Strona 1

Ekspresja genów

Pytanie 1
Jaka jest właściwa kolejność przepływu informacji genetycznej u bakterii i eukariontów?
DNA -> mRNA -> białko
DNA -> białko -> mRNA
białko -> DNA -> mRNA
białko -> mRNA -> DNA
mRNA -> białko -> DNA
Pytanie 2
Ile nukleotydów RNA podczas transkrypcji jest kodowanych przez 99 nukleotydów DNA?
33
297
nie można udzielić odpowiedzi na podstawie podanych informacji
11
99
Pytanie 3
Beadle i Tatum
badali powiązania między genami a enzymami u Neurospora
przewidzieli, że tRNA mogą mieć antykodony
odkryli chorobę genetyczną alkaptonurię
wykazali, że anemię sierpowatą powoduje zmiana jednego aminokwasu w łańcuchu polipeptydowym hemoglobiny
rozpracowali kod genetyczny
Pytanie 4
Kod genetyczny jest definiowany jako seria
kodonów i antykodonów rRNA
antykodonow w tRNA
kodonów w mRNA
antykodonów w mRNA
kodonów w DNA
Pytanie 5
Transkrypcja jest procesem, w którym zachodzi synteza
rRNA
DNA
mRNA
białka
tRNA
Pytanie 6
Jedną z różnic między RNA i DNA jest występowanie zasady _______ zamiast ________.
uracylu, guaniny
uracylu, tyminy
guaniny, cytozyny
uracylu, adeniny
adeniny, guaniny
Pytanie 7
Cząsteczka RNA wydłuża się w kierunku _______ w wyniku przesuwania się zależnej od DNA polimerazy RNA wzdłuż nici DNA w kierunku _______.
3` -> 5`, 3` -> 5`
5` -> 5`, 3` -> 3`
3` -> 3`, 5` -> 5`
5` -> 3`, 3` -> 5`
5` -> 3`, 5` -> 3`
Pytanie 8
Czego nie znaleziono w cząsteczce bakteryjnego mRNA?
sekwencji poliadenylacji
kodonu stop
kodonu start
sekwencji promotorowej
sekwencji liderowej

Powiązane tematy

#ekspresjagenow #ville