Kryptoanaliza makroekonomiczna cyberkalkulacji zbiorowej

Poziom trudny.

Ekonomia, powtórzenie. 27 pytań.

REKLAMA
Co to jest stylistyka?
Stylistyka jest to dyscyplina językoznawcza, której przedmiotem jest opis sposobów organizowania znaków językowych w wypowiedzi (tekście), ich interpretacja ze względu na funkcje mowy oraz klasyfikacja stylów.
Stylistyka specyficznie literacka. Wymień trzy rodzaje, ze względu na cel, jaki stawiamy sobie w badaniach stylistycznych:
stylistyka językoznawcza - analizuje składniki tkstu i ustala, z jakiego zwyczaju językowego, czyli społecznego stylu funkcjonalnego one pochodzą.
CO to jest język?
Język jest to system znakowy służący jako narzędzie społecznej komunikacji ludzi. Składa się na niego zasób znaków językowych, słów, których użycie jest regulowane przez gramatykę.
Czym jest fonem?
Jesst elementarnym znakiem językowym, elementarną cząstką systemu językowego.
Czym jest głoska?
Jest najmniejszym, niepodzielnym odcinkiem mowy.
Co to jest zdanie?
Zdanie to jednostka powiadomienia, łącząca wyrazy zgodnie z zasadami składni.
Jak zbudowane jest zdanie?
Podstawowym członem zdania jest osobowa forma czasownika (orzeczenie), osią krystalizacyjną zdania jest zaś podmiot i orzeczenie, wokół których układają się ich określenia (przydawka, dopełnienie).
Z czego złożony jest system językowy? Z jakich podsystemów?
fonologicznego
Za co odpowiada system prozodyjny? Jakie są jego elementy?
Za segmentację tekstu. Jego elementy to: intonacja, akcent, pauza.
Pauza to:
Zero dźwięków w systemie akustycznym.
Podwójna relacja, w jakiej występuje znak językowy:
element znaczony (signife) - plan treści
element znaczący (signifant) - plan wyrażania
Kolejna podwójna relacja, w jakiej występuje znak:
Norma językowa to:
Jak jeszcze określimy system językowy:
langue
kod
układ paradygmatyczny
paradygmat
Jak jeszcze określimy tekst?
parole
syntagma
układ syntagmatyczny
Co to jest język (jako system)?
Tekst to:
Dialog to:
Wypowiedzi składowe dialogu:
Wypowiedzi składowe dialogu:
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: