Genetyka - Puls Życia, test z biologii

Test zawiera pytania z genetyki. Materiał obejmuje pytania z podręcznika "Puls Życia" z działu Genetyka. Test wiedzy online z biologii. Test składa się z 53 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Genetyka - Puls Życia"

1) Wspólne cechy dla wszystkich przedstawicieli gatunku to
2) Cechy przekazywane potomstwu przez rodziców, takie jak kolor skóry, kolor oczu czy włosów, to:
3) Z ilu chromosomów składa się kariotyp człowieka?
4) Allele to:
5) Cecha wszystkich organizmów żywych polegająca na tym, że potomstwo przybiera cechy rodziców w wyniku procesu rozmnażania to:
6) Jak nazywają się komórki z pojedynczym zestawem chromosomów?
7) Wszystkie procesy prowadzące do wywołania odrębności osobnika od pozostałych należących do tego samego gatunku to:
8) Które z poniższych twierdzeń najlepiej określa genetykę?
9) Zbiór wszystkich genów danego osobnika odpowiadających za jego wygląd to:
10) Genotyp to:
11) Podaj nazwę prawa znajdującego się poniżej: Organizmy rozmnażające się płciowo mają po dwa allele każdego genu, które są rozdzielane podczas tworzenia się gamet, przez co każda z nich ma tylko jeden allel każdego typu."
12) Podaj nazwę prawa znajdującego się poniżej:<br/&rt;<br/&rt;"Allele dwóch różnych genów dziedziczone są niezależnie - są przekazywane do gamet tworząc wszystkie możliwe kombinacje z taką samą częstością."
13) Forma zawierająca kombinację dwóch takich samych alleli (AA lub aa) to:
14) Allel jest dominujący oznaczamy:
15) Allel oznaczany małą literą jest:
16) Grzegorz Mendel urodził się w roku:
17) Zjawisko występowania różnic między osobnikami tego samego gatunku to:
18) Zmienność osobników w obrębie gatunku jest wynikiem:
19) Cechy typowe dla jednego przedstawiciela gatunku, np. rysy twarzy, barwa głosu to:
20) Zapis cech dziedzicznych organizmu to:
21) Genetykę zapoczątkował:
22) Nośnik materiału genetycznego znajdujący się w każdej komórce, która posiada jądro komórkowe, to:
23) Mniejsze jednostki DNA to:
24) Pojedynczy nukleotyd zbudowany jest z:
25) Jakie rodzaje zasad azotowych występują w nukleotydach?
26) Model DNA złożony z dwóch nici skręconych wokół własnej osi to:
27) Reguła, na podstawie której adenina zawsze łączy się z tyminą a cytozyna z guaniną to:
28) Proces, wskutek którego podczas mejozy mieszają się geny matki i ojca to
29) Kolejność występowania zasad, od której zależą cechy organizmu to:
30) Połącz termin z definicją:
31) W wyniku mejozy powstają:
32) Jednoniciowe kwasy, występujące w komórce i biorące udział w syntezie białek to
33) Cukier wchodzący w skład nukleotydów budujących RNA to:
34) W RNA zamiast tyminy występuje
35) Jak nazywają się chromosomy podobne do siebie?
36) Które komórki w organizmie człowieka posiadają tylko jeden zestaw chromosomów?
37) Podział komórkowy, w wyniku którego z komórki macierzystej powstają dwie identyczne komórki to:
38) W wyniku podziału mitotycznego powstają dwie komórki potomne:
39) Podział komórkowy, w wyniku którego powstają gamety to:
40) Połącz termin z jego definicją:
41) Synteza białek w komórce przebiega w dwóch etapach:
42) Proces łączenia aminokwasów w kolejności wyznaczonej przez mRNA zachodzi w:
43) Połącz termin z definicją:
44) Każdy organizm diploidalny posiada:
45) Cecha, która nie ujawnia się u potomstwa to
46) Aby u mężczyzny ujawniła się recesywna cecha sprzężona z płcią:
47) Zaznacz wszystkie grupy krwi występujące u człowieka:
48) Jakie zjawisko może wystąpić, gdy ciężarna matka ma grupę krwi Rh(-) a dziecko w łożysku Rh(+)?
49) Mutacje genowe powstają na skutek:
50) Mutacje chromosomowe powstają w wyniku
51) Które z chorób są wywołane mutacjami chromosomów?
52) Czy zjawisko mutacji genetycznych jest zawsze niekorzystne?
53) Dopisek przy grupie krwi Rh(+) oznacza, że