Test z języka angielskiego

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Rachunkowośd zarządcza jest zorientowana na:
Pytanie 2:
Które zdanie jest nieprawdziwe: rachunkowośd zarządcza jest wykorzystywana:
Pytanie 3:
Które zdanie jest nieprawdziwe: do zadań rachunkowości zaliczamy:
Pytanie 4:
Wśród podstawowych cech bilansu wyróżniamy:
Pytanie 5:
Opis polityki rachunkowości:
Pytanie 6:
Kapitał stały w przedsiębiorstwie jest definiowany jako:
Pytanie 7:
Wskaźnik poziomu kosztów należy interpretowac następująco:
Pytanie 8:
Wskaźnik stopy wypłat dywidendy należy zdefiniowad następująco:
Pytanie 9:
W ramach ryzyka systematycznego należy wyróżnid:
Pytanie 10:
W przypadku dwóch różnych projektów inwestycyjnych o typowych przepływach pieniężnych:
Pytanie 11:
Sprawozdawczośd segmentowa jest obowiązkowa jeśli jedna z poniższych kategorii przekroczy wartości graniczne:
Pytanie 12:
Celem kalkulacji kosztów jest:
Pytanie 13:
W ramach teorii funduszy pożyczkowych stopa procentowa zależy:
Pytanie 14:
Im wyższe zadłużenie tym wyższa wartośd:
Pytanie 15:
Księgowa stopa zwrotu jest obliczana w następujący sposób:
Pytanie 16:
Strategiczna rachunkowośd zarządcza nakierowana jest na:
Pytanie 17:
Skrót WACC oznacza:
Pytanie 18:
Analiza progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej nie zależy od:
Pytanie 19:
Strefa bezpieczeostwa pozwala:
Pytanie 20:
Zakres wyboru ceny jest tym niższy im:
Pytanie 21:
Zakres wyboru ceny jest tym niższy im:
Pytanie 22:
Które zdanie jest prawdziwe:
Pytanie 23:
Które zdanie jest nieprawdziwe, w ramach rachunkowości zarządczej występuje proces:
Pytanie 24:
Które zdanie jest nieprawdziwe, bilans jednostek gospodarczych jest tworzony:
Pytanie 25:
Rachunek zysków i strat obrazuje:
Pytanie 26:
Analiza ekonomiczna nie zawiera:
Pytanie 27:
Pierwszy stopieo pokrycia stanowi:
Pytanie 28:
Wskaźnik obrotowości aktywów ma następującą postad:
Pytanie 29:
Dominującym modelem rachunkowości na świecie jest model
Pytanie 30:
Przy ocenie projektu inwestycyjnego przy pomocy metody IRR:
Pytanie 31:
Sytuacja, w której menadżerowie mają wpływ na politykę rachunkowości jest stanem:
Pytanie 32:
Podział kosztów ze względu na sposób ich odnoszenia na miejsce powstawania
Pytanie 33:
Które zdanie jest nieprawdziwe: decyzje dotyczące wyborów projektów inwestycyjnych:
Pytanie 34:
W ramach teorii preferowanego środowiska stopa procentowa zależy od:
Pytanie 35:
Ryzyko niesystematyczne:
Pytanie 36:
Im wyższa wartośd IRR:
Pytanie 37:
Wskaźnik EVA służy do:
Pytanie 38:
Które zdanie jest nieprawdziwe: wycena akcji w modelu Gordona zależy od:
Pytanie 39:
Koszt zadłużenia jest:
Pytanie 40:
Które zdanie jest nieprawdziwe, przy ustalanie cen należy uwzględnid
i jeszcze 1 pytań...