Budownictwo. Materiały budowlane

Wiadomości o materiałach budowlanych dla technikum budowlanego.Nazwy i definicje właściwości materiałów budowlanych.

Inne, powtórzenie. 20 pytań.

REKLAMA
Cechy techniczne materiału dzielimy na:
cechy chemiczne
cechy mechaniczne
cechy fizyczne
Do podstawowych cech fizycznych zalicza się:
nasiąkliwość
higroskopijność
gęstość
rozszerzalność cieplną
przewodność cieplną
wilgotność
reakcję na ogień
przesiąkliwość
pojemność cieplną
szczelność
radioaktywność naturalną
przepuszczalność pary wodnej
gęstość pozorną
porowatość
ogniotrwałość
W odniesieniu do kruszyw w stanie luźnym używa też się określenia (do gęstości):
gęstość nasypowa
Zdolność materiału do wchłaniania i utrzymywania wody
nasiąkliwość
Zdolność materiału do podciągania wody przez włoskowate otwarte kanaliki materiału pozostającego w zetknięci z wodą to:
kapilarność
Jeśli nie chcemy tracić ciepła z pomieszczenia to współczynnik przewodnictwa cieplnego powinien być duży czy mały?
powinien być mały
Większą rozszerzalność cieplną ma szkło czy aluminium?
aluminium
Do właściwości mechanicznych, decydujących o technicznej wartości materiału, należą:
sprężystość
odporność na zamrażanie
kruchość
wytrzymałość
ścieralność
twardość
Stosunek wytrzymałości próbek nasyconych wodą do ich wytrzymałości w stanie wysuszonym do stałej masy nośi nazwę:
współczynnika rozmiękania
Oznaczenie ścieralności naturalnych i sztucznych materiałów kamiennych przeprowadza się na (bez obcych symboli):
tarczy Bohmego
Wszystkie materiały budowlane ulegają stopniowemu działaniu agresji chemicznej środowiska, w którym się znajdują. Ten proces stopniowego niszczenia nazywamy
korozją
Właściwości chemiczne materiałów zależą przede wszystkim od ich składu chemicznego. Skład tem można podć jako:
mineralny
tlenkowy
pierwiastkowy
Skala twardości materiałów to skala (talk-diament)
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał kulkę z twardej stali
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał stożka diamentowego
Badając odporność na zamrażanie przeprowadzamy badanie
Przy badaniu mrozoodpornościpróbkę nasyca się wodą do stałej masy i poddaje zamrożeniu (np. 25 krotnemu) w zamrażarce w temperaturze ... i rozmraża w temp. +20 stopni celcjusza.
-20
Który z podanych materiałów ma największy współczynnik kwalifikacyjny f1 i f2 (wyrażany w bekerelach). Dotyczy raioaktywności naturalnej.
popioły lotne
Stosunek masy materiału do jego objętości bez porów
gęstość
Dokładniejszy pomiar gęstości można wykonać w piknometrze, czy w objętościomierzu Le Chateliera?
w piknometrze
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: