analityczna , test z chemii

egzamin Test wiedzy online z chemii. Test składa się z 99 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "analityczna "

1) Próbka ogólna jest to część partii materiału:
2) Próbka analityczna jest:
3) Składniki śladowe, to takie które występują w próbce poniżej:
4) W makroanalizie pobiera się próbki do badań o masie:
5) W emisyjnych metodach spektroskopowych mierzoną wielkością jest promieniowanie:
6) Specyficzność metody jest to możliwość jej zastosowania w określonych warunkach do wykrywania lub oznaczania:
7) W toku postępowania analitycznego oznaczono zawartość składnika w roztworze na poziomie 125mg/dm3, wiedząc że prawdziwa zawartość tego składnika jest 122mg/dm3, błąd względny i bezwględny wynoszą odpowiednio:
8) Oznaczono składniki dwiema metodami tj. m1i m2 dla serii pomiarowej uzyskanej z zastosowanie m1 błąd bezwzględny wynosi -1,3mg/dm3 a odchylenie standardowe 0,23 mg/dm3, natomiast dla m2 odpowiednio 2,2 mg/dm3 oraz 012 mg/dm3. Prawdziwe jest stwiedzenie:
9) im stężenie oznaczonego składnika w probówce jest mniejsze tym dokładność i precyzja oznaczania są:
10) Liofilizację i dodatek biocydów do próbek stosuje się w celu:
11) W rozkładach na mokro systemach otwartych próbki o masach od 1 do 10g roztwarza się przy użyciu odczynników utleniających przez:
12) W wyniku roztwarzania stopu zawierającego Cu i Ni w stężonym roztworze HNO3 powstają:
13) Próbkę zawierającą HgS można roztworzyć przy użyciu stężonych
14) Do stopienia próbki zawierającej glinokrzemiany i/lub krzemiany nadają się topniki
15) W wyniku stopienia TiO z K2S2O7 powstały stop zawiera
16) Podział składnika A pomiędzy 2 niemieszające się ze sobą fazy f1 i f2 (składnik A zajmuje f1 skłądnik B f2) opisuje współczynnik podziału ka równy
17) W ekstrakcji do fazy stałej z użyciem krzemionki chemicznie związanej z grupami alkilowymi C18 sorbet i eluent są odpowiednio
18) Za zatrzymywanie oznaczonych składników na złożach jonitów odpowiedzialne są oddziaływania
19) Miano to liczba gramów substancji w
20) Błąd bezwzględny miareczkowania można wyrazić jako
21) Jeżeli Vpr>Vpk to błąd miareczkowania jest
22) Wskaźniki stosowane w alkacymetrii są
23) Substancją stosowaną do nastawiania miana NaOH jest
24) W miareczkowaniach red - ox jako wskaźnika stosuje się
25) Mieszanina Zimmermanna - Reinhardta zawiera
26) W oznaczeniu jonów Cl- metodą Mohra jako wskażnika używa się
27) Jeżeli szybkość procesu agregacji jest większa od szybkości procesu rekrystalizacji to powstaje osad
28) 1 ppb to
29) Składniki domieszkowe to takie, które wstępują w próbce w zakresie
30) W przypadku nastawienia miana roztworu HCl na odważkę NA2B4O7 stosunek liczności substancji podstawowej do liczności titranta wynosi
31) Zawartość składnika w próbce wynosi 25,5% natomiast w toku jego analizy oznaczono jego zawartość jako 24,9%, błąd względny i bezwględny tej analizy wynoszą odpowiednio
32) Jeżeli składnik A przechodzi z fazy wodnej (aq) do fazy organicznej (org) to stężeniowa stała podziału dla tego składnika wynosi:
33) W wyniku stopienia Al2O3 z K2S2O7 powstają:
34) Próbkę Au można roztworzyć w mieszaninie HCl i HNO3 ponieważ tworzą się w roztworze:
35) W wyniku roztwarzania stopu zawierającego Cu i Sn powstają:
36) Im stężenie oznaczanego składnika w próbce jest większe tym dokładność i precyzja oznaczenia są:
37) W miareczkowaniu roztworu mocnego kwasu roztworem mocnej zasady Vpk jest mniejsze od Vpr to pH w pK należy obliczyć z:
38) W przypadku nastawiania miana HCl na odważkę Na2CO3 stosunek liczności Titranta do liczności substancji podstawowej wynosi:
39) W metodzie Wardera liczność HCl, która jest zużyta wobec fenoloftalieny jest równa:
