Kryptoanaliza makroekonomiczna cyberkalkulacji zbiorowej, fiszki z ekonomii

Poziom trudny.

Fiszki, Ekonomia, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest stylistyka?
Stylistyka jest to dyscyplina językoznawcza, której przedmiotem jest opis sposobów organizowania znaków językowych w wypowiedzi (tekście), ich interpretacja ze względu na funkcje mowy oraz klasyfikacja stylów.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podwójna relacja, w jakiej występuje znak językowy:
elementy wyznaczeniowy (segente) - plan spostrzegania
element znaczony (signife) - plan treści
element znaczący (signifant) - plan wyrażania
Podwójna relacja, w jakiej występuje znak językowy:
elementy wyznaczeniowy (segente) - plan spostrzegania
element znaczony (signife) - plan treści
element znaczący (signifant) - plan wyrażania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak jeszcze określimy system językowy:
kod
parole
langue
syntagma
układ paradygmatyczny
paradygmat
układ syntagmatyczny
Jak jeszcze określimy system językowy:
kod
parole
langue
syntagma
układ paradygmatyczny
paradygmat
układ syntagmatyczny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wypowiedzi składowe dialogu:
repliki/kwestie
Wypowiedzi składowe dialogu:
repliki/kwestie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jedyną funkcją systemu językowego jest jego GENERATYWNOŚĆ, czyli zdolność tworzenia tekstów (generowania ich). Jakie są funkcje mowy wg. Jacobsona?
funkcja emotywna - kiedy komunikat mówi o nadawcy komunikatu, ujawnia cechy indywidualizujące go jako pewien typ wrażliwości.
funkcja kontaktywna - która służy nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktu nadawcy z odbiorcą. (f. uboczna)
funkcja emotywna - wyrażająca postawę mówiącego wobec zawartej w komunikacie informacji. (f. towarzysząca).
funkcja wolicjonalna - tekst pokazuje polecenia i życzenia nadawcy. (f. zasadnicza)
funkcja metajęzykowa - polegająca na objaśnianiu znaków i znaczenia składników wypowiedzi. (f. uboczna).
funkcja autoteliczna - pojawia się, gdy tekst zwraca uwagę na kształt językowy wypowiedzi. (f.towarzysząca)
funkcja fatyczna - kiedy komunikat formułowany jest w celu nawiązania lub podtrzymania kontaktu z odbiorcą, warunkującego porozumienie.
funkcja wyróżniająca - która polega na tym, że sposób zorganizowania językowego tekstu ujawnia cechy jego nadawcy, zdradza jego płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie lub przynależność społeczną. (f. towarzysząca)
funkcja impresywna - czyli konatywna - kiedy komunikat językowy formułuje apele, polecenia, rozkazy, adresowane do odbiorcy komunikatu: formalnym wyznacznikiem funkcji impresywnej są rozkaźniki i bezpośrednie zwroty językowe do odbiorcy.
funkcja metajęzykowa - kiedy komunikat nastawiony jest na kod językowy, zawiera wyjaśnienia i tłumaczy sposób organizowania wypowiedzi.
funkcja poetycka - czyli estetyczna - ujawnia się wtedy, gdy komunikat koncentruje uwagę odbiorcy na sobie samym, narzuca wyczuwalność znaku językowego.
funkcja przedstawiająca - której istota sprowadza się do przekazywania informacji o rzeczywistości pozajęzykowej i samym wykonawcy. (f.zasadnicza)
funkcja poznawcza - którą komunikat pełni wtedy, gdy dotyczy on kontekstu, referuje jego stany, orzeka o jakiejś rzeczywistości pozajęzykowej.
Jedyną funkcją systemu językowego jest jego GENERATYWNOŚĆ, czyli zdolność tworzenia tekstów (generowania ich). Jakie są funkcje mowy wg. Jacobsona?
funkcja emotywna - kiedy komunikat mówi o nadawcy komunikatu, ujawnia cechy indywidualizujące go jako pewien typ wrażliwości.
funkcja kontaktywna - która służy nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktu nadawcy z odbiorcą. (f. uboczna)
funkcja emotywna - wyrażająca postawę mówiącego wobec zawartej w komunikacie informacji. (f. towarzysząca).
funkcja wolicjonalna - tekst pokazuje polecenia i życzenia nadawcy. (f. zasadnicza)
funkcja metajęzykowa - polegająca na objaśnianiu znaków i znaczenia składników wypowiedzi. (f. uboczna).
funkcja autoteliczna - pojawia się, gdy tekst zwraca uwagę na kształt językowy wypowiedzi. (f.towarzysząca)
funkcja fatyczna - kiedy komunikat formułowany jest w celu nawiązania lub podtrzymania kontaktu z odbiorcą, warunkującego porozumienie.
