Pytania i odpowiedzi

Ryz052022

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. .
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 69 razy
Pytanie 1
Jak nazywa się dostosowanie przez bank swojego marketingu-miks do indywidualnych potrzeb i preferencji konkretnego klienta, poprzez przedstawienie mu specjalnie dobranej do niego oferty?
Personalizacja
Pytanie 2
Ile wyróżniamy krajowych nadzorczych miar płynności?
4
Pytanie 3
Jak nazywa się rodzaj płynności, w przypadku której bank posiada zdolność do pokrycia wszystkich zobowiązań w terminie powyżej 12 miesięcy?
Płynność długoterminowa
Pytanie 4
Jak nazywa się ryzyko poniesienia straty na pozycjach bilansowych i pozabilansowych banku wrażliwych na zmiany stóp procentowych, w wyniku zmian stóp procentowych na rynku?
Ryzyko stopy procentowej
Pytanie 5
Do jakiej kwoty są gwarantowane depozyty bankowe przez BFG?
100 tys. EUR
Pytanie 6
Jak nazywa się ryzyko zagrożenia niedostatku stabilnych źródeł finansowania banku w perspektywie średnio- i długoterminowej?
Ryzyko finansowania
Pytanie 7
Na czym polega funkcja compliance?
Na badaniu zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi
Pytanie 8
W jakim ujęciu ryzyka ma ono charakter obiektywny, kwantyfikowalny i probabilistyczny?
Podejście inżynierskie
Pytanie 9
Jakie ujęcie opisuje ryzyko jako niebezpieczeństwo, obiektywnie kwantyfikowaną możliwość straty, jednoznacznie umiejscowione w nurcie defensywnym?
Podejście ubezpieczeniowe
Pytanie 10
Jak nazywamy zespół warunków i okoliczności, które mają wpływ na rozmiar i nasilenie niebezpieczeństwa?
Hazard
Pytanie 11
Jak nazywa się wskaźnik wyrażający stosunek ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości?
LTV
Pytanie 12
Jak nazywa się metoda pomiaru/wyceny ryzyka kredytowego służąca do oszacowania względnej straty w przypadku zdarzenia default(%)?
LGD
Pytanie 13
Jakie wyróżniamy modele zarządzania w instytucjach finansowych?
Model dualistyczny i model monistyczny
Pytanie 14
Jakie występują poziomy rynku?
Docelowy i spenetrowany
Pytanie 15
Kiedy mamy do czynienia z kastomizacją w banku?
Bank czeka na kluczową decyzję klienta (dając mu do wyboru długą listę parametrów lub produktów), bo nie wie, czego może on potrzebować

Powiązane tematy

#.