Pytania i odpowiedzi

Geografia, Matura

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytanie na podstawie książek maturalnych z roku 2009. Pytania na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 9793 razy
Pytanie 1
Obraz powierzchni Ziemi lub jej części przedstawiony na płaszczyźnie, w zmniejszeniu?
Mapa
Pytanie 2
Skala mapy przedstawiona za pomocą ułamka np.: 1:100 000?
Liczbowa
Pytanie 3
Na mapie w skali 1: 1 000 000 długość odcinak AB wynosi 2cm. Ile wynosi długość tego odcinka w terenie?
20 km
Pytanie 4
Wybierz typy odwzorowań ze względu na rodzaj powierzchni rzutowani?
walcowe
płaszczyznowe
stożkowe
Pytanie 5
Metoda służąca do wyznaczania średnich wartości miedzy zmierzonymi punktami?
Interpolacja
Pytanie 6
Gwiazda o dużych rozmiarach i dużej jasności; ma bardzo niejednorodną strukturę?
Olbrzym
Pytanie 7
Zaznacz planety Wewnętrzne.
Merkury
Wenus
Mars
Ziemia
Pytanie 8
Ile trwa rok zwrotnikowy?
365 dni, 5h, 48 min
Pytanie 9
Co to za era i okres?
Na ziemi istniały trzy strefy klimatyczne: strefa gorąca po obu stronach równika i dwie umiarkowane w wyższych szerokościach; brak zlodowaceń. W pdł. i środk. Europie na dnie geosynkliny tworzyły się pokłady wapnia oraz rudy żelaza.
*flora moska zdominowana przez glony-krasnorosty
*rozwój i panowanie gadów we wszystkich środowiskach
Mezozoik, Jura
Pytanie 10
Zaznacz pierwiastki których znajduje się więcej niż 10 (% wagowych) w budowie skorupy ziemskiej.
krzem
tlen
Pytanie 11
....... nazywamy powstałe w naturalny sposób składniki skorupy ziemskiej o określonej budowie chemicznej i stałych cechach fizycznych.

Uzupełnij zdanie.
Minerałami
Pytanie 12
Co wchodzi w skład budowy stratowulkanu?
krater
stożek pasożytniczy
komora magmowa
Pytanie 13
Są to piaszczyste wzniesienia usypane przez wiatr; ich stoki dowietrzne są łagodnie nachylone, zawietrzne-strome.
Wydmy
Pytanie 14
Zaznacz pustynie.
Pylasta
Żwirowa
Pytanie 15
Powłoka gazowa otaczająca Ziemię lub inne ciała niebieskie to?
Atmosfera
Pytanie 16
Nieuporządkowany, burzliwy ruch powietrza atmosferycznego?
Turbulencja
Pytanie 17
Ciepłe i suche wiatry to?
Pasaty
Pytanie 18
Stratusy to ?
niskie, mogące się wznosić kilkadziesiąt metrów nad powierzchnie Ziemi warstwy chmur. O jednolitej podstawie. Mgliste, pokrywające całe niebo
Pytanie 19
Czasowe zatrzymanie wody z obiegu nazywamy?
Retencją
Pytanie 20
Tereny podmokłe porośnięte roślinnością wodolubną oraz wypełnione martwą substancja organiczną powstałą z tej roślinności?
Torfowiska
Pytanie 21
Czynniki glebotwórcze?
biosfera
czas
człowiek
klimat
Pytanie 22
Obszar stale zamieszkany i wykorzystywany gospodarczo przez człowiek?
Ekumena
Pytanie 23
Ile jest faz rozwoju demograficznego?
5
Pytanie 24
Proces obejmujący przemiany ekonomiczne, społeczne, kulturowe i przestrzenne prowadzące do powstania nowych miast, rozwoju miast istniejących oraz wzrostu liczby ludności miejskiej w stosunku do ogólnej liczby ludności w kraju.
Urbanizacja
Pytanie 25
Co to za państwo i miasto?
Francja, Paryż