne