Pytania i odpowiedzi

Fotonika - kolokwium EiTI

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. EiTI. Test na kolokwium z Fotoniki. Materiał dla studentów
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 1758 razy
Pytanie 1
Za pomocą którego zjawiska można wykazać, że badana fala jest falą poprzeczną
polaryzacji
Pytanie 2
Wiązka światła białego padającego na pryzmat ulega rozszczepieniu. Z trzech promieni o barwach: czerwonej, zielonej, niebieskiej z najmniejszą prędkością w pryzmacie porusza się promień:
niebieski
Pytanie 3
Światło emitowane przez żarówkę jest:
częściowo widzialne
niespolaryzowane
Pytanie 4
Naturę falową światła potwierdza zjawisko:
Dyfrakcji
interferencji
Pytanie 5
Impuls na długość fali 600 nm, trwający 25 ms ma energię 1,2 J. W trakcie impulsu emitowana jest w czasie jednej sekundy liczba fotonów równa:
10^20
Pytanie 6
Na próbkę krzemu o szerokości przerwy energetycznej około 1 eV pada fala elektromagnetyczna o długościach fal od 500 nm do 2 µm. Spośród podanych niżej długości fal wybierz najmniejszą, dla której elektrony z pasma walencyjnego nie są wzbudzane do pasma przewodnictwa:
1300nm
Pytanie 7
Za spełnienie warunku fazy w laserze odpowiada:
Rezonator optyczny
Pytanie 8
Lasery hetero-złączowe wykazują zalety w stosunku do homo-złączowych związane z:
Strukturą światłowodu
Pytanie 9
Naturę korpuskularną potwierdza zjawisko
Comptona
Pytanie 10
Na metalową fotokatodę o prac y wyjścia 2,5 eV pada światło o długościach fal od 4 do 700 Spośród podanych niżej przedziałów długości (w nm) wybierz dla których z nie są emitowane fotoelektrony:
< 600,650 >
< 510,580 >
< 530.700 >
< 450,550 >
Pytanie 11
Zalety fotodiody Schottky ’ego w stosunku do diod p-n:
szybkim czasem odpowiedzi
Pytanie 12
Zakres długości fal promieniowania widzialnego jest
380-780nm
Pytanie 13
Nieprawdą jest, że fala elektromagnetyczne przenosi:
ładunek
Pytanie 14
Zjawisko rozszczepiania światła w pryzmacie jest przejawem:
dyspersji
Pytanie 15
Interferujące fale świetlne ulegają w danym punkcie wygaszeniu, jeśli ich fazy są:
są przeciwne a amplitudy równe
Pytanie 16
Ciało doskonale czarne (CDC) o temperaturze 6000K promieniuje przy λ=500nm. Kosmiczne promieniowanie reliktowe odpowiada promieniowaniu CDC o temperaturze 2,7K. Promieniowanie reliktowe ma największą intensywność dla długości dali elektromagnetycznej:
1mm
Pytanie 17
Pierwszy laser uruchomił T. Maiman w roku:
1960
Pytanie 18
Stan inwersji obsadzeń w ośrodku półprzewodnikowym uzyskujemy przez:
wstrzykiwanie nośników w złączu p-n
Pytanie 19
W półprzewodniku ze skośną przerwą energetyczną:
zachowanie pędu w procesie rekombinacji promienistej jest możliwe dzięki emisji fononu
Pytanie 20
Charakterystykę czułości niezależną od długości fali posiadają fotodetektory:
termoelektryczne
Pytanie 21
Efekt fotoelektryczny zewnętrzny odpowiada za działanie:
fotokomórki
fotopowielacza
fotopowielacza
Pytanie 22
Fotodiodę może tworzyć złącze p-n
spolaryzowane w kierunku zaporowym
Pytanie 23
Do fotodetektorów z wewnętrznym wzmocnieniem zaliczamy
fotodiodę lawinową
Pytanie 24
Foton charakteryzuje:
energia
pęd

Powiązane tematy

#eiti #fotonika #foto