Fiszki

hen kolos

Test w formie fiszek j
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 294 razy
Która z poniższych informacji NIE odnosi się do teorii detekcji sygnałów?
Zakłada ona, że mamy do czynienia tylko z dwiema reakcjami układu sensorycznego: wrażeniem sygnału lub brakiem takiego wrażenia
Znalazła ona zastosowanie nie tylko w psychologii, ale też np. w wojskowości
Pozwala ona analizować zachowanie obserwatora w kategoriach poprawnych i błędnych reakcji
Zakłada ona, że mamy do czynienia tylko z dwiema reakcjami układu sensorycznego: wrażeniem sygnału lub brakiem takiego wrażenia
Które stwierdzenie o teorii poziomu adaptacji jest fałszywe?
Ślad pamięciowy jest jednym z elementów modelu Helsona dotyczącym teorii poziomu adaptacji
Psychofizyka Fechnerowska stosowała w swoich prawach teorię poziomu adaptacji.
Według założeń teorii poziomu adaptacji w kontekście psychofizyki klasycznej nie można zbadać progu zmysłowego w sytuacji, kiedy oddziałuje na nas wiele bodźców.
Psychofizyka Fechnerowska stosowała w swoich prawach teorię poziomu adaptacji.
Jak prezentuje się zależność w prawie Fechnera?
proporcjonalny związek między subiektywnym wrażeniem a jego wielkością
nieliniowy związek między subiektywnym wrażeniem a jego wielkością
związek między spostrzeganą wielkością bodźca a jego obiektywną wielkością
proporcjonalny związek między subiektywnym wrażeniem a jego wielkością
Co było zasadniczym celem klasycznej psychofizyki ?
dowiedzenie niedostępności umysłu dla badań naukowych
analiza oddziaływania wielu bodźców jednocześnie
odkrywanie praw psychofizycznych w warunkach idealnych
odkrywanie praw psychofizycznych w warunkach idealnych
Na jakim poziomie pamięć sensoryczna przetwarza odbieraną stymulację wzrokową
Pionowym
Peryferyjnym
Centralnym
Centralnym
Na czym polega percepcja przedmiotów w procesie „z góry na dół”?
Na prostym sumowaniu się elementów przedmiotu w umyśle
Na porównywaniu spostrzeganego przedmiotu z jego reprezentacją pamięciową
Na rozkładaniu złożonego przedmiotu na prostsze geony
Na porównywaniu spostrzeganego przedmiotu z jego reprezentacją pamięciową
Jak oddziałuje stopień reprezentatywności perspektywy przedmiotu w procesie spostrzegania?
wpływa na subiektywną ocenę przedmiotu bazującą na zmysłowych wrażeniach
wpływa na czas potrzebny do rozpoznania przedmiotu
pozwala ustalić przyczyny zniekształcenia przedmiotu bądź jego części
wpływa na czas potrzebny do rozpoznania przedmiotu
Które ze stwierdzeń dotyczących modelu statystycznego w psychologii jest prawdziwe?
Model statystyczny opiera się na odległości egzemplarzy od wzorców
Model statystyczny bazuje na prawdopodobieństwie pojawiania się egzemplarzy
Model statystyczny bardziej trafnie pozwala przewidzieć zachowanie badanych i w sytuacji jednakowej wariancji dwóch kategorii, i w sytuacji różnych wariancji
Model statystyczny bazuje na prawdopodobieństwie pojawiania się egzemplarzy
Jaki parametr został wprowadzony do modelu egzemplarzowego kategoryzacji w koncepcji Roberta Nosofsky’ego (uogólniony model kontekstowy)?
wiedza
uczucia
uwaga
uwaga
Jakie struktury kategorii zostały zastosowane w badaniach Nosofskiego nad związkiem podobieństwa bodźców z ważnością wymiarów cech w procesach kategoryzacji percepcyjnej?
Węzłowa i symboliczna
Jednoznaczna i kulista
Wymiarowa i krzyżowa
Wymiarowa i krzyżowa
Wyobrażenia o jakiej modalności dominują u ludzi?
wzrokowej
kinestetycznej
słuchowej
wzrokowej
Jaki płat mózgu jest zaangażowany w generowanie wyobrażeń?
płat potyliczny
płat ciemieniowy
płat czołowy
płat potyliczny
Z czym wiąże się pojawienie się wyobraźni?
Wykształcenie wyobraźni powoduje pogorszenie funkcjonowania poznawczego wskutek rozkojarzenia tworzonymi w umyśle reprezentacjami.
Pojawienie się wyobraźni umożliwia dzieciom w wieku 5 miesięcy rozpoznanie siebie w lustrze.
Pojawienie się wyobraźni wiąże się z wyodrębnieniem struktury Ja (źródła wewnętrznej aktywności psychicznej).
Pojawienie się wyobraźni wiąże się z wyodrębnieniem struktury Ja (źródła wewnętrznej aktywności psychicznej).
W których dziedzinach wiedza na temat wyobrażeń i wyobraźni przyczyniła się do poprawienia sprawności funkcjonowania człowieka?
Tylko w sprawnościach motorycznych
W procesach pamięciowych i sprawnościach motorycznych
Tylko w procesach pamięciowych
W procesach pamięciowych i sprawnościach motorycznych
Czym są obrazy następcze barw?
Są to obrazy powstałe w wyniku mieszania się barw.
Są obrazami tworzonymi w mózgu po pobudzeniu czopków na siatkówce.
Stanowią coś w rodzaju podźwięku po procesach zachodzących na siatkówce.
Stanowią coś w rodzaju podźwięku po procesach zachodzących na siatkówce.

Powiązane tematy

#psychologia

Inne tryby