Pytania i odpowiedzi

Polityka zagraniczna Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Podstawowe zagadnienia dotyczące stosunków dyplomatycznych Polski z głównymi podmiotami międzynarodowej sceny politycznej.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 7388 razy
Pytanie 1
W czyjej strefie wpływów pozostawała Polska przed 1989 rokiem?
Radzieckiej
Pytanie 2
Organizacjami międzynarodowymi integrującymi blok wschodni były:
Układ Warszawski i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Pytanie 3
Współpraca między państwami bloku wschodniego polegała na:
podporządkowaniu państw satelickich Moskwie
Pytanie 4
Założeniami, na których opierała się polska polityka zagraniczna do 1989r. były:
dążenie do dołączenia do NATO
dążenie do dołączenia do UE
Pytanie 5
Jakie wydarzenia historyczno - polityczne umożliwiły Polsce uniezależnienie się od ZSRR?
Jesień Ludów (1989)
rozpad ZSRR
Pytanie 6
Po uniezależnieniu się od ZSRR, Polska ukierunkowała się na współpracę z:
USA
krajami Europy Zachodniej
NATO
Pytanie 7
Priorytety polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku obejmowały:
integracja z demokratycznymi państwami świata zachodniego
nawiązanie współpracy z sąsiadami
dołącznie do tworó takich jak UE, RE i NATO
Pytanie 8
Najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach międzynarodowych jest...
prezydent RP
Pytanie 9
Kontroluje prowadzenie polityki zagranicznej, decyduje o wojnie i pokoju, w pewnym stopniu uczestniczy w realizacji polityki zagranicznej -
parlament
Pytanie 10
Ma decydujący wpływ na kształt i główne kierunki polityki zagranicznej państwa -
Rząd z premierem na czele
Pytanie 11
Odpowiada za realizację polityki zagranicznej państwa, prowadzi rokowania, zawiera umowy, utrzymuje kontakt z przedstawicielami innych państw, mianuje członków misji dyplomatycznych -
Minister spraw zagranicznych
Pytanie 12
Mają za zadanie reprezentować państwo, chronić jego interesy oraz interesy obywateli, prowadzić rokowania, rozwijać przyjazne stosunki między państwami, a także zbierać informacje -
stałe misje dyplomatyczne
Pytanie 13
Delegacje wysyłane za granicę w celu załatwienia jakiś spraw -
misje specjalne
Pytanie 14
Mają za zadanie utrzymywać stały kontakt z sekretariatem organizacji, reprezentować stanowisko państwa i chronić jego interesy -
przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych
Pytanie 15
Urzędy działające na terytorium innych państw.Ich zadaniem jest nie tyle reprezentowanie państwa i jego interesów, ile ochrona interesów swoich obywateli -
Urzędy konsularne
Pytanie 16
Wymień imiona i nazwiska ministrów spraw zagranicznych po 1989r. w kolejności sprawowania przez nich urzędu (daty już Ci daruję ;) )
Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Olechowski, Władysław Bartoszewski, Dariusz Rosati, Bronisław Geremek, Władysław Bartoszewski, Włodzimierz Cimoszewicz, Adam Rotfeld, Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski
Pytanie 17
Kiedy potwierdzono przebieg granicy polsko-niemieckiej? (zapis liczbowy daty)
14.11.1990
Pytanie 18
Kiedy podpisano traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Niemcami? (data w zapisie liczbowym)
17.06.1991
Pytanie 19
Podczas starań Polski o członkostwo w UE ukuło się powiedzenie...
Niemcy adwokatem Polski w Europie
Pytanie 20
Co przyczyniło się do oziębienia stosunków polsko - niemieckich w ostatnich latach?
stosunek do Konstytucji Europejskiej
poparcie przez Polskę interwencji USA w Iraku
zbliżenie niemiecko-rosyjskie
roszczenia Niemców względem Polaków