Ergonomia 155-185

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Toksyczność ostra to:
zdolność substancji do wywoływania efektu toksycznego po jego podaniu do organizmu w dawce jednorazowej lub po jednorazowym narażeniu
Urządzenia wskaźnikowe powinny być rozmieszczone:
uporządkowanie
Uszereguj wraz ze wzrostem wysiłku:
1. ścinka pilarką konsolową
2. zbiór szyszek w koronie drzew
3. ręczne przygotowanie gleby
4. wykonywanie dołków na sadzonki
Uszereguj wraz ze wzrostem wysiłku:
1. korowanie spał
2. przerzynka
3. ścinka pilarką
4. usuwanie nabiegów korzeniowych
W jakich wypadkach należy używać pilarek z katalizatorem:
przy długotrwałej i nieprzerwanej pracy pilarka i przy dłuższej koncentracji surowca drzewnego na składnicy
W jakim procencie urazom przy pracach leśnych ulęgają kończyny dolne:
ok 45%
?W jakim układzie pilarki jest wykorzystywana największa ilość energii drgań podczas pracy pilarką:
w układzie skrawania drewna żłobikową piłą łańcuchową
W pobliżu monitora gęstość strumienia magnetycznego wynosi:
do kilkunastu tysięcy [nT]
W przypadku wibracji miejscowej bodziec drganiowy odbierany jest przez:
mechano-receptory
W sensie fizycznym parametrem drgań mechanicznych nie jest:
udarność

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.