Pytania i odpowiedzi

Makroekonomia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. 138 pytań z makroekonomii
Ilość pytań: 138 Rozwiązywany: 8335 razy
Pytanie 1
1. Spadek stopy rezerw obowiązkowych i wzrost optymizmu w gospodarce prowadzi w krótkim okresie do (wykorzystaj model IS-LM):
wzrostu dochodu a stopa procentowa bez zmian;
Pytanie 2
Stwierdzenie, że przeciętny poziom cen w krajach o niższym dochodzie jest niższy niż w krajach o wyższym dochodzie, gdyż w krajach o niższym dochodzie ceny dóbr niewymiennych są niżesz niż w krajach o wyższym dochodzie to:
efekt Balassy-Samuelsona
Pytanie 3
W Polsce bank centralny (NBP) kontroluje głównie:
podaż pieniądza;
Pytanie 4
Realne stopy procentowe w gospodarce:
mogą być dodatnie albo ujemne;
Pytanie 5
Należy spodziewać się wzrostu kursu walutowego USD/PLN w Polsce (metoda europejska) w przypadku:
wzrostu ryzyka inwestycyjnego w Polsce
Pytanie 6
Polski eksport powinien wzrosnąć, gdy:
ceny rosną w kraju wolniej niż za granicą;
Pytanie 7
Bank centralny nie pełni roli:
banku komercyjnego
Pytanie 8
Prawdą jest, że:
im wyższa realna stopa % tym słabsza koniunktura; stan gospodarki mierzony wielkością produkcji, rozwojem gospodarczym, wielkością sprzedaży, stanem bezrobocia itp.
Pytanie 9
Wzrost gospodarczy=1% w roku bieżącym oznacza, że w roku bieżącym:
produkcja realna wzrosła o 1% w porównaniu do poprzedniego roku;
Pytanie 10
Zaobserwowano w gospodarce wzrost popytu inwestycyjnego i wzrost eksportu. Przyczyną tych zdarzeń mogą być odpowiednio:
wzrost optymizmu wśród podmiotów krajowych i wzrost koniunktury gospodarczej za granicą
Pytanie 11
Gwałtowny wzrost płac nominalnych prowadzi do:
dodatniego szoku cenowego; spowodowany nieoczekiwanym, nadmiernym wzrostem popytu globalnego.
Pytanie 12
Przyczyna wzrostu bezrobocia klasycznego nie jest:
spadek płacy minimalnej pojawiające się, gdy w wyniku działalności związków zawodowych lub ustawodawstwa pracy poziom płac jest wyższy od poziomu równowagi (pracodawcy zmniejszają wówczas popyt na pracę)
Pytanie 13
Jeżeli PNB w cenach rynkowych jest równy PKB w cenach rynkowych to:
dochód netto z tytułu własności za granicą jest równy 0;
Pytanie 14
Jeżeli import jest większy od eksportu to w kraju występuje:
deficyt handlowy
Pytanie 15
W wyniku wzrostu dochodu o 50 konsumpcja wzrosła o 30. Mnożnik wydatków wynosi:
2,5
Pytanie 16
Jeżeli mnożnik wydatków wynosi 4, stopa podatkowa = 15%, krańcowa skłonność do importu = 0,1, to krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) wynosi: KSK określa wielkość dodatkowej konsumpcji (jej przyrostu) w stosunku do dodatkowego dochodu (jego przyrostu). Służy w badaniach nad popytem globalnym i równowagą na rynku dóbr i usług.
0,94
Pytanie 17
Ile wynosi dochód równowagi w gospodarce, jeżeli konsumpcja = 100, inwestycje = 20, wydatki rządowe = 15, eksport = 25, KSK = 0,6, KSI = 0,2, t = 20%: Y to nominalna produkcja (dochód), I to nominalne inwestycje, C to nominalna konsumpcja, bC =dC/dY to krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK).
222
Pytanie 18
Popyt na pieniądz transakcyjny spadnie, gdy:
spadnie dochód w gospodarce
Pytanie 19
Stopa rezerw obowiązkowych jest:
może powodować wzrost lub spadek podaży pieniądza w gospodarce miernik kwoty rezerw obowiązkowych, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacić do banku centralnego w celu zabezpieczenia ich wypłacalności. W zależności od tego jaki jest wskaźnik rezerwy obowiązkowej bank centralny decyduje o tym jaka jest podaż pieniądza.
Pytanie 20
Dochód netto z tytułu własności i pracy za granicą to:
różnica PNB w cenach rynkowych i PKB w cenach rynkowych;

Powiązane tematy

#makroekonomia #makro