Pytania i odpowiedzi

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z urządzeń elektrycznych, pytania testowe.
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 3737 razy
Pytanie 1
Rozłącznik umożliwia:
wyłączanie i załączanie prądów
Pytanie 2
Aby zgasić łuk w powietrzu w obwodzie prądu stałego należy zastosować środki powodujące:
wydłużanie łuku
Pytanie 3
Ze wzrostem siły dociskowej rezystancja zestyku powierzchniowego w porównaniu do rezystancji zestyku punktowego:
maleje szybciej
Pytanie 4
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu pomiarowego:
prądowego pomiarowego
Pytanie 5
Dodatkowe rezystancje w przekładniku pojemnościowym stosuje się w celu:
tłumienia drgań ferrorezonansowych
Pytanie 6
W iskiernikowych ogranicznikach przepięć (odgromnikach zaworowych) typu lekkiego odpowiedni kształt elektrod iskiernikowych stosuje się w celu:
uzyskania bardziej płaskiego przebiegu charakterystyki przebiegu,
Pytanie 7
Układ połączeń „Neptuna” w porównaniu do układu gwiazdowego beziskiernikowych ograniczników przepięć umożliwia:
poprawę rozkładu napięcia.
Pytanie 8
Przetworniki prądu Rogowskiego ulegają nasyceniu:
Pytanie 9
Rozłącznik izolacyjny umożliwia:
wyłączanie i załączanie prądów roboczych oraz zapewnienie bezpiecznych przerw izolacyjnych.
Pytanie 10
Aby nie nastąpił zapon w kanale po łukowym:
napięcie zapłonowe w stosunku do chwilowej wartości napięcia powrotnego powinno być mniejsze,
Pytanie 11
Wzrost siły dociskowej powoduje:
zmniejszenie rezystancji zestyku,
Pytanie 12
Przekładnik zabezpieczeniowy 5P10 w porównaniu do przekładnika różniącego się jedynie klasą równą 10P10, przy przetężeniach:
lepiej transformuje prąd (po stronie wtórnej prądy są mniej odkształcone),
Pytanie 13
Układ połączeń „V” przekładników napięciowych umożliwia pomiar:
trzech napięć międzyfazowych,
Pytanie 14
W odgromniku gazowowydmuchowym prąd następczy przy danym napięciu roboczym zależy od:
sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci,
Pytanie 15
W beziskiernikowych ogranicznikach przepięć (warystorowych) na skutek nierównomierności rozkładu napięcia wzdłużnego:
wzrasta prąd rezystancyjny,
Pytanie 16
Po wyjściu z modulatora Pockels’a:
promień zwyczajny i nadzwyczajny są przesunięte w fazie,
Pytanie 17
Wyłącznik umożliwia:
załączenie i wyłączenie prądów roboczych, przeciążeniowych i zwarciowych,
Pytanie 18
Aby zgasić łuk w powietrzu w obwodzie prądu przemiennego wykorzystuje się:
naturalne przejście prądu przez zero,
Pytanie 19
Rezystancja zestyku:
jest odwrotnie proporcjonalna do siły docisku,
Pytanie 20
W przekładniku pomiarowym przy przetężeniach prądy powinny być:
dobrze transformowane w zakresie odpowiadającym granicy błędu całkowitego,