Pytania i odpowiedzi

Anatomia - EGZ 2018

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z anatomii.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 4486 razy
Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących knee joint (articulatio genus):
A. Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
B. Tibial collateral lig. (lig. collaterale tibiale) zrośnięte jest z medial meniscus
D. Ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
E. Retinaculum of arquate lig. (retinaculum ligamenti arquati) przyczepia się do head of fibula (caput fibulae)
Pytanie 2
Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
A. Anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
B. Quadrate lig. (lig. quadratum)
C. lig. of head of femur (lig. capitis femoris)
E. Posterior meniscofemoral lig. (lig. meniscofemorale posterius)
Pytanie 3
Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
A. Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
C. Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
D. Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
E. Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
Pytanie 4
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stawu łokciowego:
C. Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus)
Pytanie 5
Oceń poprawność odpowiedzi następujących odpowiedzi:
B. Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
C. Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
E. Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
Pytanie 6
Hip joint (articulatio coxae) zginają:
A. m. rectus femoris
B. m. iliopsoas
D. m. tensor fasciae latae
E. m. sartorius
Pytanie 7
B. m. iliopsoas C. m. semimembranosus D. m. tensor fasciae latae E. m. sartorius 9. Do greater trochanter (trochanter major) przyczepia się:
B. m. gluteus minimus
C. m. piriformis
Pytanie 8
Podłużne sklepienie stopy wzmacnia
E. m. adductor hallucis
D. mm. Lumbricales
C. m. flexor digiti minimi
A. m. abductor digiti minimi
Pytanie 9
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących coronary sinus:
B. przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce (CHYBA)
Pytanie 10
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
A. nodus sinuatrialis
B. nodus atrioventricularis
E. facies diaphragmatica cordis
Pytanie 11
V. hemiazygos:
A. jest przedłużeniem left ascending lumbar v.
C. może łączyć się z accesory hemiazygos v.
Pytanie 12
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących pleura:
C. pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
D. pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
E. pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
Pytanie 13
W wydechu mogą brać udział:
A. m. intercostalis intimus
B. m. transversus thoracis
D. m. latissimus dorsi
Pytanie 14
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących trachea:
B. koniec dolny tchawicy sięga do wysokości IV-V kręgu piersiowego
E. między tchawicą a przełykiem biegną nerwy krtaniowe wsteczne
Pytanie 15
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego:
A. powierzchnią górną krzyżuje arch of azygos vein
B. do powierzchni przedniej przylega superior caval vein( vena cava superior)
Pytanie 16
Maxillary a. oddaje:
B. a. palatina descendens
E. a. infraorbitalis
Pytanie 17
Ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens) oddaje:
B. inferior tympanic a. (a. tympanica inferior)
C. posterior meningeal a. (a. meningea posterior)
Pytanie 18
Tonsillary fossa (fossa tonsillaris):
A. jest ograniczony od przodu przez triangular fold (plica triangularis)
B. jest ograniczony od góry przez semilunar fold (plica semilunaris)
C. jest ograniczony od przodu przez palatoglossal arch (arcus palatoglossus)
E. jest ograniczony od tyłu przez palatopharyngeal arch (arcus palatopharyngeus)
Pytanie 19
Na izbę zgłosił się pacjent, u którego wystąpiły zaburzenia połykania i mowy, osłabienie czucia na części tylnej języka, opadnięcie podniebienia miękkiego. Należy podejrzewać porażenie NC
A. NC V3
B. NC X
C. NC IX
Pytanie 20
Na typowym przekroju poprzecznym szyi (w okolicy trójkąta t. szyjnej) w pęczku naczyniowo-nerwowym:
NIEPRAWIDŁOWE

Powiązane tematy

#anatomia #medycyna