Pytania i odpowiedzi

STAB CWICZENIA

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. STAB
Ilość pytań: 58 Rozwiązywany: 83 razy
Pytanie 1
Kontrola to:
Ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu rzeczy poprzez porównanie stanu istniejącego z planowanym
Pytanie 2
Nadzór to
Możliwość wydawania zarządzeń i poleceń w celu usunięcia stwierdzonych braków lub uchybień w połączeniu z możliwościami wynikającymi z funkcji kontrolnej
Pytanie 3
Przesłanki utraty wartości ekspozycji kredytowej:
terminowości spłaty,
sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy.
Pytanie 4
Pełna nazwa skrótu NPL to
Non-performing loans
Pytanie 5
Odpisy aktualizacyjne:
Dotyczą należności związanych z ekspozycjami kredytowymi i razem z rezerwami celowymi
Pytanie 6
Jaka rekomendacja KNF odnosi się do klasyfikacji przez bank ekspozycji kredytowych na fazy?
Rekomendacja R Komisji Nadzoru Finansowego
Pytanie 7
Kredyty zagrożone (NPLs) to inaczej:
Zaciągnięte przez konsumentów zobowiązania finansowe, jakie mają szansę zostać niespłacone.
Pytanie 8
W jakim celu sprawdza się rating w kontekście określenia aktywów jako HQLA?
Rating jest sprawdzany w przypadku HQLA stanowiących obligacje przedsiębiorstw oraz listy zastawne o ratingu – muszą one bowiem posiadać rating wyższy niż AA.
Pytanie 9
NCO to różnica między:
wpływami brutto(całkowitymi) a wypływmi brutto(całkowitymi)
Pytanie 10
HQLA składa się z:
Środki pieniężne od banku centralnego;
Papiery wartościowe rządowe i podmioty sektora publicznego;
Obligacje przedsiębiorstw i listy zastawne.
Pytanie 11
Wypływy netto w ciągu najbliższych 30 dni:
Uwzględniane są przy wyliczaniu wskaźnika płynności LCR
Pytanie 12
Jaki minimalny poziom wskaźnika LCR banki muszą utrzymywać?
Minimalny wymóg LCR wynosi 100%
Pytanie 13
Wskaźnik płynności długoterminowej to inaczej:
NSFR (Net Stable Funding Ratio)
Pytanie 14
Wskaźnik pokrycia płynności krótkoterminowej:
LCR (Liquidity Covarage Ratio)
Pytanie 15
Które z wymienionych to wskaźniki adekwatnosci kapitałowej?
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) (Total Capital ratio / wskaźnik Cook’a)
Współczynnik kapitału Tier 1
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1)

Powiązane tematy

#stab