AISDE Egzamin Komandosa, test z informatyki

Test wiedzy online z informatyki. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "AISDE Egzamin Komandosa"

1) Złożoność pesymistyczna wstawienia 100 nowych zdarzeń ma listę zdarzeń symulacji zawierającą 1000
zdarzeń wynosi:
a) 100000
b) 10000
c) 1000
d) 100
2) Liczba poziomów drzewa turniejowego zawierającego 1000 elementów to:
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
3) Aby skonstruować stóg składający się z n elementów, trzeba wpisać elementy do stogu i wykonać
operację:
a) PushDown, od dołu, n razy
b) PushUp, od dołu, n/2 razy
c) PushDown, od góry, n/2 razy
d) PushUp, od góry, n razy
4) W trakcie symulacji zdarzeniowej czas symulacji zmieniamy:
a) w momencie pobrania zdarzenia, na czas tego zdarzenia
b) po obsłużeniu zdarzenia, o jedną jednostkę czasu
c) po wstawieniu zdarzenia, o jedną jednostkę czasu
d) w momencie wstawienia zdarzenia, na czas tego zdarzeni
5) Złożoność średnia sortowania prawie posortowanego ciągu n-elementowego algorytmami quicksort i
przez wstawianie pozostaje w stosunku:
a) n / log n
b) 1
c) log n
d) log n / n
6) Złożoność średnia mierzona liczbą zamian przy sortowaniu prawie posortowanego ciągu
n-elementowego algorytmami przez wstawianie i przez wybieranie pozostaje w stosunku:
a) n
b) 1/n // różne zdania
c) 1 // także nie mam pojęcia
d) 2
7) Poszukując wśród n elementów k najmniejszych należy wstawić do stogu dokładnie:
a) k-1 elementów
b) k elementów
c) n-k elementów
d) n-(k-1) elementów
8. Złożoności średnie znalezid) n-(k-1) elementów
8) Złożoności średnie znalezienia wśród n elementów k najmniejszych przy użyciu stogu i k-tego
najmniejszego przy użyciu algorytmu Hoare'a są w stosunku:
a) 1
b) log n
c) k
d) n
9) Poszukując najlżejszego drzewa rozpinającego, konstruowanie drzewa:
a) w algorytmie Prima zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Kruskalu nie
b) w algorytmie Kruskala zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Prima nie
c) zarówno w algorytmie Kruskala i Prima zaczynamy od najkrótszej krawędzi
d) ani w algorytmie Kruskala ani w Prima nie zaczynamy od najkrótszej krawędzi
10) Przy poszukiwaniu najlżejszego drzewa rozpinającego w grafie z n wierzchołkami, po k iteracjach
stosunek liczby rozważanych drzew w algorytmie Kruskala i Prima wynosi:
a) k
b) n-k
c) 1/k
d) 1/(n-k)
11) W algorytmie znajdowania najgrubszej ścieżki od źródła, węzeł t krawędzi e=(o,t) jest cechowany z o,
jeżeli (w - waga, l - etykieta):
a) l(o)b) l(t)c) l(o)<=min(l(t),w(e))
d) l(t)<=min(l(o),w(e))
12) Stosunek złożoności wyszukania w grafie o n wierzchołkach i m krawędziach najkrótszych ścieżek
między wszystkimi parami wierzchołków przy użyciu algorytmu Floyda w stosunku do algorytmu Dijkstry
wynosi:
a) n
b) 1/n
c) m/n
d) n/m
13) rzy wyszukiwaniu metodą interpolacyjną jednego spośród miliona elementów trzeba wykonać kroków
około:
a) 5
b) 10
c) 50
d) 100
14) Stosunek pesymistycznej liczby kroków wymaganych do wyszukania elementu w słowniku 1000
elementów metodami przeszukiwania binarnego i drzewa AVT to:
a) 1
b) 1/10
c) 1/100
d) 1/1000
15) Złożoności pesymistyczne wyszukania elementu w słowniku opartym na drzewie BST i drzewie AVT
pozostają w stosunku:
a) 1
b) n
c) n / log n
d) log n / n
16) W haszowaniu otwartym, przy n elementach i m możliwych wartościach kluczy wartości funkcji hasz.
powinno być rzędu:
a) n
b) m
c) m/n
d) n/m
17) W haszowaniu zamkniętym, gdy stosujemy rehasz przy szukaniu elementu, którego nie ma w słowniku,
kończymy, gdy:
a) napotkamy pozycję zajętą przez inny element
b) napotkamy pozycję wolną
c) funkcja rehaszu zwróci tą samą wartość
d) wykonamy rehasz określoną liczbę razy
18) Liczba wierzchołków drzewa pozycyjnego struktury słownika (nie licząc korzenia) jest równa:
a) liczbie liter alfabetu
b) liczbie liter najdłuższego słowa
c) liczbie słów słownika
d) żadne z powyższych
19) W algorytmach znajdowania rozłącznych ścieżek przeplot to:
a) ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek
b) najkrótsza ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek
c) ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek zgodnie z ich skierowaniem
d) najkrótsza ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek zgodnie z ich
skierowaniem
20) Przy znajdowaniu maksymalnego przepływu, krawędzi nieskierowanej o przepustowości 1 i przepływie
1/2 w grafie resztkowym odpowiada:
a) krawędź nieskierowana o przepustowości 3/2
b) krawędź nieskierowana o przepustowości 1/2
c) krawędź skierowana przeciwnie do przepływu o przepustowości 1/2
d) krawędź skierowana zgodnie o przepust. 1/2 i krawędź skierowana przeciwnie o przepustowości 3/2
21) Wyznaczanie maksymalnego przepływu wymaga iteracyjnego znajdowania ścieżki wzbogacającej:
a) najkrótszej, algorytmem Dijkstry
b) najkrótszej, algorytmem poprawiania etykiet
c) dowolnej, algorytmem Dijkstry
d) dowolnej, algorytmem poprawiania etykiet
22) W grafie o m wierzchołkach i n krawędziach stosunek liczby ograniczeń dotyczących przepustowości w
sformułowaniach problemu przepływu d towarów i 1 towaru wynosi:
a) 1
b) d
c) m
d) n
23) Dane są 4 krawędzie grafu i ich przepustowości: AB=1, BC=2, CD=1, DA=2 oraz zapotrzebowania
AC=3, BD=2. Przepływ wielotowarowy jest:
a) realizowany, bo 6>5
b) nierealizowany, bo 6<10
c) realizowany, bo 6<=10
d) nierealizowany, bo 6>=5
24) W algorytmie minimalizacji metodą sympleksu zawsze generowany jest kolejny wierzchołek zbioru
rozwiązań dopuszczalnych:
a) różniący się jedną zmienną bazową i poprawiający wartość funkcji kosztu
b) zachowujący jedną zmienną bazową i poprawiający wartość funkcji kosztu
c) różniący się jedną zmienną bazową i najbardziej poprawiający wartość funkcji kosztu
d) zachowujący jedną zmienną bazową i najbardziej poprawiający wartość funkcji kosztu
25) W algorytmie minimalizacji metodą sympleksu faza analizy kolumny tablicy sympleksowej może
prowadzić do stwierdzenia:
a) że problem jest nieograniczony
b) że zostało znalezione optimum
c) która zmienna powinna wejść do bazy
d) że problem jest sprzeczny

Powiązane z testem: