Fiszki

Ochrona przyrody gr. A

Test w formie fiszek Sprawdzian znajomości z ochrony przyrody. Przygotuj się do sprawdzianu czy klasówki z ochrony przyrody. Test dla grupy A.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 5190 razy
Wyróżniamy trzy poziomy różnorodności biologicznej. Przyporządkuj każdemu poziomowi odpowiednią definicję
różnorodność gatunkowa
bogactwo gatunków żyjących na Ziemi
różnorodność genetyczna
zmienność przedstawicieli jednego gatunku dzięki występowaniu w populacji wielu alleli danego genu
różnorodność ekosystemowa
zróżnicowanie siedlisk wraz z występującymi w nich organizmami
Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich organizmów występujących na Ziemi.
fałsz
prawda
prawda
Różnorodność biologiczna zmienia się w czasie: występują okresy zwiększania się i okresy zmniejszania się bioróżnorodności.
fałsz
prawda
prawda
Najliczniejszą grupę organizmów stanowią zwierzęta, a wśród nich gady.
prawda
fałsz
fałsz
Największą bioróżnorodnością cechują się obszary tropikalne.
fałsz
prawda
prawda
Współczesne wymieranie gatunków różni się od wcześniejszych wymierań kilkoma cechami. Zaznacz cechy charakterystyczne dla współczesnego wymierania gatunków
Dotyczy tylko określonych gatunków
Jego przyczyną są ruchy górotwórcze na wielu kontynentach
Jego główną przyczyną jest działalność człowieka
Dotyczy wszystkich grup organizmów
Wolniejsze tempo wymierania
Szybsze tempo wymierania
Jego główną przyczyną jest działalność człowieka
Dotyczy wszystkich grup organizmów
Szybsze tempo wymierania
Gatunkami inwazyjnymi nazywamy
gatunki obce, które stanowią zagrożenie dla gatunków rodzimych
wszystkie gatunki wprowadzone na nowe tereny.
wszystkie gatunki zwierząt zagrażające innym organizmom na danym terenie
gatunki dominujące liczebnie na danym terenie
gatunki obce, które stanowią zagrożenie dla gatunków rodzimych
Ludzie chronią przyrodę z różnych powodów. Nazwij motywy ochrony przyrody, których dotyczą podane opisy.
Przyroda dostarcza człowiekowi tlenu, pożywienia, leków
egzystencjalny
Przyroda jest źródłem piękna
estetyczny
Przyroda jest dziełem Boga
etyczny
Ze względu na zakres objętych ochroną elementów wyróżniamy trzy sposoby ochrony przyrody. Przyporządkuj każdemu sposobowi odpowiedni opis
ochrona gatunkowa
Podlegają jej wszystkie osobniki danego gatunku, niezależnie od miejsca występowania
ochrona obszarowa
Ma na celu zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych
ochrona indywidualna
Obejmuje pojedyncze osobniki danego gatunku, obiekty przyrody nieożywionej czy fragmenty ekosystemów
Spośród wymienionych form ochrony przyrody w Polsce zaznacz te, które dotyczą ochrony obszarowej.
rezerwat przyrody
pomnik przyrody
park krajobrazowy
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
użytek ekologiczny
park narodowy
rezerwat przyrody
park krajobrazowy
park narodowy
Dopasuj do rodzaju ochrony przyrody odpowiedni opis.
Ochrona bierna
. Ma na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie.
Ochrona czynna
Polega na stosowaniu zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia stanu liczebnego konkretnych
Często zdarza się, że ochrona danego gatunku lub obiektu jest niemożliwa w miejscu jego naturalnego występowania. Jak nazywamy sposób ochrony poza miejscem występowania, np. w ogrodzie zoologicznym? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
ochrona ścisła
ochrona ogrodowa
ochrona in situ
ochrona ex situ
ochrona ex situ
Zaznacz nazwę formy ochrony przyrody, której dotyczy poniższy cytat. „Jest to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.”
park krajobrazowy
park narodowy
rezerwat przyrody
użytek ekologiczny
park narodowy
W których parkach narodowych występuje mikołajek nadmorski? Wybierz odpowiedzi spośród podanych.
Białowieski PN
Tatrzański PN
Bieszczadzki PN
Słowiński PN
Woliński PN
Słowiński PN
Woliński PN
Gatunek słodkowodnego małża, który wyginął w Polsce na skutek zanieczyszczenia wód, to
szczeżuja pospolita
małgiew piaskołaz
omułek jadalny
perłoródka rzeczna
perłoródka rzeczna