Uczelnie wyższe

egzamin stażowy

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście egzamin stażowy znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Udatność upraw zakładanych sztucznie ocenia się na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych , obligatoryjnie
Pytanie 2:
O zmianie orientacyjnej liczby sadzonek na jednostce powierzchni w odnowieniach sztucznych decyduje
Pytanie 3:
O kwalifikowaniu odnowień naturalnych i ich przydatności do dalszej hodowli decyduje
Pytanie 4:
Kępową formę zmieszania stosuje się, jeżeli gatunki zmieszana są kępami o powierzchni
Pytanie 5:
Ocenę udatności upraw określa się na podstawie
Pytanie 6:
Stałym zakazem wstępu są objęte
Pytanie 7:
Strażnik leśny wykonujący obowiązki służbowe na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe posiada uprawnienia
Pytanie 8:
Uprawnienia strażnika leśnego w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego na terenie Lasów Państwowych przysługuje:
Pytanie 9:
Promień strefy niebezpiecznej dla pilarek z urządzeniem tnącym na wysięgniku wynosi co najmniej
Pytanie 10:
Na powierzchni roboczej jako pierwsze należy usunąć
Pytanie 11:
Minimalna odległość pomiędzy pracującymi na powierzchni zrębowej, na której prowadzona jest ścinka o wys do 20 m wynosi
Pytanie 12:
Wprowadzanie sadzonek na powierzchni nieleśnej zaliczane jest do
Pytanie 13:
Sortowanie materiału sadzeniowego winno odbywać się
Pytanie 14:
Decyzję o lokalizacji szkółki podejmuje
Pytanie 15:
Podcinanie korzeni na szkółkach stosuje się u siewek
Pytanie 16:
Drzewa mateczne oznacza się w terenie
Pytanie 17:
Granice gospodarczych drzewostanów nasiennych oznacza się
Pytanie 18:
Granice wyłączonych drzewostanów nasiennych oznacza się
Pytanie 19:
Indywidualny kierunek obalania drzew ustala
Pytanie 20:
Na powierzchni roboczej nie można pozostawać
Pytanie 21:
Za stan bezpieczeństwa i higieny Pracy w zakładzie odpowiada
Pytanie 22:
Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników określa
Pytanie 23:
Ekoton jest
Pytanie 24:
Metodę ogniskowo-kompleksową ochrony lasu stosujemy
Pytanie 25:
Wybierz najwłaściwsze z uszeregowań metod ochrony lasu stosowanych w leśnictwie
Pytanie 26:
Selekcja w pielęgnowaniu upraw i młodników ma charakter selekcji
Pytanie 27:
W trzebieżach wczesnych stosuje się selekcję
Pytanie 28:
Selekcja w trzebieżach wczesnych polega na
Pytanie 29:
Charakter trzebieży późnych zależy od
Pytanie 30:
Cechowanie drewna w PGL LP dokonuje się płytką w kolorze
Pytanie 31:
Średnica znamionowa drewna (dz) mierzona jest
Pytanie 32:
W sztukach grupowo mierzymy drewno
Pytanie 33:
Szacunek brakarski w terenie przeprowadza
Pytanie 34:
Średnicę dolną maksymalną określamy dla
Pytanie 35:
Przed przystąpieniem do ścinki drzew z granicami działek roboczych należy zapoznać
Pytanie 36:
Świadectwo legalności pozyskania drewna obowiązuje
Pytanie 37:
W linii górnej płytki do cechowania drewna w Lasach Państwowych umieszczone jest oznaczenie cyfrowe zawierające
Pytanie 38:
Promień strefy zagrożenia przy ścince i obalaniu drzew wynosi
Pytanie 39:
Długość drewna wielkowymiarowego mierzy się z dokładnością
Pytanie 40:
Średnica najmniejsza w górnym końcu (dg) drewna wielkowymiarowego iglastego klasy B wynosi
i jeszcze 10 pytań...