Powtórzenie: Geologia regionalna AGH alfabetyczne

Geografia, powtórzenie. 333 pytań.

Alpejskim elementem Sudetów jest
sudecki uskok brzeżny (wewnętrzny)
Andezyty mioceńskie pojawiają się w
Pieninach
Antekliza Suwalsko-Mazurska kontaktuje z
syneklizą perybałtycką, syneklizą podlaską
Antyklina Chęcińska jest elementem
antykliny klimontowskiej
Antyklina Gielniowa i antyklina Radoszyc są rozdzielone niecką
tomaszowską
Antyklina Kamienia Pomorskiego leży w
północnej części antyklinorium pomorskiego
Antyklina Kłodawy-Izbicy jest elementem
wału kujawskiego
Antyklinorium Dolnego Sanu jest przedłużeniem
antyklinorium klimontowskiego, antyklinorium łysogórskiego
Antyklinorium Dolnego Sanu zbudowane jest z
prekambru przykrytego piętrem kenozoicznym
Antyklinorium środkowopolskie składa się z
antyklinorium kujawskiego, antyklinorium pomorskiego, antyklinorium Dolnego Sanu
Archaicznym elementem Sudetów jest metamorfik
Gór Sowich
Blok Beskidu Małego od bloku Beskidu Śląskiego oddziela uskok
Soły
Blok Beskidu Małego zbudowany jest z
płaszczowiny godulskiej
Blok przedsudecki graniczy od północy z
monokliną przedsudecką
Blok przedsudecki to utwory prekambru przykryte przez
paleogen, neogen
Brekcja lisowska to osad
retyku mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, otwelierski, z białego kamienia
Centralna Depresja Karpacka wypełnia głównie
warstwy krośnieńskie
Centralne masywy granitowe platformy wschodnioeuropejskiej to
masyw pomorski, masyw mazowiecki, masyw dobrzyński
Charakterystycznymi wydzieleniami dla jednostki siar płaszczowiny magurskiej są
piaskowce ciężkowickie, warstwy podmagurskie, warstwy nadmagurskie
Cieszynity występują w obrębie jednostki
śląskiej

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.