Pytania i odpowiedzi

A22: Prowadzenie działalności handlowej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Prowadzenie działalności handlowej. Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A22
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2826 razy
Pytanie 1
Oblicz cenę brutto sprzedaży towaru opodatkowanego stawką podatku VAT 23%, jeżeli cena zakupu netto wynosi 70,00 zł, a przedsiębiorstwo handlowe stosuje 30% marżę liczoną od ceny zakupu netto.
111,93 zł
Pytanie 2
Jeżeli obrót debetowy konta aktywnego ma wartość 1 000,00 zł, a obrót kredytowy 800,00 zł, to saldo końcowe.
debetowe wynosi 200,00 zł
Pytanie 3
Na podstawie wykresu można stwierdzić, że zapotrzebowanie na rowery X w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.
wzrosło o 20%
Pytanie 4
Jeżeli w analizowanym okresie obrót w sklepie wynosił 396 000,00 zł, a średni zapas 16 500,00 zł, to zapas towarów był odnawiany:
24 razy
Pytanie 5
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz przeciętny stan zapasów czekolad w hurtowni w IV kwartale badanego roku metodą średniej arytmetycznej wszystkich stanów zapasów.
330 szt.
Pytanie 6
Zgodnie z zapisami na koncie Kasa stan gotówki w kasie na koniec okresu wynosi:
3 210,40 zł
Pytanie 7
W której z przedstawionych sytuacji, zgodnie z zamieszczonym przepisem ustawy, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych o konsumencie dla celów marketingowych?
jedynie po uzyskaniu zgody konsumenta
Pytanie 8
Który dokument jest podstawą ewidencji dostawy towarów w kartotekach magazynowych?
przyjęcie z zewnątrz
Pytanie 9
Wewnętrznym źródłem informacji o rynku dla przedsiębiorstwa jest:
zestawienie wyników sprzedaży przedsiębiorstwa
Pytanie 10
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, ustal przewidywane zapotrzebowanie hurtowni zabawek na gry planszowe w miesiącu czerwcu, zakładając dwukrotnie wyższy niż w poprzednich miesiącach przyrost zapotrzebowania.
624 szt.
Pytanie 11
Obrót debetowy na koncie Kredyty bankowe wynosi:
1 810,50
Pytanie 12
Po wystawieniu faktury, sprzedawca stwierdził, że zamiast stawki podstawowej podatku VAT błędnie zastosował stawkę obniżoną. Który dokument należy sporządzić w celu poprawienia zaistniałej pomyłki?
fakturę korygującą
Pytanie 13
Którą formę sprzedaży należy zastosować w kiosku z prasą?
tradycyjną ze zredukowaną obsługą
Pytanie 14
Na podstawie zamieszczonego fragmentu faktury oblicz łączną wartość brutto zakupionych towarów.
1 899,00 zł
Pytanie 15
Zgodnie z zamieszczonym przepisem ustawy, rokiem obrotowym jest:
okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych