Atom i cząsteczka, test z chemii

Test wiedzy online z chemii. Test składa się z 12 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Atom i cząsteczka"

1) Dyfuzja to:
2) Z jakich elementarnych części skłąda się jądro atomu?
3) Ile wynosi w przybliżeniu masa atomowa tlenu?
4) Podaj wartość masy cząsteczkowej wody.
5) Podaj wartość masy cząsteczkowej tlenku węgla (IV).
6) W wyniku spalenia 12 g magnezu otrzymano 20 g tlenku magnezu (MgO). Powiedz, ile gramów tlenu zużyto do tej reakcji.
7) Izotop to:
a) inaczej dublet elektronowy,
b) odmiana tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej Z, lecz różnej liczbie masowej A,
c) odmiana tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej A, lecz różnej liczbie masowej Z,
d) pierwiastek niejednostajny.
8) Kto był twórcą okresowego układu pierwiastków?
9) Uzupełnij zdanie, wpisując brakujące wyrazy w pole odpowiedzi.
"Elektrony walencyjne są to elektrony znajdujące się na .............. . "
10) Uzupełnij treść zdań, wpisując w pole odpowiedzi poprawne wyrazy. Oddzielaj je przecinkami.
1. Atomy łączą się ze sobą za pomocą ...................... .
2. Oktet elektronowy to .... elektronów walencyjnych, gdyż jest to trwały stan elektronowy w atomie.
3. Atom wodoru ma 1 powłokę elektronową, dlatego uzyskuje trwały stan, gdy ma 2 elektroyn walencyjne, to znaczy .................... .
Uwaga. Nie oddzielaj wyrazów w polu odpowiedzi spacjami, tylko przecinkami.
11) Stosunek mas substratów w przypadku tlenku węgla (IV) wynosi:
a) 3 / 8
b) 2 / 3
c) 5 / 9
d) 13 / 47
12) Stosunek mas pierwiastków w tlenku wapnia wynosi: