Powtórzenie: Prowadzenie działalności gospodarczej

Zarządzanie, powtórzenie. 56 pytań.

Źródłami prawa powszechnie obowiązującego są
Ustawy
Rozporządzenia
Umowy międzynarodowe
Konstytucja
Które ze zdań są prawdziwe
Wolność gospodarcza może być ograniczana wyłącznie w drodze ustawowej
Które ze zdań są prawdziwe
Przedsiębiorca ma swobodę wyboru przedmiotu i zakresu działalności
Przedsiębiorca ma prawo swobody wyboru formy opodatkowania działalności
Przedsiębiorca ma prawo swobody wyboru okresu prowadzenia działalności
Prawo ograniczania zakresu swobody gospodarczej przejawia się poprzez
Udzielanie koncesji
Określanie zakresów działalności objętej licencjami
Zakres działalności objętej koncesjonowaniem zawiera
ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Które ze zdań jest prawdziwe
Zakres niezbędnych licencji wynika z wymogów określonych odrębnymi ustawami (np. doradztwo podatkowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, adwokatura itp.)
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera zamknięty katalog działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia
Jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone dla działalności regulowanej nie można mu odmówić wpisu do rejestru działalności regulowanej
Przedsiębiorca mogą być
osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby nie posiadające osobowości prawnej
Które ze zdań jest prawdziwe
W znaczeniu ekonomicznym jednoosobowym przedsiębiorcą pozostanie zawsze osoba fizyczna
Przedsiębiorstwo prowadzone przez przedsiębiorcę jednoosobowego nie posiada osobowości prawnej
W przedsiębiorstwie osoby fizycznej nie występuje prawnie wyodrębniony majątek gospodarczy
Które ze zdań jest prawdziwe
Mikroprzedsiębiorca to każdy podmiot zatrudniający nie więcej niż 10 pracowników i dodatkowo nieprzekraczający określonej wartości sprzedaży
Które ze zdań jest prawdziwe
Wspólnik spółki kapitałowej po wniesieniu kapitału przestaje odpowiadać za zobowiązania samej spółki
Wspólnicy spółki z o.o. maja prawo do udziału w zysku ale umowa może to prawo wyłączyć
Umowa spółki kapitałowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego
Przedsiębiorcą jest
Spółka jawna
Spółka akcyjna
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Który z podmiotów gospodarczych jest przedsiębiorcą
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Spółka jawna
Rdzeniem firmy osoby prawnej jest
nazwa i podanie formy prawnej podmiotu
Które ze zdań są prawdziwe
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarcza może wybrać dowolną formę opodatkowania
Przedsiębiorca mogą być
osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby nie posiadające osobowości prawnej
Osobą prawną jest
spółka akcyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Które z odpowiedzi są prawidłowe: Przedsiębiorca prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą
Odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z tej działalności
Posiada możliwość wyboru zarówno zryczałtowanych jak i ogólnych zasad opodatkowania
Które ze zdań są prawdziwe:
składki na ubezpieczenia zdrowotne nie wpływają na koszty prowadzonej działalności gdyż są potrącane z podatku dochodowego
działalność gospodarcza prowadzona osobiście nie ma wymogów kapitałowych
osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą może dokonać wyboru formy jej opodatkowania
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opłaca składki ZUS bez względu na osiągane dochody
Które ze zdań są prawdziwe
jeśli podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej nie dokona zgłoszenia o wyborze innej metody opodatkowania do 20 stycznia to uważa się, że nadal kontynuuje opodatkowanie w tej formie
nabycie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej odbywa się w formie decyzji konstytutywnej
Które ze zdań są prawdziwe:
Prokura udzielana jest wyłącznie przez podmioty wpisane do KRS
Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa
Przedsiębiorca może działać za pomocą wyznaczonego pełnomocnika

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.