Pytania i odpowiedzi

W Centrum Uwagi - WOS Rozdział 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z WOSu, pytania z rozdziału 1. "Obywatel"
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 18125 razy
Pytanie 1
Podaj sposoby zdobycia obywatelstwa.
Prawo Krwi, prawo ziemi.
Pytanie 2
Wymień prawa obywatela RP.
Dostęp do służby zdrowia, dostęp do edukacji, udział w wyborach, dostęp do informacji.
Pytanie 3
Czym jest Narodowość?
Więź określająca dla człowieka przynależność do danego narodu.
Pytanie 4
Czym jest prawo wyborcze?
Są to uprawnienia wyborcze obywateli.
Pytanie 5
Podaj funkcje wyborów.
legitymizująca
Pytanie 6
Czym jest życie publiczne?
sfera życia społecznego, która obejmuje relacje między obywatelami a władzami.
Pytanie 7
Podaj definicję Petycji.
Pismo zawierające prośbę lub żądanie, skierowane przez grupę obywateli do władz.
Pytanie 8
Co to jest strajk?
Forma protestu pracowników.
Pytanie 9
Podaj rodzaje administracji publicznej.
rządowa
Pytanie 10
Czym jest informacja publiczna?
jest to każda jawna informacja na temat spraw publicznych dla społeczeństwa
Pytanie 11
Wymień prawa obywatela wobec urzędów.
prawo do poinformowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na rozpatrzenie sprawy
Pytanie 12
Podaj rodzaje pism kierowanych do urzędu.
Podania

Powiązane tematy

#wos