Pytania i odpowiedzi

Histologia Egzamin 2017 termin I

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dla walczących i dla pokoleń!
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 8260 razy
Pytanie 1
Podczas badania immunohistologicznego (czy jaoś tak) stwierdzono, że w połączeniu miedzykomorkwym znajduje się koneksyna. Jakie to połączenie?
Jonowo-metaboliczne
Pytanie 2
2. Granulocyty zasadochłonne uwalniają leukotrieny, które:
zwiększają ich przepuszczalność
Pytanie 3
3. Pęczki miofibryli w mięśniu gładkim są zakotwiczone do sarkolemy za pomocą: (dwie odp, ze względu na komentarz z grupy)
dystrofiny
abc
Pytanie 4
4. Limfocyty Tc są aktywowane poprzez restrykcję:
MHC I
Pytanie 5
5. Do cytokin pobudzających waskulogenezę i angiogenezę zaliczamy:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 6
6. Naczynia włosowate typu ciągłego występują w
D. B i C
Pytanie 7
7. Jakie zjawiska towarzyszą regeneracji nerwu obwodowego?
B. Proliferacja lemocytów
Pytanie 8
8. Cząsteczki MHC I pojawiające się na powierzchni zarażonych wirusami komórek nabłonkowych kosmków jelitowych są rozpoznawane przez
A. limfocyty T alfa beta cytotoksyczne
Pytanie 9
9.Angiotensyna III
b)ma podobne działanie do angiotensyny II
Pytanie 10
10. Selekcja negatywna limfocytów dojrzałych (gdzie w grasicy)
Rdzeń
Pytanie 11
11. CFU-GM to pierwotna komórka rozwojowa dla:
granulocytów obojętnochłonnych i monocytów
Pytanie 12
12. Fałsz o zastawkach żylnych:
Zrąb ich zawiera liczne miocyty gładkie
Pytanie 13
13. Stereocylia są to:
nieruchome rzęski specyficzne dla komówej nabłonka najądrza
Pytanie 14
14. Z ilu segmentów naczyniowych składa się wątroba?
8
Pytanie 15
15.Głównym sposobem transportu tłuszczy z pokarmów są:
b)chylomikrony
Pytanie 16
16. Warstwą w trzonie kości zbitej, która jest najbliżej szpiku kostnego jest:
a)blaszki graniczne wewnętrzne
Pytanie 17
17. Statyny (metabolizm tłuszczów)
b) pobudza receptory dla LDL
Pytanie 18
18. Co opłaszcza powstające kryształy szkliwa?
a)enamelina
Pytanie 19
19. Charakterystyczny dla choroby Wilsona pierścień Keysera-Fleshera to:
złogi metalicznej miedzi w błonie Descemeta
Pytanie 20
20. W zapłodnionej komórce jajowej wykształcają się dwa przedjądrza żeńskie i męskie, zawierające po:
23 jednochromatydowe chromosomy oraz 3 pg DNA