Powtórzenie: Bryły obrotowe

Podstawowe dane o bryłach obrotowych.

Matematyka, powtórzenie. 17 pytań.

Bryła otrzymywana przez obrót prostokąta wokół prostej zawierającej jego bok.
walec
Bryła otrzymywana przez obrót trójkąta prostokątnego, wokół prostej zawierającej jej przyprostokątną.
Stożek
Bryła będąca zbiorem punktów przestrzeni, których odległość od punktu O jest mniejsza równa r.
kula
Odcinek który łączy 2 punkty z brzegów podstaw walca i jest prostopadły do tych podstaw nazywamy...
tworzącą walca
Czym jest przekrój osiowy walca?
prostokątem
Walec ma w podstawie...
okrąg
Dowolny odcinek łączący wierzchołek stożka z brzegiem podstawy to
tworząca stożka
Punkt w którym tworząca stożka "przyłącza" się do wysokości. Najwyższy punkt stożka.
wierzchołek stożka
Czym jest przekrój osiowy stożka?
trójkątem równoramiennym
Zbiór punktów przestrzeni o środku w punkcie O i promieniu r (odległość od O jest równa r). Inaczej powierzchnia kuli
sfera
Przekrój kuli płaszczyzną, przechodzący przez środek kuli
koło wielkie
Jeśli płaszczyzna ma z kulą dokładnie 1 punkt wspólny to mówimy, że płaszczyzna ta jest .... do kuli.
styczna
Kto po raz pierwszy podał wzory na pola powierzchni i objętości walca, kuli i czaszy kulistej?
Archimedes
Jak nazywamy części powstałe w wyniku przecięcia kuli płaszczyzną?
czaszami kulistymi
Gdy kula jest styczna do podstawy stożka i do każdej jego tworzącej to stożek jest
opisany na kuli
Ile razy mniejsza jest objętość stożka do walca o takiej samej podstawie i wysokości?
trzy
Dana jest kula wpisana w stożek. Jej promień wynosi R. Ile wobec tego wynosi wysokość stożka?
3 R

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.