funkcja wyróżniająca - która polega na tym, że sposób zorganizowania językowego tekstu ujawnia cechy jego nadawcy, zdradza jego płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie lub przynależność społeczną. (f. towarzysząca)
funkcja impresywna - czyli konatywna - kiedy komunikat językowy formułuje apele, polecenia, rozkazy, adresowane do odbiorcy komunikatu: formalnym wyznacznikiem funkcji impresywnej są rozkaźniki i bezpośrednie zwroty językowe do odbiorcy.
funkcja metajęzykowa - kiedy komunikat nastawiony jest na kod językowy, zawiera wyjaśnienia i tłumaczy sposób organizowania wypowiedzi.
funkcja poetycka - czyli estetyczna - ujawnia się wtedy, gdy komunikat koncentruje uwagę odbiorcy na sobie samym, narzuca wyczuwalność znaku językowego.
funkcja przedstawiająca - której istota sprowadza się do przekazywania informacji o rzeczywistości pozajęzykowej i samym wykonawcy. (f.zasadnicza)
funkcja poznawcza - którą komunikat pełni wtedy, gdy dotyczy on kontekstu, referuje jego stany, orzeka o jakiejś rzeczywistości pozajęzykowej.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tekst to:
Wypowiedź skończona jednego, dwu lub więcej podmiotów na jeden temat, utrwalona lub nie, realizująca reguły systemu językowego w takim stopniu, że może być zrozumiała, mająca postać niezmiennej i nieodwracalnej sekwencji znaków językowych, która z punktu widzenia nadawcy ma kompletną ilość informacji skierowanych do określonego adresata.
Tekst to:
Wypowiedź skończona jednego, dwu lub więcej podmiotów na jeden temat, utrwalona lub nie, realizująca reguły systemu językowego w takim stopniu, że może być zrozumiała, mająca postać niezmiennej i nieodwracalnej sekwencji znaków językowych, która z punktu widzenia nadawcy ma kompletną ilość informacji skierowanych do określonego adresata.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak zbudowane jest zdanie?
Podstawowym członem zdania jest osobowa forma czasownika (orzeczenie), osią krystalizacyjną zdania jest zaś podmiot i orzeczenie, wokół których układają się ich określenia (przydawka, dopełnienie).
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dialog to:
Wypowiedź dwu lub więcej podmiotów na określony temat.
Dialog to:
Wypowiedź dwu lub więcej podmiotów na określony temat.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pauza to:
Zero dźwięków w systemie akustycznym.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jakie są funkcje mowy wg Henryka Markiewicza?
funkcja metajęzykowa - polegająca na objaśnianiu znaków i znaczenia składników wypowiedzi. (f. uboczna).
funkcja fatyczna - kiedy komunikat formułowany jest w celu nawiązania lub podtrzymania kontaktu z odbiorcą, warunkującego porozumienie.
funkcja autoteliczna - pojawia się, gdy tekst zwraca uwagę na kształt językowy wypowiedzi. (f.towarzysząca)
funkcja impresywna - czyli konatywna - kiedy komunikat językowy formułuje apele, polecenia, rozkazy, adresowane do odbiorcy komunikatu: formalnym wyznacznikiem funkcji impresywnej są rozkaźniki i bezpośrednie zwroty językowe do odbiorcy.
funkcja poznawcza - którą komunikat pełni wtedy, gdy dotyczy on kontekstu, referuje jego stany, orzeka o jakiejś rzeczywistości pozajęzykowej.
funkcja przedstawiająca - której istota sprowadza się do przekazywania informacji o rzeczywistości pozajęzykowej i samym wykonawcy. (f.zasadnicza)
funkcja wolicjonalna - tekst pokazuje polecenia i życzenia nadawcy. (f. zasadnicza)
funkcja emotywna - wyrażająca postawę mówiącego wobec zawartej w komunikacie informacji. (f. towarzysząca).
funkcja wyróżniająca - która polega na tym, że sposób zorganizowania językowego tekstu ujawnia cechy jego nadawcy, zdradza jego płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie lub przynależność społeczną. (f. towarzysząca)
funkcja emotywna - kiedy komunikat mówi o nadawcy komunikatu, ujawnia cechy indywidualizujące go jako pewien typ wrażliwości.
funkcja poetycka - czyli estetyczna - ujawnia się wtedy, gdy komunikat koncentruje uwagę odbiorcy na sobie samym, narzuca wyczuwalność znaku językowego.
funkcja kontaktywna - która służy nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktu nadawcy z odbiorcą. (f. uboczna)
funkcja poznawcza - którą komunikat pełni wtedy, gdy dotyczy on kontekstu, referuje jego stany, orzeka o jakiejś rzeczywistości pozajęzykowej.
Jakie są funkcje mowy wg Henryka Markiewicza?
funkcja metajęzykowa - polegająca na objaśnianiu znaków i znaczenia składników wypowiedzi. (f. uboczna).
funkcja fatyczna - kiedy komunikat formułowany jest w celu nawiązania lub podtrzymania kontaktu z odbiorcą, warunkującego porozumienie.
funkcja autoteliczna - pojawia się, gdy tekst zwraca uwagę na kształt językowy wypowiedzi. (f.towarzysząca)
funkcja impresywna - czyli konatywna - kiedy komunikat językowy formułuje apele, polecenia, rozkazy, adresowane do odbiorcy komunikatu: formalnym wyznacznikiem funkcji impresywnej są rozkaźniki i bezpośrednie zwroty językowe do odbiorcy.
funkcja poznawcza - którą komunikat pełni wtedy, gdy dotyczy on kontekstu, referuje jego stany, orzeka o jakiejś rzeczywistości pozajęzykowej.
funkcja przedstawiająca - której istota sprowadza się do przekazywania informacji o rzeczywistości pozajęzykowej i samym wykonawcy. (f.zasadnicza)
funkcja wolicjonalna - tekst pokazuje polecenia i życzenia nadawcy. (f. zasadnicza)
funkcja emotywna - wyrażająca postawę mówiącego wobec zawartej w komunikacie informacji. (f. towarzysząca).
funkcja wyróżniająca - która polega na tym, że sposób zorganizowania językowego tekstu ujawnia cechy jego nadawcy, zdradza jego płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie lub przynależność społeczną. (f. towarzysząca)
funkcja emotywna - kiedy komunikat mówi o nadawcy komunikatu, ujawnia cechy indywidualizujące go jako pewien typ wrażliwości.
funkcja poetycka - czyli estetyczna - ujawnia się wtedy, gdy komunikat koncentruje uwagę odbiorcy na sobie samym, narzuca wyczuwalność znaku językowego.
funkcja kontaktywna - która służy nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktu nadawcy z odbiorcą. (f. uboczna)
funkcja poznawcza - którą komunikat pełni wtedy, gdy dotyczy on kontekstu, referuje jego stany, orzeka o jakiejś rzeczywistości pozajęzykowej.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak jeszcze określimy tekst?
langue
syntagma
parole
uklad paradygmatyczny
kod
układ syntagmatyczny
paradygmat
Jak jeszcze określimy tekst?
langue
syntagma
parole
uklad paradygmatyczny
kod
układ syntagmatyczny
paradygmat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
CO to jest język?
Język jest to system znakowy służący jako narzędzie społecznej komunikacji ludzi. Składa się na niego zasób znaków językowych, słów, których użycie jest regulowane przez gramatykę.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Norma językowa to:
Jest to zbiór reguł określających sposoby łączenia znaków w większe zespoły-sekwencje, chroniony sankcjami społecznymi.
Norma językowa to:
Jest to zbiór reguł określających sposoby łączenia znaków w większe zespoły-sekwencje, chroniony sankcjami społecznymi.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kolejna podwójna relacja, w jakiej występuje znak:
Znak językowy zawiera w sobie wartość akustyczną i pojęcie przedmiotu.
Kolejna podwójna relacja, w jakiej występuje znak:
Znak językowy zawiera w sobie wartość akustyczną i pojęcie przedmiotu.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wypowiedzi składowe dialogu:
repliki/kwestie
Wypowiedzi składowe dialogu:
repliki/kwestie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czym jest głoska?
Jest najmniejszym, niepodzielnym odcinkiem mowy.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Za co odpowiada system prozodyjny? Jakie są jego elementy?
Za segmentację tekstu. Jego elementy to: intonacja, akcent, pauza.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Styl językowy to:
Kształt tekstu będący efektem wyboru elementów paradygmatu, ich układu i ewentualnych przekształceń - operacji dokonywanych ze względu na funkcje, jakie w zamierzeniu mówiącego ma spełnić tekst.
Styl językowy to:
Kształt tekstu będący efektem wyboru elementów paradygmatu, ich układu i ewentualnych przekształceń - operacji dokonywanych ze względu na funkcje, jakie w zamierzeniu mówiącego ma spełnić tekst.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stylistyka specyficznie literacka. Wymień trzy rodzaje, ze względu na cel, jaki stawiamy sobie w badaniach stylistycznych:
stylistyka językoznawcza - analizuje składniki tkstu i ustala, z jakiego zwyczaju językowego, czyli społecznego stylu funkcjonalnego one pochodzą.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest gramatykalizacja stylu?
Sytuacja, w której możliwości wyboru i układu stylistycznego są ograniczone do minimum (np. w przypadku pism urzędowych).
Co to jest gramatykalizacja stylu?
Sytuacja, w której możliwości wyboru i układu stylistycznego są ograniczone do minimum (np. w przypadku pism urzędowych).