40) W przypadku nastawiania miana roztworu KMnO4 na odważkę H2C2O4 stosunek liczności titranta do liczności substancji podstawowej wynosi:
41) W wyniku stopienia TiO z K2S2O7 powstały stop zawiera:
42) W jodometrycznym oznaczeniu jonów Cu(II) w roztworze stosunek liczności wydzielonego I2 do liczności Cu wynosi:
43) Obecność C pochodzącego z sączka powoduje w czasie prażenia BaSO4 w temperaturze 600 stopni C powstaje:
44) Al(OH)3 i Fe(OH)3 są przykładami:
45) Metoda analityczna to:
46) Wielkość próbki ogólnej stanowi część całej partii materiału zazwyczaj w ilości:
47) W przypadku nastawiania miana roztworu HCl na odważkę Na2S2O3 stosunek liczności substancji podstawowej do liczności titranta wynosi:
48) Selektywność metody jest to możliwość jej zastosowania w określonych warunkach do wykrywania lub oznaczania:
49) W metodzie Wardera liczność HCl, która została zużyta wobec oranżu metylowego wynosi:
50) W alkacymetrycznym oznaczeniu tzw. twardości wody przemijającej suma liczności odpowiednich soli Ca i Mg równa jest:
51) Obecność C pochodzącego z sączka powoduje, że w czasie prażenia Fe(OH)3 w temperaturze 900°C powstaje:
52) Próbkę Au można roztworzyć w mieszaninie HCl+HNO3, ponieważ tworzą się w roztworze:
53) W jodometrycznym oznaczeniu jonów Fe(III) stosunek liczności wydzielonego I2 do liczności Fe wynosi:
54) Błąd względny miareczkowania można wyrazić jako
55) W miareczkowaniach jonów Cl- metodą Wohlarda jako wskaźnika stosuje się jony:
56) Nośnik to substancja używana do selektywnego:
57) Osad grubokrystaliczny powstaje wtedy, gdy szybkość wzrostu kryształu jest
58) Okluzja polega na włączeniu do osadu cząsteczek substancji obcych na zasadzie:
59) Koloid odwracalny to inaczej osad koloidowy:
60) AgCl i BaSO4 są przykładami osadów:
61) Dla miareczkowania roztworu mocnej zasady roztworem mocnego kwasu pH w PK po dodaniu 99,99% wymaganej VPR można obliczyć według:
62) W przypadku nastawiania miana roztworu NaOH na odważkę kwasu szczawiowego stosunek liczności titranta do liczności substancji podstawowej wynosi:
63) Składniki uboczne to takie, które występują w próbce w zakresie
64) Odchylenie standardowe serii pomiarowej maleje wtedy, gdy:
65) W chromianometrycznym oznaczeniu Fe stosunek liczności titranta do liczności oznaczonego składnika wynosi:
66) Zawartość składnika w próbce wynosi 155mg/g, natomiast w toku analizy oznaczono jego zawartość jako 165mg/g. Błędy względny i bezwzględny tej analizy wynoszą odpowiednio:
67) W oznaczeniu jodometrycznym wody utlenionej rozpuszczonej w wodzie stosunek liczności wydzielonego I2 do liczności H2O2 wynosi:
68) Niekorzystny wpływ jonów Sn(II) na etapie przygotowania roztworu próbki do miareczkowania w manganometrycznym oznaczeniu Fe usuwa się poprzez ich utlenienie roztworem chlorku:
69) W wyniku miareczkowania I2 mianowanym roztworem Na2S2O3 wobec skrobi powstają:
70) W miareczkowaniu pośrednim oznaczany składnik reaguje:
71) W wyniku rozkładu dolomitu (CaCO3, MgCO3) w stężonym roztworze HCl powstają:
72) Naważkę zawierającą As2S3 można roztworzyć w stężonych roztworach:
73) W wyniku stopienia ZrO2 z K2S2O7 powstają:
74) w zbyt wysokiej temperaturze prażenia osadu Fe(OH)3 powstaje
75) W wyniku selektywnego wytrącania rozdzielono składnik A (w postaci osadu) od składnika B (pozostał w roztworze macierzystym). Współczynnik oddzielenie składnika A (Ra) dany jest wzorem:
76) Kationitem jest krzemionka modyfikowana grupami:
77) Jonów Cl- nie miareczkuje się roztworami AgNO3 w roztworach alkalicznych ze względu na powstawanie
78) Do nastawiania miana roztworów HCl używa się jako substancji podstawowej:
79) Zapis (A+B+C) -à (A) + (B+C), gdzie nawias to granica faz, a litery to składniki próbki, oznacza:
80) Jeżeli proces aglomeracji jest szybszy od procesu rekrystalizacji to powstają osady:
i 19 innych...