Pytania i odpowiedzi

Kulturowa różnorodność społeczeństwa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test dla liceum / technikum, dział 2 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą kultury, zróżnicowania kulturowego, kultury masowej i religii.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 12324 razy
Pytanie 1
Wspólnoty zbieraczy i łowców mają zwykle
niewielką liczebność
Pytanie 2
Połącz
Bhutan
charakter rolniczy
Mongolia
charakter nomadyczny
Buszmeni
charakter zbieracko-łowiecki
Pytanie 3
Kiedy miała miejsce druga rewolucja przemysłowa?
pod koniec XIX w.
Pytanie 4
Migracja ludności ze wsi do miast była charakterystyczna dla
drugiej rewolucji przemysłowej
Pytanie 5
Przypuszcza się, że najstarszym modelem funkcjonowania społeczeństwa jest
społeczeństwo zbieracko-łowieckie
Pytanie 6
Kiedy wynaleziono rolnictwo?
ok 10 tys. lat p.n.e.
Pytanie 7
Pierwsze stałe ludzkie osady powstały dzięki
wynalezieniu rolnictwa
Pytanie 8
Największy udział usług występuje wśród
społeczeństw postindustrialnych
Pytanie 9
Hierarchia patriarchalna jest charakterystyczna dla społeczeństw
tradycyjnych
Pytanie 10
Istotną funkcję w kształtowaniu tożsamości, wiedzy i poglądów ludzi w społeczeństwie nowoczesnym pełnią
środki masowego przekazu
Pytanie 11
Połącz w pary definicję kultury z jej opisem
definicje wartościujące
pojmują kulturę w sposób wąski, bliski potocznemu rozumieniu
definicje opisowe
przedstawiają kulturę w szerokim ujęciu jako zbiór elementów kształtujących sposób życia
Pytanie 12
Krąg kulturowy to:
skupisko wielu kultur funkcjonujących blisko siebie na określonym terytorium
Pytanie 13
Połącz rodzaj kultury z jej elementami
Kultura narodowa
język, symbole, historia
Kultura wysoka
teatr, opera
Kultura masowa
koncert, film, prasa
Kultura ludowa
tradycja, obrządki, rytuały
Pytanie 14
Na dorobek Europejskiego kręgu kulturowego składają się między innymi
rzymskie prawo i architektura
filozofia ze starożytnej Grecji
tradycja religii chrześcijańskiej
Pytanie 15
Kto był autorem pierwszej nowożytnej definicji kultury?
Edward Burnett Tylor
Pytanie 16
Przenikanie elementów jednej kultury do drugiej nazywamy:
dyfuzją kulturową