Test: 500 pytań z fizyki

Zbiór pytań i zadań z fizyki. Ogromna ilość pytań testowych do rozwiązania.

Ciało poruszające się po linii prostej ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w pierwszej sekundzie ruchu drogę 1m. Droga przebyta w drugiej sekundzie ruchu wynosi:
2 m
3 m
4 m
1 m
{"qId":14, "cId":9, "tId":5500}
Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym w którym a = 2 m/s^2, V0 = 0. W której kolejnej sekundzie licząc od rozpoczęcia ruchu przebywa ono drogę 5m?
w żadnej sekundzie nie może przebyć 5 m
w drugiej sekundzie ruchu
w trzeciej sekundzie ruchu
w czwartej sekundzie ruchu
{"qId":15, "cId":9, "tId":5500}
Zależność prędkości od czasu przedstawiono na poniższym wykresie. W czasie trzech sekund ruchu ciało przebywa drogę:
Obrazek do pytania 15
6 m
5 m
3 m
4,5 m
{"qId":16, "cId":9, "tId":5500}
Z przedstawionego wykresu prędkości v jako funkcji czasu t wynika, że droga przebyta w czasie 3 sekund wynosi:
Obrazek do pytania 16
zero
3 m
2 m
6 m
{"qId":17, "cId":9, "tId":5500}
Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w drugiej kolejnej sekundzie od rozpoczęcia ruchu drogę 3 m. Przyspieszenie w tym ruchu wynosi:
1 m/s^2
4 m/s^2
2 m/s^2
1,5 m/s^2
{"qId":18, "cId":9, "tId":5500}
Przyspieszenie pojazdu poruszającego się po prostej wynosi 1,2 m/s^2. Ile wynosiła średnia prędkość pojazdu w ciągu pierwszych trzech sekund? (V0 = 0)
3,6 m/s
2,1 m/s
0,6 m/s
1,8 m/s
{"qId":19, "cId":9, "tId":5500}
Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. na rysunku przedstawiono zależność przebytej drogi s (w metrach) od czasu t (w sekundach). Posługując się tym wykresem, możemy wnioskować, że maksymalna prędkość w tym ruchu wynosiła około:
Obrazek do pytania 19
0,66 m/s
0,2 m/s
1 m/s
0,5 m/s
{"qId":20, "cId":9, "tId":5500}
Na rysunku przedstawiono zależność prędkości v od czasu t dla dwóch punktów materialnych (prosta 1 dla punktu pierwszego, prosta 2 dla punktu drugiego). Drogi przebyte przez punkty w czasie T:
Obrazek do pytania 20
są jednakowe dla obu punktów
są różne, przy czym droga przebyta przez punkt pierwszy jest cztery razy dłuższa od drogi punktu drugiego
są różne, przy czym droga przebyta przez punkt pierwszy jest trzy razy dłuższa od drogi punktu drugiego
są różne, przy czym droga przebyta przez punkt pierwszy jest dwa razy dłuższa od drogi punktu drugiego
{"qId":21, "cId":9, "tId":5500}
Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sekundach najdalej od swego początkowego położenia?
Obrazek do pytania 21
cząstka 3
cząstka 1
cząstka 2
cząstka 4
{"qId":22, "cId":9, "tId":5500}
Która z tych cząstek porusza się ze stałym niezerowym przyśpieszeniem?
Obrazek do pytania 22
cząstka 4
cząstka 2
cząstka 1
cząstka 3
{"qId":23, "cId":9, "tId":5500}
Która cząstka po dwóch sekundach znajdzie się w swoim początkowym położeniu?
Obrazek do pytania 23
cząstka 2
cząstka 1
cząstka 3
cząstka 4
{"qId":24, "cId":9, "tId":5500}
Na wykresie przedstawiono zależność przyspieszenia od czasu w pierwszej i drugiej sekundzie ruchu. Jakim ruchem porusza się ciało w czasie pierwszej i drugiej sekundy ruchu? Jaka jest jego prędkość po dwóch sekundach ruchu? (v0 = 0)
Obrazek do pytania 24
w pierwszej sekundzie niejednostajnie przyśpieszonym, w drugiej sekundzie niejednostajnie opóźnionym, prędkość po dwóch sekundach wynosi zero
w czasie obydwu sekund ciało poruszało się ruchem niejednostajnie przyspieszonym, a prędkość po dwóch sekundach wynosi 3 m/s
w czasie obydwu sekund ciało poruszało się ruchem niejednostajnie przyspieszonym, a prędkość po dwóch sekundach wynosi 2 m/s
w pierwszej sekundzie ruchem jednostajnie przyśpieszonym, w drugiej sekundzie jednostajnie opóźnionym, prędkość po dwóch sekundach wynosi zero
{"qId":25, "cId":9, "tId":5500}
Na rysunku przedstawiono zależność prędkości punktu poruszającego się po linii prostej od czasu. Posługując się tym wykresem możemy wywnioskować, że zależność przyspieszenia a od czasu t (dla tego punktu) poprawnie przedstawiono na wykresie:
Obrazek do pytania 25
B
A
D
C
{"qId":26, "cId":9, "tId":5500}